Ktl-icon-tai-lieu

Xu hướng thương mại hóa hoạt động khai thác cảng hàng không

Được đăng lên bởi Mỹ Hạnh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 522 lần   |   Lượt tải: 1 lần
XU HƯỚNG THƯƠNG MẠI HOÁ HOẠT ĐỘNG
KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG
ThS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Bộ môn Kinh tế vận tải và Du lịch
Khoa Vận tải - Kinh tế
Trường Đại học Giao thông Vận tải
Tóm tắt: Trong sự phát triển của nền kinh tế, vận tải hàng không đã tăng trưởng nhanh
chóng ở tất cả các quốc gia. Nó ngày càng trở thành phương thức vận tải thân thiện với người
dân. Các sân bay ngày càng mở rộng qui mô và hiện đại hơn, đòi hỏi kinh phí đầu tư rất lớn.
Bên cạnh đó sức ép cạnh tranh gay gắt giữa các hãng hàng không buộc các hãng phải không
ngừng tiết kiệm chi phí khai thác trong đó có các khoản chi phí sân bay. Như vậy sự hoàn vốn
đầu tư phát triển các cảng không thể trông cậy chính vào các khoản chi trả phí sân bay của
các hãng hàng không, cần phải mở rộng sang các đối tượng khác sử dụng các dịch vụ của
cảng. Các dịch vụ phi hàng không được đa dạng hóa giúp các cảng tăng nguồn thu, đảm bảo
hiệu quả đầu tư và khai thác.
Summary: In accordance with the development of the global economy, air transport has
grown very rapidly in many countries all over the world. It is becoming closer and closer to
everyone from different parts in the world. The airports have kept expanding and becoming
more and more modern which requires significant amount of capital to invest in. The
increasing pressure coming from competition among different airlines forces them to keep on
saving costs, especially airport cost. Therefore, return the capital for airport development can
not mostly rely on the airport fees of the airlines but on other parties using airport services as
well. The diversified non-airline services help the airports increase their income and ensure
the effectiveness of investing and operating airports at the same time.

I. NỘI DUNG

Có thể nói xu hướng thương mại hóa các
các cảng hàng không sân bay đang được thấy
rõ ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Ngành
hàng không dân dụng không ngừng tăng
trưởng trong những năm gần đây đã kéo theo
sự liên tục mở rộng cơ sở hạ tầng sân bay.
Theo dự báo của các chuyên gia nghiên cứu
về vận tải hàng không, mức tăng trưởng hành
khách và hàng hóa hàng không trên toàn thế
giới sẽ là khoảng 3-4% trong vòng 20 năm tới.
Đặc biệt ở khu vực Tây Âu, giữa Châu á và

Châu Âu tốc độ tăng trưởng còn cao hơn. Sự
tăng trưởng này một mặt đòi hỏi phát triển cơ
sở hạ tầng sân bay mới, mặt khác đòi hỏi các
nhà quản lý và khai thác cảng đổi mới tư duy
về chức năng của cảng hàng không. Một cảng
hàng không sân bay có các chức năng chính
như sau:
- Chức năng vận ...
XU HƯỚNG THƯƠNG MI HOÁ HOT ĐỘNG
KHAI THÁC CNG HÀNG KHÔNG
ThS. NGUYN TH PHƯƠNG
B môn Kinh tế vn ti và Du lch
Khoa Vn ti - Kinh tế
Trường Đại hc Giao thông Vn ti
Tóm tt: Trong s phát trin ca nn kinh tế, vn ti hàng không đã tăng trưởng nhanh
chóng tt c các quc gia. Nó ngày càng tr thành phương thc vn ti thân thin vi người
dân. Các sân bay ngày càng m rng qui mô và hin đại hơn, đòi hi kinh phí đầu tư rt ln.
Bên cnh đó sc ép cnh tranh gay gt gia các hãng hàng không buc các hãng phi không
ngng tiết kim chi phí khai thác trong đó có các khon chi phí sân bay. Như vy s hoàn vn
đầu tư phát trin các cng không th trông cy chính vào các khon chi tr phí sân bay ca
các hãng hàng không, cn phi m rng sang các đối tượng khác s dng các dch v ca
cng. Các dch v phi hàng không được đa dng hóa giúp các cng tăng ngun thu, đảm bo
hiu qu đầu tư và khai thác.
Summary: In accordance with the development of the global economy, air transport has
grown very rapidly in many countries all over the world. It is becoming closer and closer to
everyone from different parts in the world. The airports have kept expanding and becoming
more and more modern which requires significant amount of capital to invest in. The
increasing pressure coming from competition among different airlines forces them to keep on
saving costs, especially airport cost. Therefore, return the capital for airport development can
not mostly rely on the airport fees of the airlines but on other parties using airport services as
well. The diversified non-airline services help the airports increase their income and ensure
the effectiveness of investing and operating airports at the same time.
KTVT
I. NI DUNG
Có th nói xu hướng thương mi hóa các
các cng hàng không sân bay đang được thy
hu hết các quc gia trên thế gii. Ngành
hàng không dân dng không ngng tăng
trưởng trong nhng năm gn đây đã kéo theo
s liên tc m rng cơ s h tng sân bay.
Theo d báo ca các chuyên gia nghiên cu
v vn ti hàng không, mc tăng trưởng hành
khách và hàng hóa hàng không trên toàn thế
gii s là khong 3-4% trong vòng 20 năm ti.
Đặc bit khu vc Tây Âu, gia Châu á và
Châu Âu tc độ tăng trưởng còn cao hơn. S
tăng trưởng này mt mt đòi hi phát trin cơ
s h tng sân bay mi, mt khác đòi hi các
nhà qun lý và khai thác cng đổi mi tư duy
v chc năng ca cng hàng không. Mt cng
hàng không sân bay có các chc năng chính
như sau:
- Chc năng vn chuyn: Cng hàng
không sân bay là mt mt xích ca dây
chuyn vn ti, ti đây hành khách, hành lý và
hàng hóa được chuyn t phương thc vn ti
hàng không sang phương thc vn ti khác.
- Chc năng thương mi, dch v: Ti
Xu hướng thương mại hóa hoạt động khai thác cảng hàng không - Trang 2
Xu hướng thương mại hóa hoạt động khai thác cảng hàng không - Người đăng: Mỹ Hạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Xu hướng thương mại hóa hoạt động khai thác cảng hàng không 9 10 605