Ktl-icon-tai-lieu

Xuất nhập khẩu

Được đăng lên bởi Anna MiCy
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 326 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng xuất khẩu tư bản :
-

-

Lĩnh vực đầu tư : Trước kia chủ yếu đầu tư vào các ngành khai thác thì bây giờ là các ngành chế
biến.
Trước đây chủ yếu đầu tư sang các nước đang phát triển thì nay là các nước phát triển với nhau
do quá trình phân công lao động quốc tế, mức độ an toàn đầu tư ở những nước kém phát triển
không cao, mặt khác cũng là để khai thác các thành tựu khoa học kĩ thuật của nhau và dành thị
trường lợi nhuận
Viện trợ không hoàn lại cũng là hình thức xuất khẩu tư bản nhưng có kèm theo các điều kiện về
kinh tế - chính trị
Xuất khẩu tư bản dưới nhiều hình thức, nếu xét cách thức đầu tư có đầu tư trực tiếp và đầu tư gián
tiếp. Nếu xét theo chủ sở hữu, có xuất khẩu tư bản nhà nước và xuất khẩu tư bản tư nhân:
+ Đầu tư trực tiếp là hình thức xuất khẩu tư bản để xây dựng những xí nghiệp mới hoặc mua lại
những xí nghiệp đang hoạt động ở nước nhận đầu tư biến nó thành một chi nhánh của công ty mẹ.
Các xí nghiệp mới được hình thành thường tồn tại dưới dạng song phương, nhưng cũng có những
xí nghiệp mà toàn bộ số vốn là của một công ty nước ngoài.
+ Đầu tư gián tiếp là hình thức xuất khẩu tư bản dưới dạng cho vay thu lãi thông qua các ngân
hàng tư nhân hoặc các trung tâm quốc gia, tư nhân hoặc các nhà tư bản cho các nước khác vay
vốn theo nhiều hạng định khác nhau để đầu tư vào các đề án phát triển kinh tế. Ngày này hình
thức này còn được thực hiện bằng việc mua trái khoán hay cổ phiếu của các công ty ở nước nhập
khẩu tư bản
+ Xuất khẩu tư bản nhà nước là hình thức là hình thức xuất khẩu tư bản mà nhà nước tư sản lấy tư
bản từ ngân quỹ của mình đầu tư vào nước nhập khẩu tư bản, hoặc viện trợ hoàn lại hay không
hoàn lại để thực hiện những mục tiêu về kinh tế chính trị và quân sự
+ Xuất khẩu tư bản tư nhân là hình thức xuất khẩu tư bản do tư bản tư nhân thực hiện. Hình thức
này chủ yếu do các công ty xuyên quốc gia tiến hành thông qua hoạt động đầu tư kinh doanh.
Hình thức xuất khẩu tư bản tư nhân có đặc điểm là thường được đầu tư vào các ngành kinh tế có
vòng quay tư bản ngắn và thu lại lợi nhuận độc quyền cao. Xuất khẩu tư bản tư nhân là hình thức
chủ yếu của xuất khẩu tư bản có xu hướng tăng nhanh, chiếm tỉ lệ cao trong tổng xuất khẩu tư
bản

Tác dụng của xuất khẩu tư bản :
-

-

Giúp các nước kém phát triển giảm được áp lực, những thành tựu trên thế giới để phát triển, có
thể thu hút vốn và học hỏi những kinh nghiệm quản lý từ đó rút ngắn khoảng cách chênh lệch
giữa các nước
Để các nước hòa nhập vào nền kinh tế thế giới và thực hiệ n cơ cấu kinh t...
Hướng xuất khẩu tư bản :
- Lĩnh vực đầu tư : Trước kia chủ yếu đầu tư vào các ngành khai thác thì bây giờ là các ngành chế
biến.
- Trước đây chủ yếu đầu tư sang các nước đang phát triển thì nay là các nước phát triển với nhau
do quá trình phân công lao động quốc tế, mức độ an toàn đầu tư ở những nước kém phát triển
không cao, mặt khác cũng là để khai thác các thành tựu khoa học kĩ thuật của nhau và dành thị
trường lợi nhuận
- Viện trợ không hoàn lại cũng là hình thức xuất khẩu tư bản nhưng có kèm theo các điều kiện về
kinh tế - chính trị
- Xuất khẩu tư bản dưới nhiều hình thức, nếu xét cách thức đầu tư có đầu tư trực tiếp và đầu tư gián
tiếp. Nếu xét theo chủ sở hữu, có xuất khẩu tư bản nhà nước và xuất khẩu tư bản tư nhân:
+ Đầu tư trực tiếp là hình thức xuất khẩu tư bản để xây dựng những xí nghiệp mới hoặc mua lại
những xí nghiệp đang hoạt động ở nước nhận đầu tư biến nó thành một chi nhánh của công ty mẹ.
Các xí nghiệp mới được hình thành thường tồn tại dưới dạng song phương, nhưng cũng có những
xí nghiệp mà toàn bộ số vốn là của một công ty nước ngoài.
+ Đầu tư gián tiếp là hình thức xuất khẩu tư bản dưới dạng cho vay thu lãi thông qua các ngân
hàng tư nhân hoặc các trung tâm quốc gia, tư nhân hoặc các nhà tư bản cho các nước khác vay
vốn theo nhiều hạng định khác nhau để đầu tư vào các đề án phát triển kinh tế. Ngày này hình
thức này còn được thực hiện bằng việc mua trái khoán hay cổ phiếu của các công ty ở nước nhập
khẩu tư bản
+ Xuất khẩu tư bản nhà nước là hình thức là hình thức xuất khẩu tư bản mà nhà nước tư sản lấy tư
bản từ ngân quỹ của mình đầu tư vào nước nhập khẩu tư bản, hoặc viện trợ hoàn lại hay không
hoàn lại để thực hiện những mục tiêu về kinh tế chính trị và quân sự
+ Xuất khẩu tư bản tư nhân là hình thức xuất khẩu tư bản do tư bản tư nhân thực hiện. Hình thức
này chủ yếu do các công ty xuyên quốc gia tiến hành thông qua hoạt động đầu tư kinh doanh.
Hình thức xuất khẩu tư bản tư nhân có đặc điểm là thường được đầu tư vào các ngành kinh tế có
vòng quay tư bản ngắn và thu lại lợi nhuận độc quyền cao. Xuất khẩu tư bản tư nhân là hình thức
chủ yếu của xuất khẩu tư bản có xu hướng tăng nhanh, chiếm tỉ lệ cao trong tổng xuất khẩu tư
bản
Tác dụng của xuất khẩu tư bản :
- Giúp các nước kém phát triển giảm được áp lực, những thành tựu trên thế giới để phát triển, có
thể thu hút vốn và học hỏi những kinh nghiệm quản lý từ đó rút ngắn khoảng cách chênh lệch
giữa các nước
- Để các nước hòa nhập vào nền kinh tế thế giới và thực hiệ n cơ cấu kinh tế mở
Hậu quả của xuất khẩu tư bản :
+ Đối với nước nhập khẩu tư bản:
Xuất nhập khẩu - Trang 2
Xuất nhập khẩu - Người đăng: Anna MiCy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Xuất nhập khẩu 9 10 224