Ktl-icon-tai-lieu

Xu hướng và cách thức chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế Việt Nam

Được đăng lên bởi hongminhson1990
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1070 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đánh giá xu hướng và cách thức chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế việt nam từ 2001
đến nay

Tác động tiêu cực của toàn cầu hóa: Chịu hiệu ứng “lây lan” của những bất ổn khu
vực và toàn cầu. Làm trầm trọng thêm khoảng cách giàu nghèo trong một xã hội,
giữa các nước và các khu vực. Như vậy, có thể nói rằng, toàn cầu hoá đang đặt ra
hàng loạt những thách thức hết sức khó khăn cho tất cả các nước. Đó chính là
những vấn đề toàn cầu mà nhân loại đang và sẽ phải đối mặt. Nhận thức cho được
các vấn đề này và tìm ra đối sách để giải quyết chúng là nhiệm vụ không dễ dàng,
nhưng đó lại là việc không thể không làm một cách tích cực, từng bước và làm một
cách khoa học. Có vượt qua được những thách thức đó, chúng ta mới có cơ hội
phát triển nhanh hơn trong tương lai. Vì vậy, "nắm bắt cơ hội: vượt qua thách thức,
phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ mới, đó là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với
Đảng và nhân dân ta”. Rõ ràng bối cảnh quốc tế tạo cho chúng ta nhiều cơ hội
nhưng cũng không ít thách thức. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hội nhập
quốc tế là phải vượt qua các thách thức đó, tranh thủ được các cơ hội để tạo lập
một cơ cấu kinh tế mới phù hợp, tiến bộ và hiệu quả hơn. 1.3 Bối cảnh kinh tế
trong nước Quá trình đổi mới hơn 20 năm qua, nhất là từ năm 1991, thực hiện
chính sách mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế khu vực, quốc tế, thế và lực phát
triển của nền kinh tế Việt Nam đã có sự thay đổi lớn. Kinh tế tăng trưởng nhanh và
tương đối ổn định, GDP năm sau cao hơn năm trước, tiềm lực kinh tế đã lớn mạnh
hơn. Cơ cấu ngành nói riêng và cơ cấu kinh tế nói chung đã có bước chuyển dịch
đáng kể theo hướng công nghiệp hóa và từng bước hiện đại hóa. Vừa xây dựng nền
kinh tế độc lập tự chủ, vừa tiếp tục hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế khu vực và
thế giới, quan hệ kinh tế đối ngoại được tiếp tục củng cố và mở rộng. Khung khổ
pháp lý cho hoạt động của các loại thị trường đã dần được bổ sung và hoàn thiện.
Cơ chế quản lý mới hệ thống doanh nghiệp nhà nước đã được xác định; tổ chức
triển khai sâu rộng Luật doanh nghiệp; sửa đổi bổ sung Luật thuế, Luật đất đai; thị
trường hàng hóa sôi động và phát triển nhanh; thị trường lao động có bước phát

triển, hệ thống thị trường tài chính tiền tệ đã phát triển và đạt được kết quả khả
quan. Các yếu tố ngoại lực (vốn, kỹ thuật – công nghệ, tri thức, thị trường) đã trở
thành lực lượng quan trọng và được kết hợp với yếu tố nội lực đã tạo thành sức
mạnh tổng hợp thúc đẫy nền kinh tế phát triển. Những động lực phát triển mới đã
xuất hiện: cạnh...
Đánh giá xu hướng và cách thức chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế việt nam từ 2001
đến nay
Tác động tiêu cực của toàn cầu hóa: Chịu hiệu ứng “lây lan” của những bất ổn khu
vực và toàn cầu. Làm trầm trọng thêm khoảng cách giàu nghèo trong một xã hội,
giữa các nước và các khu vực. Như vậy, có thể nói rằng, toàn cầu hoá đang đặt ra
hàng loạt những thách thức hết sức khó khăn cho tất cả các nước. Đó chính là
những vấn đề toàn cầu mà nhân loại đang và sẽ phải đối mặt. Nhận thức cho được
các vấn đề này và tìm ra đối sách để giải quyết chúng là nhiệm vụ không dễ dàng,
nhưng đó lại là việc không thể không làm một cách tích cực, từng bước và làm một
cách khoa học. Có vượt qua được những thách thức đó, chúng ta mới có cơ hội
phát triển nhanh hơn trong tương lai. Vì vậy, "nắm bắt cơ hội: vượt qua thách thức,
phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ mới, đó là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với
Đảng và nhân dân ta”. Rõ ràng bối cảnh quốc tế tạo cho chúng ta nhiều cơ hội
nhưng cũng không ít thách thức. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hội nhập
quốc tế là phải vượt qua các thách thức đó, tranh thủ được các cơ hội để tạo lập
một cơ cấu kinh tế mới phù hợp, tiến bộ và hiệu quả hơn. 1.3 Bối cảnh kinh tế
trong nước Quá trình đổi mới hơn 20 năm qua, nhất là từ năm 1991, thực hiện
chính sách mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế khu vực, quốc tế, thế và lực phát
triển của nền kinh tế Việt Nam đã có sự thay đổi lớn. Kinh tế tăng trưởng nhanh và
tương đối ổn định, GDP năm sau cao hơn năm trước, tiềm lực kinh tế đã lớn mạnh
hơn. Cơ cấu ngành nói riêng và cơ cấu kinh tế nói chung đã có bước chuyển dịch
đáng kể theo hướng công nghiệp hóa và từng bước hiện đại hóa. Vừa xây dựng nền
kinh tế độc lập tự chủ, vừa tiếp tục hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế khu vực và
thế giới, quan hệ kinh tế đối ngoại được tiếp tục củng cố và mở rộng. Khung khổ
pháp lý cho hoạt động của các loại thị trường đã dần được bổ sung và hoàn thiện.
Cơ chế quản lý mới hệ thống doanh nghiệp nhà nước đã được xác định; tổ chức
triển khai sâu rộng Luật doanh nghiệp; sửa đổi bổ sung Luật thuế, Luật đất đai; thị
trường hàng hóa sôi động và phát triển nhanh; thị trường lao động có bước phát
Xu hướng và cách thức chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xu hướng và cách thức chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế Việt Nam - Người đăng: hongminhson1990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Xu hướng và cách thức chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế Việt Nam 9 10 857