Ktl-icon-tai-lieu

Việt Nam nên làm gì trong khủng hoảng kinh tế bây giờ

Được đăng lên bởi Lê Ngọc Hà
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vn nên làm gì trong khủng hoảng kt now
Mỹ và Tây Âu đang trải qua cuộc khủng hoảng bảng cân đối tài chánh (balance sheet crisis) của
hệ thống ngân hàng, phần nào tương tự như cuộc khủng hoảng tại Đông Á trong những năm
1997-1998 - khủng hoảng này đã làm nhiều nước trong khu vực bị suy thoái nặng nề trong
nhiều năm mới hồi phục được. Tình hình kinh tế thế giới như kể trên đã đặt Việt Nam vào một
tình trạng phức tạp. Là một nền kinh tế tương đối nhỏ và mở cửa (xuất và nhập khẩu bằng
150% GDP), Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng của sự giảm tốc kinh tế thế giới –– suất tăng trưởng
GDP có khả năng yếu hơn dự kiến (khoảng 8%). - Để chủ động hạn chế những tác động xấu của
cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ, Thủ tướng đã chỉ đạo các Bộ, ngành và các địa phương tập
trung thực hiện tốt hàng loạt biện pháp. Theo công văn Số: 288/TB-VPCP, Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng đã có chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương về việc thực hiện các biện pháp nhằm hạn
chế những tác động xấu của cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay đối với nền kinh tế nước ta.
Rà soát ngay các khoản tiền gửi và đầu tư tổ chức tài chính nước ngoài
Thủ tướng chỉ đạo NHNN, Bộ Tài chính chỉ đạo và yêu cầu các NHTM, các tập đoàn kinh tế rà
soát ngay các khoản tiền gửi và đầu tư tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính nước
ngoài cũng như các khoản vay của các tổ chức này, từ đó thực hiện biện pháp cần thiết thích
hợp như: cơ cấu lại danh mục đầu tư, rút vốn...(đối với các khoản cho vay, đầu tư) nhằm đảm
bảo tính thanh khoản; trả nợ trước hạn, bảo hiểm lãi suất (đối với các khoản đi vay) để giảm
thiểu nguy cơ mất vốn hoặc tăng chi phí do tổ chức tài chính nước ngoài bị phá sản, do lãi suất
trên thị trường quốc tế tăng cao,v,v...
Ngoài ra, rà soát hoạt động đầu tư, kinh doanh của các ngân hàng đầu tư nước ngoài tại Việt
Nam, thông báo cho Bộ Ngoại giao danh sách và mức độ cam kết của các ngân hàng này để Bộ
chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tìm hiểu, đánh giá và kịp thời thông tin về
tình hình tài chính, mức độ rủi ro có thể xảy ra liên quan đến các tổ chức tài chính, tín dụng
nước ngoài đang hoạt động tại nước ta để chủ động đối phó.
Rà soát lại các khoản cho vay như bất động sản, chứng khoán, đầu tư đa ngành... NHNN có biện
pháp giám sát chặt chẽ và chỉ đạo các ngân hàng thương mại rà soát lại các khoản cho vay đầu
tư, đặc biệt là đầu tư vào những lĩnh vực rủi ro cao (bất động sản, chứng khoán, đầu tư đa
ngành,v,v...), tăng cường hơn nữa kiểm soát và phòng ngừa rủi ro đối với hoạt động cho vay bất
động...

 !"# $%$$%%&
'!()*+,-+./0123
45567455879:+;- <%"=:
:3;>)?+@ABB;+C9='D
E.)F.)AG:B+,!HIJ#KLM)N O
4PQRSTU&('D%V<+I%-!BB;WW%L3+I
STUX3B,Y-B#8R&A7/C.B2"KL
Z(+;9[."\("<)+,M)
-'!. ')")A$03]!^_88`\7UaU(+;Db
LTc9X[."\(<)+,:'-'" ')")O.
B2"KLZ'!;:B+;A
d%""e:J*+fFZ+;
+;[.DgDD(\Z[.*"Dg("M)B
%""e:J*+."+,.(fFZ+;
c+""fF(hX-' ')")*BZ
@)+^,L.Y?*+(i!AAA#!;"(*+&O
jk@+;.( C9%L#!;"&C
C,L!=3)ZYfFZ+; <)"%(Y9%L
<+l!B3((AAA
D(%".*+(Y"*++;.'
D(0 "\D.Y%"FB"C\
[.",.Y''DI+;EC(""<)l0e:
EZ(FXCKB"fFZ(jY?
+;..+;C!)XA
d%"."+ L%(F"(*+AAADgDDX '
)")"%"=V[."+,.%"."*
+(= '*+2m-# L%(F"(*+
((AAA&(3+l,2C%")nh!;. L
%(X ')")L[(o)?<)l('2%%X+I
B.hk-''""(K"<-.@KL(F
hfFjY?CX)+,"o)?( 
'!A
U"C :2<+lF"\Z[.pq aF"D
+;$Yr("%"=V>!(Y*++;k>l(KJs
2+;o:?Z.F"CN.i
!*+h<+l)"C<+l :2A7D2 .+@"ă
FB D3%o);^D3_QQ5+@30t)ê
Việt Nam nên làm gì trong khủng hoảng kinh tế bây giờ - Trang 2
Việt Nam nên làm gì trong khủng hoảng kinh tế bây giờ - Người đăng: Lê Ngọc Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Việt Nam nên làm gì trong khủng hoảng kinh tế bây giờ 9 10 929