Ktl-icon-tai-lieu

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam – Thách thức & Cơ hội sau khi gia nhập WTO

Được đăng lên bởi Phạm Minh Thuận
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1766 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyên đề Kinh Tế

GVHD: Cô Trương Khánh Vĩnh Xuyên

CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ
Đề tài " Xuất khẩu thủy sản Việt Nam –
Thách thức & Cơ hội sau khi gia nhập WTO”

GVHD:TRƯƠNG KHÁNH VĨNH XUYÊN
SVTH: PHẠM LÊ ĐÔNG HẬU
MSSV: 4054388

Sinh viên thực hiện: Phạm Lê Đông Hậu - 4054388

1

GVHD: Cô Trương Khánh Vĩnh Xuyên

Chuyên đề Kinh Tế

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU ......................................................................................... 4
I. Lý do chọn đề tài ..................................................................................... 4
II. Mục tiêu của đề tài ................................................................................ 4
1) mục tiêu chung ......................................................................................... 4
2) Mục tiêu cụ thể ........................................................................................ 4
III. Phương pháp nghiên cứu .................................................................... 4
IV. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................. 5
PHẦN NỘI DUNG ..................................................................................... 6
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN ................................................................. 6
1. Lý thuyết về xuất nhập khẩu ................................................................ 6
1.1. Xuất nhập khẩu .................................................................................. 6
1.2. Xuất nhập khẩu thủy sản ................................................................... 6
2.
Một số quy định về xuất nhập khẩu thủ y sản khi gia nhập vào
WTO ........................................................................................................... 7
3. Những lợi thế của ngành thủy sản Việt Nam ....................................... 7
3.1. Lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên ở Việt Nam ...................... 7
3.1.1. Vị trí địa lý ......................................................................................... 7
3.1.2. Điều kiện tự nhiên ............................................................................. 8
3.2. Lợi thế về lao động .............................................................................. 9
3.3. Vị trí của ngành thủy sản trong nền kinh tế quốc dân .................... 10
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG SẢN XUẤT – CHẾ BIẾN – XUẤT KHẨU
THỦY SẢN VIỆT NAM .......................................................................... 14
1. Thực trạng khai thác...
GVHD: Cô Trương Khánh Vĩnh Xuyên Chuyên đề Kinh Tế
Sinh viên thc hin: Phm Lê Đông Hu - 4054388
1
Đề tài " Xuất khẩu thủy sản Việt Nam
Thách thức & Cơ hội sau khi gia nhập WTO
GVHD:TRƯƠNG KHÁNH VĨNH XUYÊN
SVTH: PHM LÊ ĐÔNG HU
MSSV: 4054388
CHUYÊN ĐỀ KINH T
Xuất khẩu thủy sản Việt Nam – Thách thức & Cơ hội sau khi gia nhập WTO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xuất khẩu thủy sản Việt Nam – Thách thức & Cơ hội sau khi gia nhập WTO - Người đăng: Phạm Minh Thuận
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Xuất khẩu thủy sản Việt Nam – Thách thức & Cơ hội sau khi gia nhập WTO 9 10 439