Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng chính sách huy động cộng đồng tham gia công tác bảo vệ môi trường tại 07 tỉnh miền Trung; Biên soạn tài liệu hướng dẫn Huy động cộng đồng tham gia cộng tác bảo vệ môi trường

Được đăng lên bởi ltdung1712
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1447 lần   |   Lượt tải: 3 lần
A. MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
Tại chỉ thị 36 - CT/TW ngày 25/06/1998 của Bộ chính trị Ban chấp hành
Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam “Về tăng cường công tác bảo vệ môi
trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” đã xác định: “Bảo
vệ môi trường là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân”. Khoản 2,
Điều 4 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 nêu rõ: “Bảo vệ môi trường là sự
nghiệp của toàn xã hội, quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức,
hộ gia đình, cá nhân”. Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và
định hướng đến năm 2020 tại phần các giải pháp thực hiện chiến lược cũng nhấn
mạnh: “Phát động trên toàn quốc phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, xây
dựng xã, phường đạt tiêu chuẩn môi trường. Giải pháp này bao gồm huy động
toàn dân tham gia bảo vệ môi trường…”. Từ đó cho thấy công tác bảo vệ môi
trường ở nước ta đang được ưu tiên cho cộng đồng thực hiện để hướng tới xã
hội hoá công tác bảo vệ môi trường. Việc xã hội hóa công tác bảo vệ môi
trường, huy động cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường sẽ góp phần giải quyết
các vấn đề môi trường ở mỗi địa phương một cách triệt để hơn bởi cộng đồng
chính là đối tượng trực tiếp tham gia.
Trong thời kỳ hiện nay việc Đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo vệ môi
trường, có cơ chế, chính sách khuyến khích cá nhân, tổ chức, cộng đồng tham
gia bảo vệ môi trường. Xây dựng và phát triển lực lượng tình nguyện viên bảo
vệ môi trường. Tăng cường sự giám sát của cộng đồng, các đoàn thể nhân dân,
các cơ quan thông tin đại chúng đối với bảo vệ môi trường của các doanh
nghiệp, tổ chức, cá nhân. Phát triển các dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử
lý chất thải và các dịch vụ khác bảo vệ môi trường với sự tham gia của mọi
thành phần kinh tế. Hình thành các loại hình tổ chức đánh giá, tư vấn, giám
định, chứng nhận về bảo vệ môi trường; thành lập doanh nghiệp dịch vụ môi
trường đủ mạnh để giải quyết các vấn đề môi trường lớn, phức tạp của đất nước.
Duyên hải miền Trung bao gồm duyên hải Bắc Trung Bộ, Trung Trung
Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ, là vùng duy nhất của nước ta mà tất cả các tỉnh
đều giáp biển, suốt chiều dài gần 1.800 km bờ biển từ Thanh Hoá đến Bình
Thuận.
Với đặc điểm về vị trí địa lý nên duyên hải miền Trung có tiềm năng và
nguồn lợi để phát triển kinh tế biển như hàng hải, du lịch, dịch vụ, khai thác hải
sản, dầu khí, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng GDP của quốc gia, biến đổi
nhanh chóng diện mạo đất nước. Nhận thấy tầm quan trọng kinh tế biển của khu
vực này, chính phủ đã và đang có ...
A. MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
Tại chỉ thị 36 - CT/TW ngày 25/06/1998 của Bộ chính trị Ban chấp hành
Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Về tăng cường công tác bảo vệ môi
trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đã xác định: “Bảo
vệ môi trường là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân”. Khoản 2,
Điều 4 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 nêu rõ: “Bảo vệ môi trường sự
nghiệp của toàn hội, quyền trách nhiệm của quan nhà nước, tổ chức,
hộ gia đình, cá nhân”. Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và
định hướng đến năm 2020 tại phần các giải pháp thực hiện chiến lược cũng nhấn
mạnh: Phát động trên toàn quốc phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, xây
dựng xã, phường đạt tiêu chuẩn môi trường. Giải pháp này bao gồm huy động
toàn dân tham gia bảo vệ môi trường…”. Từ đó cho thấy công tác bảo vệ môi
trường nước ta đang được ưu tiên cho cộng đồng thực hiện để hướng tới xã
hội hoá công tác bảo vệ môi trường. Việc hội hóa công tác bảo vệ môi
trường, huy động cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường sgóp phần giải quyết
các vấn đề môi trường mỗi địa phương một cách triệt để hơn bởi cộng đồng
chính là đối tượng trực tiếp tham gia.
Trong thời kỳ hiện nay việc Đẩy mạnh hội hoá công tác bảo v môi
trường, chế, chính sách khuyến khích cá nhân, tổ chức, cộng đồng tham
gia bảo vệ môi trường. Xây dựng phát triển lực lượng tình nguyện viên bảo
vệ môi trường. Tăng cường sự giám sát của cộng đồng, c đoàn thể nhân dân,
các quan thông tin đại chúng đối với bảo vệ môi trường của các doanh
nghiệp, tổ chức, cá nhân. Phát triển các dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử
chất thải các dịch vụ khác bảo vệ môi trường với sự tham gia của mọi
thành phần kinh tế. Hình thành các loại hình tổ chức đánh giá, vấn, giám
định, chứng nhận về bảo v i trường; thành lập doanh nghiệp dịch vụ môi
trường đủ mạnh để giải quyết các vấn đề môi trường lớn, phức tạp của đất nước.
Duyên hải miền Trung bao gồm duyên hải Bắc Trung Bộ, Trung Trung
Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ, là vùng duy nhất của nước ta mà tất cả các tỉnh
đều giáp biển, suốt chiều dài gần 1.800 km bờ biển từ Thanh Hoá đến Bình
Thuận.
Với đặc điểm về vị trí địa nên duyên hải miền Trung tiềm năng
nguồn lợi để phát triển kinh tế biển nhàng hải, du lịch, dịch vụ, khai thác hải
sản, dầu khí, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng GDP của quốc gia, biến đổi
nhanh chóng diện mạo đất nước. Nhận thấy tầm quan trọng kinh tế biển của khu
vực này, chính phủ đã đang có những chính sách khuyến khích phát triển
kinh tế khu vực, quyết định số 61/2008/QĐ-TTg p duyệt quy hoạch tổng thể
Xây dựng chính sách huy động cộng đồng tham gia công tác bảo vệ môi trường tại 07 tỉnh miền Trung; Biên soạn tài liệu hướng dẫn Huy động cộng đồng tham gia cộng tác bảo vệ môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng chính sách huy động cộng đồng tham gia công tác bảo vệ môi trường tại 07 tỉnh miền Trung; Biên soạn tài liệu hướng dẫn Huy động cộng đồng tham gia cộng tác bảo vệ môi trường - Người đăng: ltdung1712
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Xây dựng chính sách huy động cộng đồng tham gia công tác bảo vệ môi trường tại 07 tỉnh miền Trung; Biên soạn tài liệu hướng dẫn Huy động cộng đồng tham gia cộng tác bảo vệ môi trường 9 10 789