Ktl-icon-tai-lieu

Ván đề xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào thị trường Mỹ thực trạng và giải pháp

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 599 lần   |   Lượt tải: 0 lần
lêi më ®Çu
Trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ tù do ho¸ th¬ng
m¹i diÔn ra hÕt søc m¹nh mÏ, chÝnh ®Æc ®iÓm nµy cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®·
vµ ®ang lµm cho c¸c níc ®ang ph¸t triÓn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong qu¸
tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc nhÊt lµ vÒ vèn, c«ng nghÖ vµ kü
thuËt...Vµ ViÖt Nam còng n»m trong sè c¸c níc ®ang ph¸t triÓn ®ã.M¾t kh¸c
toµn cÇu ho¸ vµ tù do ho¸ th¬ng m¹i còng t¹o ra rÊt nhiÒu nh÷ng thuËn lîi
cho c¸c níc ®ang ph¸t triÓn nhÊt lµ vÒ xuÊt nhËp khÈu... Do ®ã, ®Ó thùc hiÖn
môc tiªu cña m×nh, trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc trong nh÷ng
n¨m tiÕp theo §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· kh¼ng ®Þnh “ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh
tÕ ViÖt Nam trong giai ®o¹n nµy lµ híng vÒ xuÊt khÈu vµ thay thÕ dÇn nhËp
khÈu”.
§Ó thùc hiÖn ®îc chiÕn lîc ph¸t triÓn nµy chóng ta ph¶i ph¸t triÓn
v÷ng ch¾c c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, tríc hÕt lµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn cã kh¶
n¨ng c¹nh tranh cao, ®Æc biÖt lµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp sö dông vèn Ýt, thu
hót nhiÒu lao ®éng, khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho xuÊt khÈu,
trªn c¬ së ph¸t huy néi lùc, thùc hiÖn nhÊt qu¸n c¸c chØ tiªu, thu hót c¸c
nguån lùc bªn ngoµi, tÝch cùc chñ ®éng, më réng th©m nhËp thÞ trêng quèc
tÕ.
Lµ mét ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän, ®ãng vai trß quan träng trong nÒn
kinh tÕ Quèc d©n, s¶n xuÊt t¨ng trëng nhanh, kim ng¹ch xuÊt khÈu kh«ng
ngõng gia t¨ng víi nhÞp ®é cao, thÞ trêng lu«n ®îc më réng, t¹o ®iÒu kiÖn
cho kinh tÕ ph¸t triÓn,thu hót nhiÒu lao ®éng gãp phÇn c©n b»ng c¸n c©n xuÊt
nhËp khÈu. Thuû s¶n lµ ngµnh kinh tÕ ®ang ®îc Nhµ níc ®Çu t ph¸t triÓn
m¹nh
XuÊt khÈu nãi chung, xuÊt khÈu thuû s¶n vµo Mü nãi riªng, lµ mét
trong nh÷ng ho¹t ®éng quan träng cña ®Êt níc vµ ngµnh thuû s¶n. Tuy nhiªn
xuÊt khÈu thuû s¶n sang Mü trong thêi gian qua cßn nhiÒu bÊt cËp vµ khã
kh¨n. §Ó gãp phÇn gióp ngµnh thuû s¶n ngµy cµng ph¸t triÓn v¬n xa ra c¸c
níc trªn thÕ giíi vµ th¸o gì nh÷ng khã kh¨n nµy: §Ò tµi “VÊn ®Ò xuÊt khÈu
thuû s¶n cña ViÖt Nam vµo Mü –thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p” ®· ®îc lùa chän
lµm ®Ò tµi nghiªn cøu.

Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ: Thóc ®Èy xuÊt khÈu
hµng thuû s¶n cña ViÖt Nam vµo thÞ trêng Mü.


Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ: Ho¹t ®éng xuÊt khÈu
hµng thuû s¶n cña ViÖt Nam.


KÕt cÊu cña ®Ò tµi gåm 3 phÇn:

PhÇn I: ý nghÜa lý luËn vµ thùc tiÔn cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu.
PhÇn II: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam vµ Mü.
PhÇn III: Mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt
Nam vµo Mü.
MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng song do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn ®Ò...
lêi më ®Çu
Trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ nÒn kinh thÕ giíi do ho¸ th¬ng
m¹i diÔn ra hÕt søc m¹nh mÏ, chÝnh ®Æc ®iÓm nµy cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®·
®ang lµm cho c¸c níc ®ang ph¸t triÓn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong qu¸
tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc nhÊt lµ vÒ vèn, c«ng nghÖ
thuËt...Vµ ViÖt Nam còng n»m trong sè c¸c níc ®ang ph¸t triÓn ®ã.M¾t kh¸c
toµn cÇu ho¸ vµ do ho¸ th¬ng i còng t¹o ra rÊt nhiÒu nh÷ng thuËn lîi
cho c¸c níc ®ang ph¸t triÓn nhÊt xuÊt nhËp khÈu... Do ®ã, ®Ó thùc hiÖn
môc tiªu cña m×nh, trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh ®Êt níc trong nh÷ng
n¨m tiÕp theo §¶ng Nhµ níc ta ®· kh¼ng ®Þnh “ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh
ViÖt Nam trong giai ®o¹n nµy híng xuÊt khÈu vµ thay thÕ dÇn nhËp
khÈu”.
§Ó thùc hiÖn ®îc chiÕn lîc ph¸t triÓn nµy chóng ta ph¶i ph¸t triÓn
v÷ng ch¾c c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, tríc hÕt c«ng nghiÖp chÕ biÕn k
n¨ng c¹nh tranh cao, ®Æc biÖt c¸c ngµnh c«ng nghiÖp dông vèn Ýt, thu
hót nhiÒu lao ®éng, khuyÕn khÝch t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho xuÊt khÈu,
trªn ph¸t huy néi lùc, thùc hiÖn nhÊt qu¸n c¸c chØ tiªu, thu hót c¸c
nguån lùc bªn ngoµi, tÝch cùc chñ ®éng, réng th©m nhËp thÞ trêng quèc
tÕ.
Lµ mét ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän, ®ãng vai trß quan träng trong nÒn
kinh Quèc d©n, s¶n xuÊt t¨ng trëng nhanh, kim ng¹ch xuÊt khÈu kh«ng
ngõng gia t¨ng víi nhÞp ®é cao, thÞ trêng lu«n ®îc réng, t¹o ®iÒu kiÖn
cho kinh tÕ ph¸t triÓn,thu hót nhiÒu lao ®éng gãp phÇn c©n b»ng c¸n c©n xuÊt
nhËp khÈu. Thuû s¶n ngµnh kinh ®ang ®îc Nhµ níc ®Çu t ph¸t triÓn
m¹nh
XuÊt khÈu nãi chung, xuÊt khÈu thuû s¶n vµo nãi riªng, mét
trong nh÷ng ho¹t ®éng quan träng cña ®Êt níc vµ ngµnh thuû s¶n. Tuy nhiªn
xuÊt khÈu thuû s¶n sang trong thêi gian qua cßn nhiÒu bÊt cËp khã
kh¨n. §Ó gãp phÇn gióp ngµnh thuû s¶n ngµy cµng ph¸t triÓn v¬n xa ra c¸c
níc trªn thÕ giíi th¸o nh÷ng khã kh¨n nµy: §Ò tµi VÊn ®Ò xuÊt khÈu
thuû s¶n cña ViÖt Nam vµo –thùc tr¹ng gi¶i ph¸p®· ®îc lùa chän
lµm ®Ò tµi nghiªn cøu.
Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ: Thóc ®Èy xuÊt khÈu
hµng thuû s¶n cña ViÖt Nam vµo thÞ trêng Mü.
Ván đề xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào thị trường Mỹ thực trạng và giải pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ván đề xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào thị trường Mỹ thực trạng và giải pháp - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Ván đề xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào thị trường Mỹ thực trạng và giải pháp 9 10 26