Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng để trường tồn 2

Được đăng lên bởi Hoanglongsi
Số trang: 166 trang   |   Lượt xem: 1600 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Xây dựng để trường tồn 2
XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TÖÌN
226
NÏÌN VÙN HOÁA CÖNG TY MANG TÑNH NGHI THÛÁC CAO
227
CHÛÚNG SAÁU
NÏÌN VÙN HOÁA CÖNG TY
MANG TÑNH NGHI THÛÁC CAO
Bêy giúâ, yïu cêìu caác baån giú tay phaãi lïn - haäy nhúá rùçng
taåi Wal-Mart, chuáng ta phaãi luön giûä lúâi hûáa - haäy lùåp laåi
theo töi: Tûâ höm nay trúã ài, töi long troång tuyïn böë vaâ
cam kïët rùçng möîi khi coá khaách haâng àïën vúái töi,
töi seä móm cûúâi vaâ chaâo àoán hoå nhiïåt tònh.
SAM WALTON,
khi noái chuyïån trûúác hún 100.000 nhên viïn
Wal-Mart trong möåt chûúng trònh truyïìn hònh trûåc tiïëp
qua vïå tinh giûäa thêåp niïn 1980
213
IBM thêåt sûå thaânh cöng trong viïåc taåo ra àöång lûåc cho
caác nhên viïn cuãa hoå. Töi coá thïí thêëy àiïìu àoá qua Anne,
vúå töi. Thûåc sûå cö êëy àaä bõ “têíy naäo”, song viïåc têíy naäo naây
laâ möåt àiïìu töët. Hoå thûåc sûå àaä laâm cho loâng trung thaânh vaâ
khaát voång lao àöång àûúåc thêëm nhuêìn trong nhên viïn cöng ty.
Lúâi cuãa hön phu cuãa möåt nûä nhên viïn IBM, 1985
214
liïn tuåc vaâ kïë thûâa, tûâ àoá taåo àiïìu kiïån cho nhûäng nöî lûåc
tiïën böå. Ngûúåc laåi, sûå tiïën böå cuäng höî trúå cho tû tûúãng cöët
loäi, búãi nïëu khöng coá thay àöíi vaâ chuyïín àöång vïì phña
trûúác thò cöng ty seä khöng töìn taåi àûúåc. Hai yïëu töë naây kïët
húåp chùåt cheä, tinh vi vúái nhau, cuâng taåo àiïìu kiïån cho lúåi
ñch sau cuâng cuãa töí chûác. Haäy nghe àoaån huâng biïån söi nöíi
cuãa möåt nhên viïn GE vïì sûå liïn hïå kyâ diïåu àoá khi cö bònh
luêån vïì BHAG cuãa cöng ty “àaåt võ trñ söë möåt hay söë hai
trong moåi thõ trûúâng, àöìng thúâi thay àöíi triïåt àïí cöng ty sao
cho coá àûúåc sûå nùng àöång vaâ linh hoaåt nhû möåt doanh
nghiïåp nhoã”:
GE... Chuáng töi àem nhûäng àiïìu töët àeåp àïën cho cuöåc
àúâi naây”. Moåi ngûúâi úã GE àïìu caãm thêëy xuác àöång khi
nghe nhûäng lúâi trïn, vò noá diïîn taã caãm xuác cuãa hoå vïì
cöng ty. Àoá laâ cöng viïåc, laâ tùng trûúãng cho nïìn kinh
tïë, laâ chêët lûúång vaâ dõch vuå cho khaách haâng, laâ lúåi ñch
vaâ àaâo taåo cho nhên viïn, laâ caác thaách thûác vaâ sûå
thoãa maän cho moåi caá nhên. Àiïìu àoá cuäng coá nghôa laâ
sûå chñnh trûåc, loâng trung thaânh úã moåi cêëp àöå. Vaâ nïëu
khöng coá haâng loaåt giaá trõ vaâ cam kïët àoá, Welch àaä
khöng thïí thaânh cöng trong cuöåc caách maång cuãa
mònh [cö ta nhêën maånh].
Gòn giûäGòn giûä
Gòn giûäGòn giûä
Gòn giûä
caái cöët loäicaái cöët loäi
caái cöët loäicaái cöët loäi
caái cöët loäi
Thuác àêíyThuác àêíy
Thuác àêíyThuác àêíy
Thuác àêíy
sûå tiïën böåsûå tiïën böå
sûå tiïën böåsûå tiïën böå
sûå tiïën böå
Xây dựng để trường tồn 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng để trường tồn 2 - Người đăng: Hoanglongsi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
166 Vietnamese
Xây dựng để trường tồn 2 9 10 769