Ktl-icon-tai-lieu

vật liệu xây dựng

Được đăng lên bởi lam79
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2449 lần   |   Lượt tải: 2 lần
THIEÁT KEÁ CAÁP PHOÁI BEÂ TOÂNG
Ngaøy . . . . thaùng . . . .naêm 200…
Thiết kế thành phần bê tông là tìm ra tỷ lệ hợp lý các loại nguyên vật liệu nước, xi
măng, cát, đá hoặc sỏi cho 1m3 bê tông sao cho đạt các chỉ tiêu kỹ thuật và kinh tế.
Cấp phối bê tông được biểu thị bằng khối lượng của các vật liệu thành phần cần cho
3
1m bê tông hoặc dưới dạng tỉ lệ về khối lượng các vật liệu thành phần so với khối lượng
ximăng.
Để tính toán được thành phần của bê tông phải dựa vào một số điều kiện như :
-

Cường độ bê tông yêu cầu (mác bê tông): Thông thường người ta lấy cường độ
chịu nén của bê tông sau 28 ngày dưỡng hộ làm cường độ yêu cầu.
Tính chất của công trình: Phải biết được công trình làm việc trong môi trường
nào, trên khô hay dưới nước, có ở trong môi trường xâm thực mạnh không?
Đặc điểm của kết cấu công trình: Kết cấu có cốt thép hay không có cốt thép, cốt
thép dày hay thưa, biết tiết diện của công trình rộng hay hẹp... Mục đích là để lựa
chọn độ dẻo của hỗn hợp bê tông và độ lớn của đá (sỏi) cho hợp lý.
Điều kiện nguyên vật liệu : Như mác và loại xi măng, loại cát, đá dăm hay sỏi và
các chỉ tiêu cơ lý của chúng.
Điều kiện thi công: Thi công bằng cơ giới hay thủ công.

5.6.2. Phương pháp thiết kế thành phần bê tông
Để thiết kế cấp phối bê tông có thể thực hiện bằng nhiều phương pháp như
phương pháp của Ban môi trường Anh, phương pháp của Viện bê tông Mỹ
song phương pháp Bolomey-Skramtaev của Viện bê tông và bê tông cốt thép
Nga là phương pháp đã được sử dụng phổ biến ở Việt Nam và một số nước.
Trong nội dung giáo trình sẽ trình bày cách thiết kế thành phần bê tông trên
cơ sở của phương pháp Bolomey-Skramtaev có tính đến những điều kiện
thích hợp của Viêt Nam.
Nguyên tắc của phương pháp
Phương pháp của Bolomey-Skramtaev là phương pháp tính toán lý thuyết
kết hợp với việc tiến hành kiểm tra bằng thực nghiệm dựa trên cơ sở lý
thuyết "thể tích tuyệt đối“ có nghĩa là tổng thể tích tuyệt đối (hoàn toàn đặc)
của vật liệu trong 1m3 bê tông bằng 1000 (lít):
VaX + VN + VaC + VaĐ = 1000 (lít).
Trong đó :
VX , VN , VC , VĐ : Thể tích hoàn toàn đặc của xi măng, nước, cát, đá trong
1m3 bê tông, lít.

Các bước thực hiện
Theo TCVN tính toaùn caáp phoái hoãn hôïp beâ toâng ñöôïc tieán haønh nhö sau:
Xaùc ñònh löôïng nöôùc: caên cöù vaøo chæ tieâu tính deûo ñaõ choïn, D max cuûa coát lieäu lôùn
(coát lieäu lôùn laø ñaù daêm) vaø moâ ñun ñoä lôùn (M ñl) cuûa caùt. Löôïng nöôùc nhaøo troän ñöôïc
xaùc ñònh theo baûng tra 4.1 .
Baûng 4.1. Löôïng nöôùc troän ban ñaàu caàn cho ...
THIEÁT KEÁ CAÁP PHOÁI BEÂ TOÂNG
Ngaøy . . . . thaùng . . . .naêm 200…
Thiết kế thành phần tông tìm ra tỷ lệ hợp các loại nguyên vật liệu nước, xi
măng, cát, đá hoặc sỏi cho 1m
3
bê tông sao cho đạt các chỉ tiêu kỹ thuật và kinh tế.
Cấp phối bê tông được biểu thị bằng khối lượng của các vật liệu thành phần cần cho
1m
3
tông hoặc dưới dạng tỉ lệ về khối lượng các vật liu thành phần so với khối lượng
ximăng.
Để tính toán được thành phần của bê tông phải dựa vào một số điều kiện như :
- Cường độ tông yêu cầu (mác tông): Thông thường người ta lấy cường độ
chịu nén của bê tông sau 28 ngày dưỡng hộ làm cường độ yêu cầu.
- Tính chất của công trình: Phải biết được công trình làm việc trong môi trường
nào, trên khô hay dưới nước, có ở trong môi trường xâm thực mạnh không?
- Đặc điểm của kết cấu công trình: Kết cấu cốt thép hay không cốt thép, cốt
thép dày hay thưa, biết tiết diện của công trình rộng hay hẹp... Mục đích là để lựa
chọn độ dẻo của hỗn hợp bê tông và độ lớn của đá (sỏi) cho hợp lý.
- Điều kiện nguyên vật liệu : N mác loại xi măng, loại cát, đá dăm hay sỏi
các chỉ tiêu cơ lý của chúng.
- Điều kiện thi công: Thi công bằng cơ giới hay thủ công.
5.6.2. Phương pháp thiết kế thành phần bê tông
Để thiết kế cấp phối tông thể thực hiện bằng nhiều phương pháp như
phương pháp của Ban môi trường Anh, phương pháp của Viện tông Mỹ
song phương pháp Bolomey-Skramtaev của Viện bê tông và bê tông cốt thép
Nga là phương pháp đã được sử dụng phổ biến ở Việt Nam và một số nước.
Trong nội dung giáo trình sẽ trình bày cách thiết kế thành phần tông trên
sở của phương pháp Bolomey-Skramtaev tính đến những điều kiện
thích hợp của Viêt Nam.
Nguyên tắc của phương pháp
Phương pháp của Bolomey-Skramtaev phương pháp tính toán thuyết
kết hợp với việc tiến hành kiểm tra bằng thực nghiệm dựa trên sở
thuyết "thể tích tuyệt đốicó nghĩatổng thể tích tuyệt đối (hoàn toàn đặc)
của vật liệu trong 1m
3
bê tông bằng 1000 (lít):
V
aX
+ V
N
+ V
aC
+ V
= 1000 (lít).
Trong đó :
V
X
, V
N
, V
C
, V
Đ
: Thể tích hoàn toàn đặc của xi măng, nước, t, đá trong
1m
3
bê tông, lít.
vật liệu xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vật liệu xây dựng - Người đăng: lam79
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
vật liệu xây dựng 9 10 571