Ktl-icon-tai-lieu

Xác định giá trị góp vốn

Được đăng lên bởi Tranhuynh Tructhanh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 314 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Về bản chất, giao dịch góp vốn giữa công ty và chủ sở hữu công ty có thể là giao dịch
chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng tài sản
hoặc chuyển nhượng quyền chủ thể hợp đồng… Tài sản góp vốn sẽ thuộc sở
hữu của công ty, đổi lại, người góp vốn nhận về cổ phần hoặc phần vốn góp. Trên cả hai
phương diện kinh tế và pháp lý, vấn đề xác định giá trị tài sản góp luôn cần được đặt ra, ngoại
trừ tài sản góp vốn là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi và vàng. Điều 30 Luật Doanh
nghiệp số 60/2005/QH11quy định:
“1. Tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được
các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá.
2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghi ệp ph ải được các thành viên, cổ
đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn so
với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập liên đới chịu
trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng số chênh lệch
giữa giá trị được định và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá.
3. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do doanh nghiệp và người góp vốn thoả thuận
định giá hoặc do một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp t ổ chức định giá
chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp
chấp thu ận; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì
người góp vốn hoặc tổ chức định giá và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cùng
liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng số
chênh lệch giữa giá trị được định và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc
định giá.”
Quy định tại Điều 30 trên đây có nhiều điểm chưa được rõ ràng, mâu thuẫn với những quy
định khác trong chính Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11. Các văn bản hướng dẫn chi tiết
thi hành LDN 2005 và pháp luật vềđầu tưđều không có hướng dẫn bổ sung về vấn đề này.
Trước hết, Điều luật đã phân biệt hai thời điểm có sự kiện góp vốn bằng tài sản phải định giá:
(i) khi thành lập công ty, và (ii) khi công ty đã được thành lập và đang hoạt động.
Vào thời điểm thành lập công ty, giá trị của tài sản góp vốn được xác định
theo nguyên tắc nhất trí giữa các sáng lập viên. Quy định này là phù hợp vì mọi thoả thuận
về thành lập công ty đều phải được các sáng lập viên nhất trí theo nguyên tắc tự do...
Về bản chất, giao dịch góp vốn giữa công ty chủ sở hữu công ty thể là giao dịch
chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng tài sản
hoặc chuyển nhượng quyền chủ thể hợp đồng… Tài sản góp vốn sẽ thuộc sở
hữu của công ty, đổi lại, người góp vốn nhận về cổ phần hoặc phần vốn góp. Trên cả hai
phương diện kinh tếpháp lý, vấn đề xác định giá trị tài sản góp luôn cần được đặt ra, ngoại
trừi sản góp vốn tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi vàng. Điều 30 Luật Doanh
nghiệp số 60/2005/QH11quy định:
“1. i sản góp vốn không phải tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được
các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá.
2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghi ệp ph ải được các thành viên, cổ
đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn so
với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập liên đới chịu
trách nhiệm đối với các khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng số chênh lệch
giữa giá trị được định và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá.
3. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do doanh nghiệp người góp vốn thoả thuận
định giá hoặc do một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp t chức định giá
chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn doanh nghiệp
chấp thu ận; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì
người góp vốn hoặc tổ chức định giá người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cùng
liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản n nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng số
chênh lệch giữa giá trị được định giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc
định giá.”
Quy định tại Điều 30 trên đây nhiều điểm chưa được rõ ng, mâu thuẫn với những quy
định khác trong chính Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11. Các văn bản hướng dẫn chi tiết
thi hành LDN 2005 và pháp luật vềđầu tưđều không có hướng dẫn bổ sung về vấn đề này.
Trước hết, Điều luật đã phân biệt hai thời điểm có sự kiện góp vốn bằng tài sản phải định giá:
(i) khi thành lập công ty, và (ii) khi công ty đã được thành lập và đang hoạt động.
Vào thời điểm thành lập công ty, giá trị của tài sản góp vốn được xác định
theo nguyên tắc nhất trí giữa các sáng lập viên. Quy định này phù hợp mọi thoả thuận
về thành lập công ty đều phải được các sáng lập viên nhất trí theo nguyên tắc tự do hợp đồng.
Vào thời điểm công ty đã thành lập và đang hoạt động, giá trị của tài sản góp
vốn được xác định bởi sự thoả thuận giữ công ty người góp vốn. Về hình thức, áp dụng
nguyên tắc thoả thuận giữa công ty người góp vốn khi xác định giá trị tài sản góp vốn
phù hợp.
Nhưng về phương diện quản trị công ty, điều luật lại không quy định quan nào trong
công ty trực tiếp có thẩm quyền quyết định giá làm cơ sở để công ty thoả thuận với người góp
vốn. Các quan được nói đến gồm: đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị của công ty cổ
phần; hội đồng thành viên, chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn, giám đốc (tổng giám
đốc) của công ty (các loại) hay người đại diện theo pháp luật của công ty (các loại).
Việc quy định thẩm quyền xác định giá trị tài sản góp vốn trong công ty là cần thiết bởi đây là
một loại giao dịch tài sản rất quan trọng phổ biến. Đối với c giao dịch i sản nói chung
của công ty, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã phân biệt các các giao dịch tài sản thông
thường, các giao dịch tài sản giá trị lớn (có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị i
Xác định giá trị góp vốn - Trang 2
Xác định giá trị góp vốn - Người đăng: Tranhuynh Tructhanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Xác định giá trị góp vốn 9 10 513