Ktl-icon-tai-lieu

Xay dung và phát triển nhà trường

Được đăng lên bởi Hoang Diep
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1751 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA QUẢN LÍ GIÁO DỤC

CHUYÊN ĐỀ

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
NHÀ TRƯỜNG

Giảng viên: Th.s Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Hà Nội, 2014

1

Chuyên đề 1:
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA
NHÀ TRƯỜNG
1. Những vấn đề cơ bản của văn hóa nhà trường
1.1. Sơ lược các nghiên cứu về văn hóa nhà trường
Văn hóa nhà trường (VHNT) là một nội dung quan trọng của quản lí và
lãnh đạo nhà trường. Đã có nhiều công trình nghiên cứu của các tác giả nước
ngoài đi sâu vào vấn đề này. Xuất phát điểm để nghiên cứu VHNT đó là xã
hội học văn hóa và văn hóa tổ chức.
Theo Jerald, C.(2006), từ những năm 1930, xã hội học đã công nhận
vai trò quan trọng của VHNT nhưng phải đến những năm 1970, các nghiên
cứu về giáo dục mới bắt đầu đưa ra những mối liên hệ trực tiếp giữa không
khí nhà trường với kết quả giáo dục của nhà trường đó [34].
Lí thuyết cấu trúc – chức năng của Talcott Parsons trong xã hội học văn
hóa đã nhìn nhận văn hóa như một chỉnh thể toàn vẹn, có tính độc lập tương
đối và có mối quan hệ chặt chẽ với các bộ phận khác trong hệ thống xã hội.
Theo ông, bất kì một hệ thống nào trong xã hội đều có những nét nổi bật
chung và nhằm hoạt động thành công như một hệ thống, những điều kiện tiên
quyết nhất định phải được thực hiện theo thứ tự tầm quan trọng tăng dần:
Thích nghi – Đạt được mục tiêu – Thống nhất – Duy trì kiểu mẫu. Trong đó,
điều kiện cuối cùng chính là các giá trị làm nên nền văn hóa của hệ thống xã
hội. Chính hệ thống văn hóa giữ vai trò kiểm soát các phương diện khác (Dẫn
theo Mai Thị Kim Thanh) [21].
Dưới góc độ văn hóa tổ chức, tác giả Schein, E.H đã nghiên cứu một
cách chi tiết về văn hóa tổ chức, các cấp độ cũng như biểu hiện của văn hóa tổ
chức, sự hình thành và phát triển của văn hóa trong các loại hình tổ chức khác
nhau. Đồng thời, nhà nghiên cứu cũng phân tích cụ thể vai trò lãnh đạo trong
xây dựng, thay đổi nhằm phát triển, cải thiện văn hóa của tổ chức. Những

2

nghiên cứu này của ông được sử dụng như một cơ sở quan trọng cho việc
nghiên cứu VHNT – một tổ chức với những đặc trưng riêng biệt [38].
Một tác giả khác cũng có nhiều đóng góp trong nghiên cứu văn hóa tổ
chức là Geert Hofstede. Tác giả đưa ra các chiều đo văn hóa tổ chức, trên cơ
sở đó phân tích sự khác nhau giữa văn hóa của các tổ chức, các quốc gia.
Năm chiều đo kích thước văn hóa Geert Hofstede đưa ra bao gồm: khoảng
cách quyền lực (Power distance ); chủ nghĩa cá nhân (Individulism); nam tính
hay nữ tính (Masculinity); sự không chắc chắn (Uncertainty Avoidance); định
hướng dài hạn...

KHOA QUẢN LÍ GIÁO DỤC
CHUYÊN ĐỀ
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
NHÀ TRƯỜNG
Giảng viên: Th.s Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Hà Nội, 2014
Xay dung và phát triển nhà trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xay dung và phát triển nhà trường - Người đăng: Hoang Diep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Xay dung và phát triển nhà trường 9 10 290