Ktl-icon-tai-lieu

10 bước 5s

Được đăng lên bởi quocduc07
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 252 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PLAN - LẬP KẾ HOẠCH
1. Lập ra một kế hoạch hành động
- Thành lập đội 5S, đội này sẽ chỉ huy việc thực hiện toàn bộ hệ
thống
- Xây dựng một kế hoạch 5S rõ ràng bao gồm cả tiến độ dự
kiến
2. Đào tạo và chỉ dẫn cho những người có liên quan
- Thông báo về ý nghĩa của 5S cho tất cả những người có liên
quan
- Xác định kết quả kỳ vọng và mong muốn về một hệ thống 5S
- Kết quả được đảm bảo bởi những người có liên quan
- Nhấn mạnh rằng “Giải quyết nguyên nhân cốt lõi của vấn đề”
phải trở thành quy tắc chứ không phải chỉ đổ lỗi và chỉ tay năm
ngón.
3. Lựa chọn, đánh giá và lập hồ sơ một khu vực bắt đầu
- Chọn ra một khu vực riêng biệt để trển khai các công cụ, kỹ
thuật và phương pháp cho hệ thống 5S.
- Sử dụng dữ liệu của toàn bộ tài liệu và tranh ảnh của khu vực
này làm ví dụ cho tất cả quan sát.
- Phải tôn trọng những khu vực cá nhân
- Tiến hành đánh giá 5S ở mức cơ sở
- Lập ra các mục tiêu về 5S phải đạt được cho đội 5S, thông
báo về kỳ vọng của đội 5S.

DO - THỰC HIỆN
4. Seiri – Sàng lọc ( Sort)
- Các vật dụng được phân loại và vật dụng không cần thiết
được bỏ ra khỏi nơi sản xuất.
5. Seiton – Sắp xếp (Set)
- Việc tiếp cận được đơn giản hóa và các vị trí được đánh dấu
số lượng và dán nhãn rõ ràng.
6. Seiso – Sạch sẽ (Sweep)
- Các nhóm làm việc lập ra những thói quen làm sạch trong vòng
5 hoặc 10 phút.
- Kiểm tra tận nơi để đảm bảo “Sàng lọc” và “Sắp xếp” được
thực hiện.
7. Seiketsu – Săn sóc (Standardize)
- Xem xét Sàng lọc, Sắp xếp và Sạch sẽ (quét dọn): đảm bảo
chúng được tiến hành ở mức tốt nhất bởi tất cả mọi người (đặc
biệt là giữa các ca).
8. Shitsuke – Sẵn sàng (Sustain)
- Đảm bảo các lợi ích của 5S được thấm nhuần: sử dụng công
cụ giải quyết nguyên nhân cốt lõi của vấn đề “5 tại sao” (hỏi
Tại sao 5 lần).
- Phân công trách nhiệm về 5S ở cả 2 mức tập thể và cá nhân.
CHECK – KIỂM TRA
9. Không ngừng cải tiến 5S
- Cải tiến bằng cách đo lường, phân tích và xây dựng điểm
chuẩn đối với các kết quả tích cực.
- Tìm kiếm một công ty có cùng quy mô mà đã thực hành 5S
trong một lĩnh vực ngành nghề hoàn toàn khác.

ACT - HÀNH ĐỘNG
10. Đưa 5S trở thành một thói quen và triển khai ở các khu
vực khác
- Đánh dấu thành công của bạn và tiếp tục thực hiện
- So sánh thực tế thực hiện với kết quả kỳ vọng
- Đảm bảo rằng các quá trình và thủ tục 5S đã xây dựng được
kế thừa.
Mục tiêu chính của chương trình 5S
5S là một phương pháp rất hiệu quả để huy động con người, cải ti ến môi trường làm
việc và nâng cao năng suất doanh nghiệp
Mục tiêu chính của chương trình 5S bao gồm:
+ Xâ...
PLAN - L P K HO CH
1. L p ra m t k ho ch hành đ ng ế
- Thành l p đ i 5S, đ i này s ch huy vi c th c hi n toàn b h
th ng
- Xây d ng m t k ho ch 5S rõ ràng bao g m c ti n đ d ế ế
ki nế
2. Đào t o và ch d n cho nh ng ng i có liên quan ườ
- Thông báo v ý nghĩa c a 5S cho t t c nh ng ng i có liên ườ
quan
- Xác đ nh k t qu kỳ v ng và mong mu n v m t h th ng 5S ế
- K t qu đ c đ m b o b i nh ng ng i có liên quanế ượ ườ
- Nh n m nh r ng “Gi i quy t nguyên nhân c t lõi c a v n đ ế
ph i tr thành quy t c ch không ph i ch đ l i và ch tay năm
ngón.
3. L a ch n, đánh giá và l p h s m t khu v c b t đ u ơ
- Ch n ra m t khu v c riêng bi t đ tr n khai các công c , k
thu t và ph ng pháp cho h th ng 5S. ươ
- S d ng d li u c a toàn b tài li u và tranh nh c a khu v c
này làm ví d cho t t c quan sát.
- Ph i tôn tr ng nh ng khu v c cá nhân
- Ti n hành đánh giá 5S m c c sế ơ
- L p ra các m c tiêu v 5S ph i đ t đ c cho đ i 5S, thông ượ
báo v kỳ v ng c a đ i 5S.
10 bước 5s - Trang 2
10 bước 5s - Người đăng: quocduc07
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
10 bước 5s 9 10 253