Ktl-icon-tai-lieu

100 điều doanh nhân trẻ cần biết

Được đăng lên bởi maihuunhuancfc-gmail-com
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1882 lần   |   Lượt tải: 0 lần
100 điều doanh nhân trẻ cần biết
Minh An
Đối với doanh nhân trẻ thì việc thành lập
công ty có lẽ không “đáng sợ” bằng quá
trình điều hành, quản lý sao cho công ty
phát triển ổn định, đảm bảo được mức
doanh thu và lợi nhuận như dự tính ban đầu.
Số lượng các doanh nghiệp trụ vững được
sau quãng thời gian 2-3 năm đầu có lẽ chỉ
chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong số các doanh
nghiệp được khai sinh. Có vô số nguyên
nhân khách quan lẫn chủ quan khiến một
doanh nhân buộc phải đóng cửa công ty.
Tuy nhiên, với tư cách một chủ doanh
nghiệp trẻ, bạn hoàn toàn có thể phòng
tránh những tác động xấu từ phía thị trường bằng các chiến lược khôn khéo, thông minh
và phù hợp với tình trạng thực tế của công ty mình.
Dưới đây là 100 bí quyết mà bạn nên quan tâm nhằm tối ưu hóa các hoạt động kinh
doanh ở công ty còn non trẻ của mình.
PHẦN 1: MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1. Vươn ra thế giới
Bạn có muốn công ty của mình vươn tới thị trường toàn cầu? Nếu có, bạn phải nắm vững
các yếu tố sau:
-

Nghiên cứu và phác thảo các kế hoạch xuất khẩu của bạn.

-

Biết rõ bạn muốn đi đâu và cố gắng phải đến được nơi đó.

-

Soạn thảo từng bước hành động cụ thể và giám sát chúng một cách chặt chẽ.

-

Kiềm chế cái tôi cá nhân của bạn và đừng để viễn cảnh thị trường toàn cầu thổi
phồng cái tôi cá nhân của bạn để từ đó có thể kéo theo những quyết định sai lầm.

-

Nếu tình hình đang quá khó khăn và có nhiều vướng mắc, bạn đừng cố gắng hợp lý
hoá nó, mà hãy tin tưởng vào bản thân và hành động thận trọng dựa trên sự thay đổi
của thực tế.

-

Đối xử với mọi người theo cách mà bản thân bạn muốn được đối xử.
Thiết lập các mối quan hệ cá nhân với sự quan tâm, chu đáo, lịch sự, chuyên
nghiệp và có lập trường kiên định.

1

-

Hãy lên kế hoạch tối thiểu ba năm cho hoạt động thâm nhập thị trường thế giới.
Việc này đòi hỏi thời gian, tính kiên nhẫn và kiến thức tổng hợp.
Trong thị trường toàn cầu, hãy biết tiếp nhận các “ẩn số”.

2. Tìm kiếm các nguồn tài chính bổ sung
Bạn có thể sử dụng các khoản tiền tiết kiệm hay tiền vay mượn từ bạn bè, người thân để
khởi sự kinh doanh, nhưng bạn sẽ bổ sung vốn kinh doanh từ các nguồn tài chính nào khi
công ty tăng trưởng? Nếu bạn chỉ vừa có mặt trên thương trường chưa đầy 3 năm, hay
bạn không có gì để cầm cố, thế chấp, bạn sẽ thấy rằng không phải nơi nào cũng sẵn sàng
trợ giúp tài chính cho công ty bạn. Mặc dù vậy nhưng bạn vẫn có những phương cách
khác. Hãy thử quan tâm tới ba nguồn tài chính sau để huy động vốn cho kế hoạch mở
rộng kinh doanh của bạn:
-

Quay trở lại v...
100 điu doanh nhân tr cn biết
Minh An
Đối vi doanh nhân tr thì vic thành lp
công ty có l không “đáng s” bng quá
trình điu hành, qun lý sao cho công ty
phát trin n định, đảm bo được mc
doanh thu và li nhun như dnh ban đầu.
S lượng các doanh nghip tr vng được
sau quãng thi gian 2-3 năm đầu có l ch
chiếm mt t l rt nh trong s các doanh
nghip được khai sinh. Có vô s nguyên
nhân khách quan ln ch quan khiến mt
doanh nhân buc phi đóng ca công ty.
Tuy nhiên, vi tư cách mt ch doanh
nghip tr, bn hoàn toàn có th phòng
tránh nhng tác động xu t phía th trường bng các chiến lược khôn khéo, thông minh
và phù hp vi tình trng thc tế ca công ty mình.
Dưới đây là 100 bí quyết mà bn nên quan tâm nhm ti ưu hóa các hot động kinh
doanh công ty còn non tr ca mình.
PHN 1: M RNG HOT ĐỘNG KINH DOANH
1. Vươn ra thế gii
Bn có mun công ty ca mình vươn ti th trường toàn cu? Nếu có, bn phi nm vng
các yếu t sau:
- Nghiên cu và phác tho các kế hoch xut khu ca bn.
- Biết rõ bn mun đi đâu và c gng phi đến được nơi đó.
- Son tho tng bước hành động c th và giám sát chúng mt cách cht ch.
- Kim chế cái tôi cá nhân ca bn và đừng để vin cnh th trường toàn cu thi
phng cái tôi cá nhân ca bn để t đó có th kéo theo nhng quyết định sai lm.
- Nếu tình hình đang quá khó khăn và có nhiu vướng mc, bn đừng c gng hp lý
hoá nó, mà hãy tin tưởng vào bn thân và hành động thn trng da trên s thay đổi
ca thc tế.
- Đối x vi mi người theo cách mà bn thân bn mun được đối x.
- Thiết lp các mi quan h cá nhân vi s quan tâm, chu đáo, lch s, chuyên
nghip và có lp trường kiên định.
1
100 điều doanh nhân trẻ cần biết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
100 điều doanh nhân trẻ cần biết - Người đăng: maihuunhuancfc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
100 điều doanh nhân trẻ cần biết 9 10 493