Ktl-icon-tai-lieu

VỀ MỐI LIÊN THÔNG GIỮA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN, VỐN VÀ TIỀN TỆ

Được đăng lên bởi trung-dung-bui
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1149 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VỀ MỐI LIÊN THÔNG GIỮA THỊ TRƯỜNG BẤT
ĐỘNG SẢN, VỐN VÀ TIỀN TỆ
TS. VƯƠNG QUÂN HOÀNG – Đại học Tổng hợp Bruxelles (Bỉ)
THS. NGUYỄN HỒNG SƠN – Phó vụ trưởng, Vụ kinh tế, văn phòng TW Đảng
Trong giai đoạn 2005 – 2007, nền kinh tế Việt Nam đã có sự bứt phá về tăng trưởng,
cùng với sự tinh vi và phức tạp gia tăng đáng kể bởi các thị trường vốn hoạt động
mạnh mẽ, các sản phẩm tài chính đa dạng hơn và nhu cầu đầu tư tăng mạnh. Quá
trình liên thông giữa các thị trường bất động sản, vốn và tiền tệ đang được nhắc tới
nhiều, nhưng đó mới chỉ là sự hiểu biết trực giác. Công tác quy hoạch chính sách tài
chính, tiền tệ cần những nghiên cứu đủ sâu để có thể nhận biết các đặc tính, thậm
chí dự báo các trạng thái kinh tế với các xác suất đủ tin cậy.
Từ khi Việt Nam tiến hành đổi mới toàn diện nền kinh tế (năm 1986), tầm quan trọng của
thị trường bất động sản và tài chính từng bước được khẳng định. Năm 2000, một thể thức
mới ở mức tinh vi cao độ của thị trường vốn Việt Nam ra đời: thị trường chứng khoán
(TTCK), nơi các tài sản tài chính là cổ phần doanh nghiệp được trao đổi. Sự ra đời của thị
trường chứng khoán Việt Nam (TTCKVN) đánh dấu bước tiến tới sự đầy đủ của dạng
thức kinh doanh tài chính tại Việt Nam.
Năm 2007, nền kinh tế Việt Nam được chứng kiến một lần nữa giá bất động sản tăng lên
nhanh chóng. Theo dòng thông tin đầu năm về hoạt động kinh doanh chứng khoán có lãi
của nhiều nhà đầu tư vào cuối năm tài chính 2006, một phần lãi đáng kể được những nhà
buôn chứng khoán Việt Nam và không loại trừ cả những người nước ngoài nhậy bén
chuyển thành tiền mặt, rồi đầu tư vào bất động sản đô thị. Sau đó, khi TTCKVN không
thể quay trở lại mức đỉnh cao 1.173 của ngày 18-3-2007, và liên tục trồi sụt, xu hướng
đầu tư bất động sản trở nên rõ nét, với mức giá ngày càng cao hơn, theo các khảo sát liên
tục của giới truyền thông. Hoạt động kinh doanh bất động sản rất nhộn nhịp, không chỉ
trong giới đầu tư – đầu cơ – kinh doanh bất động sản, mà cả các cơ quan cung cấp tài

chính như quỹ đầu tư, ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp có thặng dư vốn cổ
phần.
Tìm hiểu kỹ hơn về sự liên thông giữa các thị trường rất quan trọng ở Việt Nam là bất
động sản, vốn và tiền tệ là một việc hết sức cần thiết, sẽ tạo ra những nhận thức có ích
cho công việc lập chính sách kinh tế vĩ mô (nguồn lực nào, ảnh hưởng ra sao tới việc làm,
tăng trưởng, lạm phát…) và vi mô (cơ chế nào thúc đẩy giao dịch, hạn chế rủi ro, và tạo
sự công bằng…).
1 – Sự liên thông bất động sản, vốn và tiền tệ
Năm 2007 được đán...
V MI LIÊN THÔNG GIA TH TRƯỜNG BT
ĐỘNG SN, VN VÀ TIN T
TS. VƯƠNG QUÂN HOÀNG – Đại hc Tng hp Bruxelles (B)
THS. NGUYN HNG SƠN – Phó v trưởng, V kinh tế, văn phòng TW Đảng
Trong giai đon 2005 – 2007, nn kinh tế Vit Nam đã có s bt phá v tăng trưởng,
cùng vi s tinh vi và phc tp gia tăng đáng k bi các th trường vn hot động
mnh m, các sn phm tài chính đa dng hơn và nhu cu đầu tư tăng mnh. Quá
trình liên thông gia các th trường bt động sn, vn và tin t đang được nhc ti
nhiu, nhưng đó mi ch là s hiu biết trc giác. Công tác quy hoch chính sách tài
chính, tin t cn nhng nghiên cu đủ sâu để có th nhn biết các đặc tính, thm
chí d báo các trng thái kinh tế vi các xác sut đủ tin cy.
T khi Vit Nam tiến hành đổi mi toàn din nn kinh tế (năm 1986), tm quan trng ca
th trường bt động sn và tài chính tng bước được khng định. Năm 2000, mt th thc
mi mc tinh vi cao độ ca th trường vn Vit Nam ra đời: th trường chng khoán
(TTCK), nơi các tài sn tài chính là c phn doanh nghip được trao đổi. S ra đời ca th
trường chng khoán Vit Nam (TTCKVN) đánh du bước tiến ti s đầy đủ ca dng
thc kinh doanh tài chính ti Vit Nam.
Năm 2007, nn kinh tế Vit Nam được chng kiến mt ln na giá bt động sn tăng lên
nhanh chóng. Theo dòng thông tin đầu năm v hot động kinh doanh chng khoán có lãi
ca nhiu nhà đầu tư vào cui năm tài chính 2006, mt phn lãi đáng k được nhng nhà
buôn chng khoán Vit Nam và không loi tr c nhng người nước ngoài nhy bén
chuyn thành tin mt, ri đầu tư vào bt động sn đô th. Sau đó, khi TTCKVN không
th quay tr li mc đỉnh cao 1.173 ca ngày 18-3-2007, và liên tc tri st, xu hướng
đầu tư bt động sn tr nên rõ nét, vi mc giá ngày càng cao hơn, theo các kho sát liên
tc ca gii truyn thông. Hot động kinh doanh bt động sn rt nhn nhp, không ch
trong gii đầu tưđầu cơ – kinh doanh bt động sn, mà c các cơ quan cung cp tài
VỀ MỐI LIÊN THÔNG GIỮA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN, VỐN VÀ TIỀN TỆ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VỀ MỐI LIÊN THÔNG GIỮA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN, VỐN VÀ TIỀN TỆ - Người đăng: trung-dung-bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
VỀ MỐI LIÊN THÔNG GIỮA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN, VỐN VÀ TIỀN TỆ 9 10 782