Ktl-icon-tai-lieu

Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương

Được đăng lên bởi Ngọc Lan Đỗ
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 667 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1: Khái quát chung

I- Các biện pháp đối phó với rủi ro
II- Khái niệm và bản chất BH
III- Các nguyên tắc BH
IV- Sự ra đời của BH
V- Tác dụng của bảo hiểm
VI- Phân loại BH

1

Sập cầu mianus – Greenwich

2

Đâm va gây tràn 1,7 triệu lit dầu

3

Cháy chợ dịch vọng

4

Thảm họa Hàng không

5

I.Các biện pháp đối phó với rủi ro
Rủi ro là gì?
- Là sự kiện (biến cố) bất ngờ gây tổn thất
- Là những bất trắc có thể đo lường được
- Là sự bất trắc cụ thể liên quan đến một biến cố không mong
đợi
- Là tổng hợp của những ngẫu nhiên có thể đo lường bằng
xác suất
- Là một tình trạng trong đó có các biến cố xảy ra trong
tương lai có thể xác định được

6

Rủi ro là gì?
-

-

7

Là hoàn cảnh trong đó một sự kiện xảy ra với một
xác suất nhất định hoặc trong trường hợp quy mô
của sự kiện đó có một phân phối xác suất
Là sự cố không chắc chắn xảy ra hoặc ngày giờ
xảy ra không chắc chắn
Là những tai nạn, tai hoạ, sự cố xảy ra một cách bất
ngờ, ngẫu nhiên

I. Các biện pháp đối phó với rủi ro

1.
2.
3.
4.

8

Tránh rủi ro (risk avoidance)
Ngăn ngừa, hạn chế rủi ro (risk prevention)
Tự bảo hiểm (risk assumption, self-insurance)
Chuyển nhượng rủi ro (risk transfer)

II. Khái niệm, bản chất của BH

1. Khái niệm
Là sự cam kết bồi thường của người BH đối với
người được BH về những thiệt hại, mất mát
của đối tượng BH do những rủi ro đã thoả
thuận gây ra, với điều kiện người được BH
đã thuê BH cho đối tượng BH đó và nộp cho
người BH một khoản tiền gọi là phí BH.
9

II. Khái niệm và bản chất của bảo hiểm

Một số thuật ngữ:

10

-người BH (the insurer) (đại lý BH, môi giới BH): là người
nhận trách nhiệm về rủi ro, được hưởng phí bảo hiểm
và phải bồi thường khi có tổn thất xảy ra
-người được BH (the insured), người hưởng lợi BH: là
người có lợi ích bảo hiểm, bị thiệt hại khi rủi ro xảy ra
và được người bảo hiểm bồi thường. Là người có tên
trong hợp đồng bảo hiểm và nộp phí bảo hiểm
-đối tượng BH (subject matter insured) : là tài sản hoặc lợi
ích mang ra bảo hiểm.

I. Một số khái niệm cơ bản (tiếp)
Giá trị bảo hiểm (Insurance Value - V)
 “ Là giá trị của đối tượng bảo hiểm cộng với các chi phí hợp lý khác
(cơ bản vẫn là giá trị của đối tượng bảo hiểm).”
Số tiền bảo hiểm (Insurance Amount - A)
 “ Là số tiền do người được bảo hiểm yêu cầu và được bảo hiểm, nó
có thể là một phần hay toàn bộ giá trị bảo hiểm.”
Giới hạn trách nhiệm/ Hạn mức trách nhiệm (Limitation of Liability)
 “ Là số tiền lớn nhất mà công ty bảo hiểm phải bồi thường theo một
hợp đồng bảo hiểm.”
 Áp dụng ch...
1
Chương 1: Khái quát chung
Chương 1: Khái quát chung
I- Các biện pháp đối phó với rủi ro
I- Các biện pháp đối phó với rủi ro
II- Khái niệm và bản chất BH
II- Khái niệm và bản chất BH
III- Các nguyên tắc BH
III- Các nguyên tắc BH
IV- Sự ra đời của BH
IV- Sự ra đời của BH
V- Tác dụng của bảo hiểm
V- Tác dụng của bảo hiểm
VI- Phân loại BH
VI- Phân loại BH
Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương - Người đăng: Ngọc Lan Đỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương 9 10 903