Ktl-icon-tai-lieu

10 quy luật của cuộc sống

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1333 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DAN SULLIVAN & CATHERINE NOMURA

10 Quy Luaät

PHAÙT TRIEÅN
Khoâng ngöøng
THE LAWS OF LIFETIME GROWTH
ALWAYS MAKE YOUR FUTURE BIGGER THAN YOUR PAST

1

2

Bìa 4

Haønh ñoäng döïa treân 10 Quy Luaät Phaùt Trieån Khoâng Ngöøng seõ giuùp baïn taêng
cöôøng naêng löïc kieåm soaùt töông lai cuûa chính mình; cho pheùp baïn gia taêng söï töï do vaø
khaû naêng quyeát ñoaùn caù nhaân. Noù cuõng ñaët ra cho baïn nhöõng traùch nhieäm phuø hôïp vôùi
quaù trình phaùt trieån cuûa baïn. Baïn coù theå choïn soáng theo caùch naøy, hoaëc khoâng. Phaùt
trieån khoâng phaûi luùc naøo cuõng laø choïn löïa deã daøng, nhöng phaàn thöôûng nhaän ñöôïc thì
thaät tuyeät vôøi. Cuoäc soáng haàu nhö khoâng ngöøng ban taëng cho chuùng ta nhöõng cô hoäi ñeå
phaùt trieån. Vì vaäy, khi baïn ñaët söï phaùt trieån laøm muïc tieâu chính trong cuoäc ñôøi mình,
cuoäc soáng cuûa baïn seõ luoân ñaày aép nhöõng cô hoäi.

“Chuùng ta khoâng giaø hôn theo naêm thaùng maø lôùn leân qua töøng ngaøy.”
-

3

Emily Dickinson

LÔØI GIÔÙI THIEÄU

Phaùt trieån laø khao khaùt khoâng bao giôø ngöøng nghæ cuûa con ngöôøi. Cho duø muïc
tieâu, hoaøi baõo hay ñieàu baïn ñang phaán ñaáu ñeå ñaït ñöôïc laø gì chaêng nöõa thì taát caû cuõng
chæ goùi goïn trong hai töø “phaùt trieån” maø thoâi. Phaùt trieån laø nguoàn goác cuûa taát caû nhöõng
gì mang ñeán cho chuùng ta caûm giaùc veà söï thaønh ñaït, thoûa maõn, giuùp chuùng ta caûm nhaän
ñöôïc yù nghóa cuûa cuoäc soáng vaø höôùng chuùng ta soáng caàu tieán. Tuy nhieân, cuõng coù luùc
con ngöôøi thaät söï caûm thaáy baát löïc tröôùc nhöõng söï coá hay hoaøn caûnh baát lôïi. Trong boä
phim “Napoleon dynamite” (Napoleon ñaïi baïi), nhaân vaät Rico luoân hoài töôûng nhöõng cô
hoäi bò vuoät maát trong nhöõng ngaøy coøn hoïc trung hoïc. Norma Desmond, ngoâi sao ñieän
aûnh noåi tieáng moät thôøi nay lui veà soáng aån daät vaø gaàn nhö ñaõ bò laõng queân, cuõng luoân
nhaéc nhôù thôøi hoaøng kim cuûa mình. Trong ñôøi soáng thöôøng nhaät, chuùng ta vaãn thöôøng
xuyeân baét gaëp nhöõng ngöôøi toû ra yeáu heøn tröôùc nghòch caûnh: moät keû nghieän ngaäp suoát
caû ñôøi chæ bieát tìm ñuû moïi caùch ñeå coù ñöôïc lieàu thuoác tieáp theo; moät nhaân vieân coù cuoäc
soáng teû nhaït, ngaøy naøy qua ngaøy khaùc soáng vaø laøm vieäc nhö moät caùi maùy ñaõ ñöôïc laäp
trình saün…
Coù theå baïn ñang trong giai ñoaïn löng chöøng cuûa haønh trình phaùt trieån vaø ñang
tìm kieám nhöõng yù töôûng saùng taïo hôn, nhöõng nguoàn ñoäng vieân, höôùng daãn toát hôn hoaëc
coù theå baïn chæ muoán mì...
1
DAN SULLIVAN & CATHERINE NOMURA
10 Quy Luaät
PHAÙT TRIEÅN
Khoâng ngöøng
THE LAWS OF LIFETIME GROWTH
ALWAYS MAKE YOUR FUTURE BIGGER THAN YOUR PAST
10 quy luật của cuộc sống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
10 quy luật của cuộc sống - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
10 quy luật của cuộc sống 9 10 3