Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý kho vật tư tại công ty ô tô 1

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 724 lần   |   Lượt tải: 30 lần
Më §Çu
Vµo nh÷ng thËp niªn cuèi cña thÕ kØ 20, C«ng nghÖ th«ng tin ph¸t triÓn m¹nh
mÏ. Nã t¸c ®éng vµo mäi mÆt cña ®êi sèng nh khoa häc kü thuËt, kinh tÕ vµ c¶ x·
héi. Nhê cã sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin mµ c¸c ho¹t ®éng vÒ s¶n xuÊt
trë nªn phong phó, thuËn tiÖn vµ dÔ dµng h¬n.

ë níc ta, kho¶ng mêi n¨m trë l¹i ®©y th× c«ng nghÖ th«ng tin kh«ng cßn xa l¹,
vµ ngµy cµng ®îc óng dông réng r·i trong nhiÒu lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi, ®Æc
biÖt lµ lÜnh vùc qu¶n lÝ.
Qu¶n lÝ lµ mét ho¹t ®éng v« cïng quan träng, bÊt k× cÊp nµo ®¬n vÞ còng dÒu
ph¶i cã qu¶n lÝ. §èi tîng cña qu¶n lÝ còng v« cïng réng lín. Nã bao gåm rÊt nhiÒu
khÝa c¹nh nh qu¶n lÝ con ngêi, qu¶n lÝ s¶n xuÊt, qu¶n lÝ kinh tª, qu¶n lÝ x· héi ...
Còng nh c¸c doanh nhgiÖp kh¸c, doanh nghÖp s¶n xuÊt còng cã nhiÒu lÜnh vùc
qu¶n lÝ : qu¶n lÝ nh©n sù, qu¶n lÝ tiÒn l¬ng, qu¶n lÝ kho, qu¶n lÝ tµi chÝnh …
Trong mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt, bªn c¹nh vÊn ®Ò qu¶n lÝ x¬ng sèng cña
doanh nghiÖp ®ã lµ qu¶n lÝ tµi chinh, th× vÊn ®Ò qu¶n lÝ kho lµ mét vÊn ®Ò v« cïng
quan träng, thiÕt thùc. Qu¶n lÝ tèt hÖ thèng kho sÏ gióp cho nhµ qu¶n lÝ lËp ®îc c¸c
kÕ ho¹ch kinh doanh, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Do ®ã, ®Ó
viÖc qu¶n lÝ kho trë nªn ®¬n gi¶n h¬n th× vÊn ®Ò cÇn thiÕt lµ øng dông tin häc ho¸
vµo qu¶n lÝ kho. ChÝnh v× lÝ do ®ã cho nªn em xin chän ®Ò tµi: "X©y dùng hÖ
thèng th«ng tin qu¶n lÝ kho vËt t t¹i c«ng ty « t« 1-5 ".
Trong ®Ò tµi nµy, em xin x©y dùng hÖ thèng qu¶n lÝ kho cho phÐp theo dâi viÖc
nhËp, xuÊt, theo dâi hµng tån kho vµ lªn b¸o c¸o ®Þnh k× cho c¸c bé phËn cã liªn
quan trong doanh nghiÖp.
Sau ®©y em xin ®a ra bè côc cña ®Ò tµi.
Tªn ®Ò tµi: " X©y dùng hÖ thèng th«ng tin qu¶n lÝ kho vËt t t¹i c«ng ty « t« 1-5.
"
§Ò ¸n gåm ba phÇn :
PhÇn 1 : Më ®Çu
PhÇn 2 : PhÇn ph©n tÝch thiÕt kÕ. Bao gåm 3 ch¬ng :
Ch¬ng 1 : Kh¸i qu¸t vÒ hÖ thèng qu¶n lÝ kho v©t t t¹i c«ng ty « t«1-5
Ch¬ng 2 : C¸c vÊn ®Ò vÒ ph¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu ®Ò tµi
Ch¬ng 3 : Ph©n tÝch, thiÕt kÕ hÖ thèng qu¶n lÝ kho
PhÇn 3 : KÕt luËn

1

Ch¬ng I : M« T¶ HÖ Thèng Qu¶n LÝ Kho VËt T
Ty ¤ T« 1 - 5

T¹i C«ng

I.Giíi thiÖu vÒ c«ng ty « t« 1 - 5

C«ng ty « t« 1-5 hiÖn cã tªn giao dÞch lµ C«ng Ty C¬ KhÝ ¤ T« 1-5, ®Þa chØ
t¹i : Km 15 quèc lé 3 thuéc khèi 7A thÞ trÊn §«ng Anh, huyÖn §«ng Anh, thµnh
phè Hµ Néi .
C«ng ty cã c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt nh : ThiÕt kÕ, chÕ t¹o l¾p r¸p « t« kh¸ch, «
t« buýt, « t« t¶i vµ c¸c thÕt bÞ c«ng tr×nh. HiÖn c«ng ty cã tæng sè 1958 c¸n bé
c«ng nh©n viªn, trong ®ã c«ng nh©n viªn n÷ cã 405 ngêi, kü s vµ c...
Më §Çu
Vµo nh÷ng thËp niªn cuèi cña thÕ kØ 20, C«ng nghÖ th«ng tin ph¸t triÓn m¹nh
mÏ. t¸c ®éngo mäi mÆt cña ®êi sèng nh khoa häc thuËt, kinh
héi. N ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt
trë nªn phong phó, thuËn tiÖn vµ dÔ dµng h¬n.
ë níc ta, kho¶ng mêi n¨m trë l¹i ®©y th× c«ng nghÖ th«ng tin kh«ng cßn xa l¹,
ngµy cµng ®îc óng dông réng r·i trong nhiÒu lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi, ®Æc
biÖt lµ lÜnh vùc qu¶n lÝ.
Qu¶n lÝ lµ mét ho¹t ®éng v« cïng quan träng, bÊt k× cÊp nµo ®¬n vÞ còng dÒu
ph¶i cã qu¶n lÝ. §èi tîng cña qu¶n lÝ còng v« cïng réng lín. Nã bao gåm rÊt nhiÒu
khÝa c¹nh nh qu¶n lÝ con ngêi, qu¶n lÝ s¶n xuÊt, qu¶n lÝ kinh tª, qu¶n lÝ x· héi ...
ng nh c¸c doanh nhgiÖp kh¸c, doanh nghÖp s¶n xuÊt còng cã nhiÒu lÜnh vùc
qu¶n lÝ : qu¶n lÝ nh©n sù, qu¶n lÝ tiÒn l¬ng, qu¶n lÝ kho, qu¶n lÝ tµi chÝnh
Trong mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt, bªn c¹nh vÊn ®Ò qu¶n x¬ng sèng cña
doanh nghiÖp ®ã qu¶n tµi chinh, th× vÊn ®Ò qu¶n kho mét vÊn ®Ò cïng
quan träng, thiÕt thùc. Qu¶n lÝ tèt hÖ thèng kho sÏ gióp cho nhµ qu¶n lÝ lËp ®îc c¸c
ho¹ch kinh doanh, ho¹ch s¶n xuÊt ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Do ®ã, ®Ó
viÖc qu¶n kho trë nªn ®¬n gi¶n h¬n tvÊn ®Ò cÇn thiÕt øng dông tin häc ho¸
vµo qu¶n kho. ChÝnh do ®ã cho nªn em xin chän ®Ò tµi: "X©y dùng
thèng th«ng tin qu¶n lÝ kho vËt t t¹i c«ng ty « t« 1-5 ".
Trong ®Ò tµi nµy, em xin x©y dùng hÖ thèng qu¶n lÝ kho cho phÐp theo dâi viÖc
nhËp, xuÊt, theo dâi hµng tån kho lªn b¸o c¸o ®Þnh cho c¸c phËn liªn
quan trong doanh nghiÖp.
Sau ®©y em xin ®a ra bè côc cña ®Ò tµi.
Tªn ®Ò tµi: " X©y dùng hÖ thèng th«ng tin qu¶n lÝ kho vËt t t¹i c«ng ty « t« 1-5.
"
§Ò ¸n gåm ba phÇn :
PhÇn 1 : Më ®Çu
PhÇn 2 : PhÇn ph©n tÝch thiÕt kÕ. Bao gåm 3 ch¬ng :
Ch¬ng 1 : Kh¸i qu¸t vÒ hÖ thèng qu¶n lÝ kho v©t t t¹i c«ng ty « t«1-5
Ch¬ng 2 : C¸c vÊn ®Ò vÒ ph¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu ®Ò tµi
Ch¬ng 3 : Ph©n tÝch, thiÕt kÕ hÖ thèng qu¶n lÝ kho
PhÇn 3 : KÕt luËn
1
Xây dựng hệ thống thông tin quản lý kho vật tư tại công ty ô tô 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng hệ thống thông tin quản lý kho vật tư tại công ty ô tô 1 - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Xây dựng hệ thống thông tin quản lý kho vật tư tại công ty ô tô 1 9 10 650