Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng để trường tồn 1

Được đăng lên bởi Hoanglongsi
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 2072 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Xây dựng để trường tồn 1
XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TÖÌN
JIM COLLINS
JERRY I. PORRAS
Nguyïîn Dûúng Hiïëu dõch
Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Ts. Quaùch Thu Nguyeät
Bieân taäp: Thaønh Nam
Bìa: Thuøy Trinh
Söûa baûn in: Phaïm Nguyeãn
Kyõ thuaät vi tính: Thanh Haø
NHAØ XUAÁT BAÛN TREÛ
161B Lyù Chính Thaéng - Quaän 3 - Thaønh phoá Hoà Chí Minh
ÑT: 9316289 - 9316211 - 8465595 - 8465596 - 9350973
Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@ hcm.vnn.vn
Website: http://www.nxbtre.com.vn
CHI NHAÙNH NHAØ XUAÁT BAÛN TREÛ TAÏI HAØ NOÄI
20 ngoõ 91, Nguyeãn Chí Thanh, Quaän Ñoáng Ña - Haø Noäi
ÑT & Fax: (04) 7734544
E-mail: vanphongnxbtre@ hn.vnn.vn
BUILT TO LAST. Copyright © 1994, 1997 by Jim Collins vaâ Jerry I. Porras. All
rights reserved.
Baãn tiïëng Viïåt do NXB Treã xuêët baãn theo húåp àöìng nhûúång quyïìn vúái
James C. Collins and Jerry I. Porras Associates, qua Curtis Brown, Ltd.
Xây dựng để trường tồn 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng để trường tồn 1 - Người đăng: Hoanglongsi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
Xây dựng để trường tồn 1 9 10 411