Ktl-icon-tai-lieu

Xuất khẩu

Được đăng lên bởi luyen-vo
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 883 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đẩy mạnh xuất khẩu là một trong những biện pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh
tế thông qua việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, góp phần giải quyết việc làm cho xã hội
và tạo nguồn dự trữ ngoại tệ. Một trong những yếu tố quyết định sự thành công của hoạt động
xuất khẩu chính là việc lựa chọn mặt hàng và thị trường xuất khẩu.
Ngành dệt may có vị trí quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam khi vừa đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu
dùng trong nước, vừa thu hút nhiều lao động và quan trọng hơn, đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn
thông qua hoạt động xuất khẩu. Nhìn chung, qua nhiều năm phát triển, ngành Dệt may Việt Nam
hiện có nhiều lợi thế như: chủng loại đa dạng, phong phú, thị trường xuất khẩu tương đối rộng lớn,
đặc biệt là những thị trường có tiềm năng lớn và vị trí quan trọng trong nền kinh tế thế giới như
Mỹ, Liên minh châu Âu (EU)…

Châu Âu được coi là thị trường xuất khẩu trọng điểm của dệt may Việt Nam (chỉ đứng sau Hoa Kỳ)
trong những năm gần đây. Trong giai đoạn 2006 – 2011, kim ngạch xuất khẩu dệt may vào thị
trường EU có một số biến động: tăng đỉnh điểm trong năm 2008 ở mức gần 800 triệu USD, giảm
dần và giữ vững ở mức tương đối lớn là hơn 600 triệu USD trong các năm tiếp theo. Trên thực tế,
mặc dù kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU tương đối lớn, trong thời gian qua doanh nghiệp
Việt Nam đã gặp không ít khó khăn khi tiến hành hoạt động xuất khẩu sang thị trường tiềm năng
này.
Thách thức lớn nhất khi doanh nghiệp dệt may Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU chính là sự
cạnh tranh gay gắt với các đối thủ lớn khác, đặc biệt là Trung Quốc. Trung Quốc với những điểm
mạnh và lợi thế như: khả năng chủ động được nguồn nguyên liệu, nhân công lao động dồi dào có
trình độ cao và quan trọng là khả năng đáp ứng nhiều chủng loại hàng hóa… là đối thủ cạnh tranh
lớn nhất của Việt nam hiện nay.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp dệt may Việt Nam cũng gặp phải khó khăn khi các nhà nhập khẩu EU có
xu hướng chuyển dần những đơn hàng từ Việt Nam (nhằm tránh mức thuế nhập khẩu 10%) sang
các nước bạn hàng khác như Campuchia, Lào và Bangladesh do các nước này được hưởng tiêu
chuẩn Tối huệ quốc (MFN) với mức thuế suất nhập khẩu 0% của EU.
Nguồn nhân công cho ngành cũng đang là một vấn đề đau đầu đối với các doanh nghiệp dệt may
Việt Nam. Thực tế cho thấy nhu cầu lao động cho ngành rất lớn nhưng do thu nhập của ngành tương
đối thấp khi so sánh với các ngành khác nên nhân công dệt may đang có xu hướng chuyển dịch sang

các ngành nghề có thu nhập cao hơn. Hiện tượng chuyển d...
Đẩy mnh xut khu là mt trong nhng bin pháp quan trng để thúc đẩy tăng trưởng kinh
tế thông qua vic m rng quan h kinh tế đối ngoi, góp phn gii quyết vic làm cho xã hi
và to ngun d tr ngoi t. Mt trong nhng yếu t quyết định s thành công ca hot động
xut khu chính là vic la chn mt hàng và th trường xut khu.
Ngành dt may có v trí quan trng trong nn kinh tế Vit Nam khi va đáp ng đầy đủ nhu cu tiêu
dùng trong nước, va thu hút nhiu lao động và quan trng hơn, đem li ngun thu ngoi t ln
thông qua hot động xut khu. Nhìn chung, qua nhiu năm phát trin, ngành Dt may Vit Nam
hin có nhiu li thế như: chng loi đa dng, phong phú, th trường xut khu tương đi rng ln,
đặc bit là nhng th trường có tim năng ln và v trí quan trng trong nn kinh tế thế gii như
M, Liên minh châu Âu (EU)
Châu Âu được coi là th trường xut khu trng đim ca dt may Vit Nam (ch đứng sau Hoa K)
trong nhng năm gn đây. Trong giai đon 2006 – 2011, kim ngch xut khu dt may vào th
trường EU có mt s biến động: tăng đỉnh đim trong năm 2008 mc gn 800 triu USD, gim
dn và gi vng mc tương đối ln là hơn 600 triu USD trong các năm tiếp theo. Trên thc tế,
mc dù kim ngch xut khu sang th trường EU tương đối ln, trong thi gian qua doanh nghip
Vit Nam đã gp không ít khó khăn khi tiến hành hot động xut khu sang th trường tim năng
này.
Thách thc ln nht khi doanh nghip dt may Vit Nam xut khu sang th trường EU chính là s
cnh tranh gay gt vi các đối th ln khác, đặc bit là Trung Quc. Trung Quc vi nhng đim
mnh và li thế như: kh năng ch động được ngun nguyên liu, nhân công lao động di dào có
trình độ cao và quan trng là kh năng đáp ng nhiu chng loi hàng hóa là đối th cnh tranh
ln nht ca Vit nam hin nay.
Bên cnh đó, doanh nghip dt may Vit Nam cũng gp phi khó khăn khi các nhà nhp khu EU có
xu hướng chuyn dn nhng đơn hàng t Vit Nam (nhm tránh mc thuế nhp khu 10%) sang
các nước bn hàng khác như Campuchia, Lào và Bangladesh do các nước này được hưng tiêu
chun Ti hu quc (MFN) vi mc thuế sut nhp khu 0% ca EU.
Ngun nhân công cho ngành cũng đang là mt vn đề đau đầu đối vi các doanh nghip dt may
Vit Nam. Thc tế cho thy nhu cu lao động cho ngành rt ln nhưng do thu nhp ca ngành tương
đối thp khi so sánh vi các ngành khác nên nhân công dt may đang có xu hướng chuyn dch sang
Xuất khẩu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xuất khẩu - Người đăng: luyen-vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Xuất khẩu 9 10 561