Ktl-icon-tai-lieu

xây dựng các bước kiểm toán

Được đăng lên bởi thanh huyen
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2032 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – PECSME

XÂY DỰNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – PECSME

2

Nội dung
-

ĐẠI CƯƠNG VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG
LƯỢNG

-

TÍCH HỢP HTQLNL VÀO CÔNG TÁC QUAN
̉ LÝ
DOANH NGHIÊP
̣

-

XÂY DỰNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRONG HỆ
THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

3

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – PECSME

ĐẠI CƯƠNG
HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – PECSME

4

Đại cương hệ thố ng quan
̉ lý năng lượng
Quản lý năng lượng là gì?
– Tác động vào các hoạt động về về tổ chức, kỹ
thuật, hành vi một cách kinh tế để giảm thiểu
mức tiêu thụ năng lượng
– Chú ý một cách có cấu trúc, có hệ thống, đến
năng lượng, mục tiêu là liên tục cải tiến mức
tiêu thụ năng lượng

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – PECSME

5

Các nguyên tắc

• Chu trình vòng tròn có nâng cao
– Lập chính sách năng lượng
– Lập kế hoạch
– Thực hiện
– Kiểm tra kết quả
– Rà soát, lập chính sách năng lượng mới

6

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – PECSME

Những câu hỏi cần trả lời

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – PECSME

7

Những câu hỏi cần trả lời

Taị sao phaỉ quan
̉ lý năng lượng?
• Caỉ tiến hiêu
̣ quả môi trường
• Quan trong
̣
hơn đối với doanh
nghiêp:
̣ giam
̉ thiêu
̉ chi phí

8

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – PECSME

Những câu hỏi cần trả lời
Không có hệ thống quản lý năng lượng?

8

9

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – PECSME

Những câu hỏi cần trả lời

Có hệ thống quan
̉ lý năng lượng?

9

10

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – PECSME

Lộ trình thực hiện

• Lộ trình gồm:

– 5 giai đoạn,
– với 20 bước

10

Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – PECSME

11

Giai đoan
̣ 1: Chuân
̉ bị về tổ chứ c (Cam
kết)

• Bước 1: Chỉ định người chỉ đạo quản lý năng
lượng (Ban lãnh đạo)
• Bước 2: Bổ nhiệm chủ nhiệm quản lý năng lư...
D
á
n
N
â
n
g
c
a
o
h
i
u
q
u
s
d
n
g
n
ă
n
g
l
n
g
ư
t
r
o
n
g
c
á
c
d
o
a
n
h
n
g
h
i
p
n
h
v
à
v
a
V
i
t
N
a
m
P
E
C
S
M
E
1
XÂY D NG
H TH NG QU N LÝ N NG L NG Ă ƯỢ
xây dựng các bước kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xây dựng các bước kiểm toán - Người đăng: thanh huyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
xây dựng các bước kiểm toán 9 10 667