Ktl-icon-tai-lieu

Vốn ODA 20 năm nhìn lại

Được đăng lên bởi Phan Thu Hằng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 530 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN
CHÍNH THỨC (ODA)
I. Lịch sử hình thành ODA.
Trªn thÕ giíi, viÖc cung cÊp ODA thùc chÊt ®· ®îc tiÕn hµnh tõ nhiÒu thËp kØ
tríc ®©y, b¾t ®Çu tõ kÕ ho¹ch Masan cña MÜ viÖn trî cho c¸c níc T©y ¢u nh»m kh«i
phôc kinh tÕ sau chiÕn tranh thÕ giíi thø 2. Thêi gian nµy, c¸c níc c«ng nghiÖp ph¸t
triÓn ®· tháa thuËn trî gióp c¸c níc ®ang ph¸t triÓn díi d¹ng viÖn t kh«ng hoµn
l¹i hoÆc cho vay víi ®iÒu kiÖn u ®·i. TiÕp ®ã héi nghÞ C«l«m n¨m 1955 h×nh
thµnh nh÷ng ý tëng vµ nguyªn t¾c ®Çu tiªn vÒ hîp t¸c ph¸t triÓn.
Ngµy 14/12/1960, tæ chøc hîp t¸c kinh tÕ vµ ph¸t triÓn ra ®êi t¹i Paris bao
gåm 20 thµnh viªn ban ®Çu tËp hîp l¹i cïng hîp t¸c ph¸t triÓn. Tæ chøc nµy ®·
®ãng gãp phÇn quan träng nhÊt trong viÖc trî gióp c¸c níc ®ang vµ chËm ph¸t triÓn.
Trong khu«n khæ hîp t¸c vµ ph¸t triÓn, c¸c níc thµnh viªn OECD ®· lËp ra ñy ban
chuyªn m«n, trong ®ã cã ñy ban hç trî ph¸t triÓn chuyªn tr¸ch gióp ®ì c¸c níc
®ang vµ chËm ph¸t triÓn kinh tÕ, n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t, thµnh viªn ban ®Çu cña
DAC gåm 18 níc: BØ, Hµ lan, Nauy.... c¸c níc trong ñy ban nµy theo thêng kú
th«ng b¸o c¸c kho¶n ®ãng gãp cña hä cho ch¬ng tr×nh viÖn trî ph¸t triÓn ®Ó DAC
biÕt vµ trao ®æi c¸c vÊn ®Ò liªn quan víi chÝnh s¸ch viÖn trî ph¸t triÓn. LÇn ®Çu tiªn
DAC ®a ra kh¸i niÖm vÒ ODA n¨m 1969.
N¨m 1970, §¹i héi ®ång liªn hîp quèc ®· chÝnh thøc th«ng qua chØ tiªu
ODA b»ng 0,7% GNP cña c¸c níc ph¸t triÓn vµo n¨m 1985 b»ng 1% vµo ®Çu
n¨m 2000
N¨m 1994, ng©n hµng thÕ giíi ®îc thµnh lËp t¹i héi nghÞ quèc tÕ vÒ tµi
chÝnh- tiÒn tÖ tæ chøc vµo th¸ng 7/1994 t¹i Breton Woods thuéc bang New
Harmpshire. Môc tiªu chÝnh cña ng©n hµng thÕ giíi lµ thóc ®Èy sù tiÕn bé kinh tÕ-
x· héi vµ t¨ng trëng phóc lîi cña c¸c níc thµnh viªn ®ang ph¸t triÓn víi t c¸ch nh
mét trung gian tµi chÝnh. Ngµy nay, ng©n hµng thÕ giíi gãp phÇn quan träng trong
viÖc d¶i ng©n ODA cho c¸c níc ®ang vµ kÐm ph¸t triÓn, trong ®ã cã ViÖt Nam.
II. Khái niệm.
Theo kh¸i niÖm cña ban trî ph¸t triÓn (DAC) thuéc chøc Hîp t¸c
Kinh tÕ vµ Ph¸t triÓn (OECD) th× hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (Offical Development
Assistance - ODA) c kho¶n viÖn trî kh«ng hoµn l¹i, c¸c kho¶n viÖn trî
hoµn l¹i vµ c¸c kho¶n tÝn dông u ®·i cña c¸c ChÝnh phñ, c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ,
c¸c chøc thuéc thèng Liªn hiÖp quèc, c¸c chøc tµi chÝnh quèc dµnh cho
ChÝnh phñ vµ nh©n d©n c¸c níc ®ang vµ chËm ph¸t triÓn, ®¶m b¶o 2 nguyªn t¾c sau:
Vốn ODA 20 năm nhìn lại - Trang 2
Vốn ODA 20 năm nhìn lại - Người đăng: Phan Thu Hằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Vốn ODA 20 năm nhìn lại 9 10 731