Ktl-icon-tai-lieu

Ví dụ về quy chế đối thoại

Được đăng lên bởi Ngọc Anh Nguyễn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1840 lần   |   Lượt tải: 10 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
BỈM SƠN
Số: 26 /QĐ-TCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 28 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Quy chế đối thoại xã hội
tại Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN
Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2012;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của nước
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của
Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện
Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn
được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 01/09/2013;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở công
ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế Đối thoại xã hội tại
Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà): thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó
Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, lãnh đạo các Phòng, Ban, Trung tâm, Chi
nhánh, phân xưởng thuộc công ty và tập thể người lao động công ty chịu trách
nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS;;
- BCH CĐCS công ty;
- Lưu VP./.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(đã ký)

Nguyễn Chí Thông

QUY CHẾ ĐỐI THOẠI XÃ HỘI
TẠI CÔNG TY CỔ PHẤN XI MĂNG BỈM SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-TCD ngày 28 tháng 04 năm 2014
của Tổng Giám đốc công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định việc thực hiện phát huy quyền dân chủ của các
thành viên trong công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn (gọi tắt là công ty).
2. Đối tượng áp dụng của Quy chế này là Hội đồng quản trị, Ban Giám
đốc hoặc người được ủy quyền hợp pháp, đơn vị phụ thuộc, phòng ban, phân
xưởng của công ty (sau đây gọi chung là người sử dụng lao động); Ban chấp hành
Công đoàn cơ sở công ty; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Điều 2. Mục đích xây dựng Quy chế đối thoại xã hội tại công ty.
1. Tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được
quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ
và trách nhiệm của người lao động.
2. Tạo điều kiện nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử dụng lao
động đối với người lao động; tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội của
Công ty hoạt động theo quy định của pháp luật có liê...
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
BỈM SƠN
Số: 26 /QĐ-TCD
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 28 tng 04 m 2014
QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Quy chế đối thoại xã hội
tại Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN
Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2012;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của nước
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định s 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của
Chính phủ quy đnh chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện
Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xi măng Bm Sơn
được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 01/09/2013;
Xét đề ngh của Tổng Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở công
ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế Đối thoại hội ti
Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà): thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó
Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, nh đạo các Phòng, Ban, Trung tâm, Chi
nhánh, phân xưởng thuộc ng ty và tập th người lao động ng ty chịu trách
nhiệm thi hành quyết đnh này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS;;
- BCH CĐCS công ty;
- Lưu VP./.
TỔNG GIÁM ĐỐC
(đã ký)
Nguyễn Chí Thông
Ví dụ về quy chế đối thoại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ví dụ về quy chế đối thoại - Người đăng: Ngọc Anh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Ví dụ về quy chế đối thoại 9 10 401