Ktl-icon-tai-lieu

WTO

Được đăng lên bởi tranthinhatha
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GiI thÝch ký hiÖu viÕt t¾t
CPSX : Chi phÝ s¶n xuÊt
CPNVLTT : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp
CPNCTT : Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp
CPSXC : Chi phÝ s¶n xuÊt chung
CNTTSX : C«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt
BHXH : B¶o hiÓm x· héi
BHYT : B¶o hiÓm y tÕ
KPC§ : Kinh phÝ c«ng ®oµn
SP : S¶n phÈm
SPDD : S¶n phÈm dë dang
KKTX : Kª khai thêng xuyªn
KK§K : KiÓm kª ®Þnh kú
NVLC : Nguyªn vËt liÖu chÝnh
CPNVPX : Chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng
TK : Tµi kho¶n
1
WTO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
WTO - Người đăng: tranthinhatha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
WTO 9 10 186