Ktl-icon-tai-lieu

Vận dụng phương pháp ABC để hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành tại SamSung Vina

Được đăng lên bởi Thanh Thuy
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 850 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH
------------------

TRAÀN MINH HIEÀN

VAÄN DUÏNG LYÙ THUYEÁT ABC ÑEÅ
HOAØN THIEÄN HEÄ THOÁNG KEÁ TOAÙN CHI PHÍ TAÏI
COÂNG TY ÑIEÄN TÖÛ SAMSUNG VINA

LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ

TP. HOÀ CHÍ MINH - NAÊM 2008

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH
------------------

TRAÀN MINH HIEÀN

VAÄN DUÏNG LYÙ THUYEÁT ABC ÑEÅ
HOAØN THIEÄN HEÄ THOÁNG KEÁ TOAÙN CHI PHÍ TAÏI
COÂNG TY ÑIEÄN TÖÛ SAMSUNG VINA
Chuyeân ngaønh : Keá toaùn - Kieåm toaùn
Maõ soá
: 60.34.30

LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ

Ngöôøi höôùng daãn khoa hoïc: TS. ÑOAØN NGOÏC QUEÁ

TP. HOÀ CHÍ MINH - NAÊM 2008

LÔØI CAÛM ÔN
Toâi xin baøy toû loøng bieát ôn ñeán söï quan taâm vaø chæ baûo taän tình cuûa giaùo vieân
höôùng daãn, TS.Ñoaøn Ngoïc Queá. Ñoàng thôøi, xin göûi lôøi caûm ôn ñeán toaøn theå Quyù
Thaày Coâ cuûa tröôøng Ñaïi Hoïc Kinh Teá Tp.HCM ñaõ taän tình giaûng daïy vaø giuùp ñôõ toâi
trong thôøi gian qua.
Toâi cuõng xin göûi lôøi caûm ôn ñeán caùc anh chò, baïn beø vaø ñoàng nghieäp ñaõ quan
taâm giuùp ñôõ toâi hoaøn thaønh luaän vaên naøy.
Maëc duø coù nhieàu coá gaéng trong tìm toøi, hoïc hoûi vaø nghieân cöùu, song thöïc teá luaän
vaên khoâng theå traùnh khoûi ñöôïc nhöõng khieám khuyeát. Kính mong nhaän ñöôïc söï
thoâng caûm saâu saéc vaø ñoùng goùp yù kieán töø Quyù Thaày Coâ cuøng caùc Anh chò ñoàng
nghieäp, baïn beø cuõng nhö töø caùc ñoïc giaû quan taâm ñeå toâi coù theå hoaøn thieän hôn nöõa
veà kieán thöùc chuyeân moân cuûa mình sau naøy. Moïi ñoùng goùp yù kieán xin vui loøng göûi
veà hoäp thö ñieän töû: minhhien.tran@yahoo.com.
Xin chaân thaønh caûm ôn.

LÔØI CAM ÑOAN
Toâi xin cam ñoan ñeà taøi naøy laø keát quaû cuûa quaù trình nghieân cöùu trung thöïc cuûa
rieâng toâi. Caùc soá lieäu vaø taøi lieäu trích daãn coù nguoàn goác roõ raøng vaø chöa töøng ñöôïc
ai coâng boá trong caùc ñeà taøi tröôùc ñaây.

Traàn Minh Hieàn

BAÛNG CHÖÕ VIEÁT TAÉT
-

ABC (Activity based costing): Keá toaùn chi phí döïa treân möùc ñoä hoaït ñoäng.

-

A.I (Auto Insertion): Boä phaän caém maïch töï ñoäng

-

CN: Chi nhaùnh

-

NVL: Nguyeân vaät lieäu

-

Line: Daây chuyeàn saûn xuaát

-

Sx: saûn xuaát

-

Savina: Coâng Ty Ñieän Töû Samsung Vina

-

TV: Tivi

DANH MUÏC CAÙC BAÛNG
Baûng 2.1 - Toång hôïp chi phí nhaân coâng saûn xuaát.......................................................... 40
Baûng 2.2 - Chi phí vaän chuyeån noäi ñòa ..................................................................
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH
------------------
TRAÀN MINH HIEÀN
VAÄN DUÏNG LYÙ THUYEÁT ABC ÑEÅ
HOAØN THIEÄN HEÄ THOÁNG KEÁ TOAÙN CHI PHÍ TAÏI
COÂNG TY ÑIEÄN TÖÛ SAMSUNG VINA
LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ
TP. HOÀ CHÍ MINH - NAÊM 2008
Vận dụng phương pháp ABC để hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành tại SamSung Vina - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận dụng phương pháp ABC để hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành tại SamSung Vina - Người đăng: Thanh Thuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
Vận dụng phương pháp ABC để hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành tại SamSung Vina 9 10 841