Ktl-icon-tai-lieu

Xác định trị giá tính thuế hải quan

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 519 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

MỤC LỤC
1

Thuế nhập khẩu được tính toán theo phương thức nào?

03

2

Việc thống nhất một phương pháp xác định giá tính

04

thuế có lợi gì cho doanh nghiệp?
3

Các phương pháp xác định trị giá tính thuế hải quan?

06

4

Những chi phí nào được điều chỉnh cộng vào giá

07

giao dịch khi xác định trị giá tính thuế hải quan theo

1 Thuế nhập khẩu được tính toán

cách tính chuẩn?
5

Khi nào hải quan nước nhập khẩu được phép không
công nhận giá trị giao dịch mà người nhập khẩu kê

Để tính thuế nhập khẩu cho hàng hóa nước ngoài nhập

khai để tính thuế hải nhập khẩu?

khẩu, hải quan các nước thường dùng 03 phương pháp sau:

Trường hợp hải quan nghi ngờ giá giao dịch không

6

theo phương thức nào?

09

11

chính xác, ai có nghĩa vụ chứng minh?

Tính thuế theo phần trăm trị giá hàng hoá
(ví dụ thuế suất 5% mức giá hàng hoá ghi trên hợp đồng);
Tính thuế theo định lượng (trọng lượng, thể tích

Quyền của doanh nghiệp trong trường hợp hải quan

7

12

(ví dụ mức 5$ với mỗi kg hàng hoặc với mỗi lít…);

nghi ngờ giá giao dịch không chính xác?
Nội dung các phương pháp xác định giá tính thuế

8

hoặc số lượng hàng hoá)

13

hải quan không dựa trên giá giao dịch?

Tính thuế theo phương thức phức hợp
(kết hợp cả cách tính theo trị giá hàng và định lượng).
Trong số 03 phương pháp tính thuế quan nói trên,

Doanh nghiệp có những quyền gì trong quá trình hải

9

17

quan xác định giá tính thuế cho hàng hoá của mình?

phương pháp thứ nhất được xem là công bằng và
thuận tiện nhất. Công bằng vì thuế phải nộp cho hàng
giá rẻ sẽ thấp hơn thuế phải nộp cho hàng giá cao

Có thể tìm thông tin về trình tự, thủ tục, phương

10

18

(trong khi cách tính theo định lượng thì cứ hàng nặng

pháp xác định giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu

hơn, nhiều hơn thì thuế cao hơn). Thuận tiện vì doanh

vào Việt Nam ở đâu?

nghiệp dễ xác định mức thuế để tính toán giá khi giao
dịch; Nhà nước cũng dễ ước tính nguồn thu từ thuế.
Hiện nay hầu hết các nước đã sử dụng phương pháp
tính thuế theo phần trăm trị giá hàng hoá.

2

3

2 Việc thống nhất một phương
pháp xác định giá tính thuế
có lợi gì cho doanh nghiệp?

Để tính thuế theo phương thức “phần trăm trị giá hàng
hoá”, điểm mấu chốt là xác định “trị giá hàng hoá” để
tính thuế (hay còn gọi là “trị giá tính thuế hải quan”).
Đây được xem là vấn đề gây nhiều mâu thuẫn giữa cơ
quan thu thuế (hải quan) và doanh nghiệp nộp thuế.
Hải quan luôn có xu hướng muốn tính thuế nhiều hơn,
và vì thế chọn phương pháp tính toán nào cho trị giá
hàng hoá cao nhất có...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác định trị giá tính thuế hải quan - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Xác định trị giá tính thuế hải quan 9 10 131