Ktl-icon-tai-lieu

Văn Hóa Doanh Nghiệp

Được đăng lên bởi Kẻ Cô Đơn
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2050 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU
• Cà phê là thứ thức uống đặc biệt




Khơi nguồn sáng tạo
Khẳng định phong cách, đẳng cấp.
Một nét văn hoá.

• Thức uống phổ biến,
đa dạng.

Phạm vi nghiên cứu
• Nghiên cứu 6 đối tượng hữu quan khách
hàng, doanh nghiệp, nguồn cung cấp,
nguồn vốn, các vấn đề môi trường – xã
hội và quản lý Nhà nước
• Văn hoá doanh nghiệp của ngành.

SÁU ĐỐI TƯỢNG HỮU QUAN

Khách hàng
Người mua

thoả mãn
nhu cầu
Thời gian nhanh chóng
Chất lượng đảm bảo
Giá cả phải phù hợp
Chi phí mua nhỏ

Người sử dụng

Hoàn
thành
công việc
Hình ảnh mà sp
mạng lại.

Người tiêu
dùng

Giá trị
nhận
được
Chất lượng sp
Giá cả.

Phong cách mà sp
tạo ra cho người
sử dụng.

Sự tiện lợi

Khách hàng
Thị trường

Quy mô lớn

Phân khúc

1. Hình ảnh và phong cách
sp mang lại.
2. Tiêu dùng thông thường

Cạnh tranh

Sản phẩm thay thế

Doanh nghiệp
Số lượng doanh nghiệp hoạt động tranh ngành
lớn nhưng chủ yếu là vừa và nhỏ.
Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp lớn diễn ra rất
gay gắt.

Nguồn cung cấp
Nguyên liêu

Nguồn nguyên liệu
trong nước có
chất lượng cao
sản lượng lớn.

Lao động

Sẵn có nguồn
lao động giá
rẻ.

Vật tư, KHKT

1. Còn yếu, các thiết bị
chủ yếu là nhập.
2. Chưa có xi nghiệp
cung cấp các thiết bị ,
máy móc cho ngành.

Nguồn vốn
Tự có

Đi vay
Đầu tư
Vốn cổ đông

Nơi gửi tài sản
an toàn và mang
lại giá trị gia
tăng.
Quyền lực

Đóng góp xã
hội.

Vấn đề môi trường – xã hội
Xã hội
• Tích cực
 Mạng lại cv => cải thiện
đời sống.

Môi trường
Những tác động tiêu cực.

 Cơ sở vật chất tại địa
phương được cải thiện.

 Suy giảm chất lượng đất,
giảm diện tích rừng.

• Tiêu cực

 Nguồn nước ngầm bị suy
kiệt.

 Dân di cư
 Văn hoá bản địa

 Ô nhiễm môi trường.

Quản lý Nhà nước
Có những chính sách tích cực hỗ trợ sự phát
triển bền vững của ngành.
 Quyết định số 2635/QĐ-BNN-CB về việc nâng
cao năng lực cạnh tranh của cà phê đến năm
2015 định hướng 2020.
 Thông tư 08/2013/TT-BCT do Bộ Công
Thương ban hành.
 Nỗ lực hỗ trợ xây dựng thương hiệu quốc gia.

VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP
CỦA NGÀNH

Định nghĩa
Văn hoá doanh nghiệp là tổng hợp mọi phương thưc
hoạt động cùng biểu hiện của nó mà một tổ chức
doanh nghiệp đã sáng tạo ra nhằm thích ứng với
những yêu cầu của môi trường hoạt động và đòi hỏi
của sự cạnh tranh.
Văn hoá doanh nghiệp là hệ thống các ý nghĩa, giá trị,
niềm tin chủ đạo, cách nhận thức và phương pháp tư
duy của mọi thành viên trong một tổ chức cùng thống
nhất và có ảnh hưởng tới tổ chức.

100 năm nhập gia tuỳ tục

cảm n...