Ktl-icon-tai-lieu

văn hóa doanh nghiệp

Được đăng lên bởi bichnhuan
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1726 lần   |   Lượt tải: 4 lần
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
I. KHÁI QUÁT VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
1.Doanh nghiệp là gì?
Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế, có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng kí kinh
doanh theo qui định của pháp luật, nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.
2.Khái niệm văn hoá doanh nghiệp?
Trước hết, cần phải thống nhất một khái niệm chung về VHDN. VHDN được hiểu là toàn bộ các quy tắc ứng
xử, cách nghĩ, chuẩn mực, đường lối kinh doanh, ... có tác dụng đặt dấu ấn tới hành vi, thái độ, niềm tin, và
quan hệ các thành viên, cao hơn nữa là hình ảnh của một doanh nghiệp trên thương trường.
VHDN là một hệ thống của các giá trị do DN sáng tạo và tích luỹ qua quá trình hoạt động kinh
doanh, trong mối quan hệ với môi trường xã hội và tự nhiên của mình.
VHDN là tổng thể các truyền thống, các cấu trúc và các bí quyết kinh doanh xác lập quy tắc ứng
xử của DN.
VHDN là toàn bộ phương thức kinh doanh, quản lý điều hành kinh doanh, phong cách ứng xử trong
quan hệ với đối tác và trong nội bộ DN.
VHDN là những quy tắc ứng xử bất thành văn, là lực lượng vô hình trởthành quy định của pháp luật,
nhưng được các chủ thể tham gia thị trường hiểu và chấp nhận.
Theo E.Heriôt thì “Cái gì còn lại khi tất cả những cái khác bị quên đi - cái đó là văn hoá”.”. Điều đó khẳng
định rằng VHDN là một giá trị văn hóa tinh thần và hơn thế nữa, là một tài sản vô hình của DN. Nó là toàn bộ
các giá trị văn hóa được gầy dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của DN, trở thành các giá trị.
Văn hoá doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hoá được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và
phát triển của một doanh nghiệp, trở thành các giá trị, các quan niệm và tập quán, truyền thống ăn sâu vào
hoạt động của doanh nghiệp ấy và chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh
nghiệp trong việc theo đuổi và thực hiện các mục đích.
3.Đặc điểm của văn hoá doanh nghiệp
3.1.Văn hoá doanh nghiệp tồn tại khách quan
Văn hoá tồn tại ngoài sự nhận biết của chúng ta. Có con người, có gia đình, có xã hội là có văn hoá.
Văn hoá rất quan trọng, nó tồn tại độc lập với chúng ta. Văn hoá không có nghĩa là cái đẹp. Dù ta có nhận
thức hay không nhận thức thì nó vẫn trường tồn. Nếu ta biết nhận thức nó, xây dựng nó thì nó lành mạnh, phát
triển. Có thể có văn hoá đồi trụy đi xuống và văn hoá phát triển đi lên, văn hoá mạnh hay văn hoá yếu chứ
không thể không có văn hoá. Người ta đồng nghĩa giữa văn hoá doanh nhân, văn hoá kinh doanh và nhiều
người nghĩ ...
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
I. KHÁI QUÁT VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
1.Doanh nghiệp là gì?
Doanh nghiệp tổ chức kinh tế, tên riêng, tài sản, trụ sở giao dịch ổn định, được đăng kinh
doanh theo qui định của pháp luật, nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.
2.Khái niệm văn hoá doanh nghiệp?
Trước hết, cần phải thống nhất một khái niệm chung về VHDN. VHDN được hiểu toàn bộ các quy tắc ứng
xử, cách nghĩ, chuẩn mực, đường lối kinh doanh, ... c dụng đặt dấu ấn tới hành vi, thái độ, niềm tin,
quan hệ các thành viên, cao hơn nữa là hình ảnh của một doanh nghiệp trên thương trường.
VHDN một hệ thống của các giá trị do DN sáng tạo tích luỹ qua quá trình hoạt động kinh
doanh, trong mối quan hệ với môi trường xã hội và tự nhiên của mình.
VHDN tổng thể các truyền thống, c cấu trúc c quyết kinh doanh xác lập quy tắc ứng
xử của DN.
VHDN toàn bộ phương thức kinh doanh, quản điều hành kinh doanh, phong cách ứng xử trong
quan hệ với đối tác và trong nội bộ DN.
VHDN những quy tắc ứng xử bất thành văn, lực lượng nh trởthành quy đnh của pháp luật,
nhưng được các chủ thể tham gia thị trường hiểu và chấp nhận.
Theo E.Heriôt thì “Cái gì còn lại khi tất cả những cái khác bị quên đi - cái đó là văn hoá”.”. Điều đó khẳng
định rằng VHDN là một giá trị văn hóa tinh thần và hơn thế nữa, là một tài sản vô hình của DN. Nó là toàn bộ
các giá trị văn hóa được gầy dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của DN, trở thành các giá trị.
Văn hoá doanh nghiệp toàn bộ các giá trị văn hoá được gây dựng nên trong suốt quá tnh tồn tại
phát triển của một doanh nghiệp, trở thành các giá trị, các quan niệm tập quán, truyền thống ăn sâu vào
hoạt động của doanh nghiệp ấy chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ hành vi của mọi thành viên của doanh
nghiệp trong việc theo đuổi và thực hiện các mục đích.
3.Đặc điểm của văn hoá doanh nghiệp
3.1.Văn hoá doanh nghiệp tồn tại khách quan
Văn hoá tồn tại ngoài sự nhận biết của chúng ta. con người, gia đình, hội văn hoá.
Văn hoá rất quan trọng, tồn tại độc lập với chúng ta. Văn hoá không nghĩa i đẹp. ta nhận
thức hay không nhận thức thì nó vẫn trường tồn. Nếu ta biết nhận thức nó, xây dựng nó thì nó lành mạnh, phát
triển. thể văn hoá đồi trụy đi xuống văn hoá phát triển đi lên, văn hoá mạnh hay văn hoá yếu chứ
không thể không văn hoá. Người ta đồng nghĩa giữa văn hoá doanh nhân, văn hoá kinh doanh nhiều
người nghĩ văn hoá giao tiếp là VHDN. Nhưng hoàn toàn không phải vậy.
Đặc điểm chung của VHDN cũng như bất kỳ loại hình văn hoá khác là văn hoá tồn tại khi có một nhóm
người cùng sống làm việc với nhau. Vậy, với cách chủ DN hay n quản lý, bản thân chúng ta cần
1
văn hóa doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
văn hóa doanh nghiệp - Người đăng: bichnhuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
văn hóa doanh nghiệp 9 10 165