Ktl-icon-tai-lieu

1001 ý tưởng độ phá trong quảng cáo

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1356 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LÔØI T A

Moät coâng cuï hoã trôï ñaéc löïc
daønh cho caùc nhaø quaûng caùo muoán coù ngay laäp töùc
nhöõng yù töôûng ñoät phaù!
Quaûng caùo ñang trôû thaønh moät coâng cuï khoâng theå thieáu cuûa caùc doanh nhaân cuõng nhö caùc nhaø hoaït
ñoäng trong moïi lónh vöïc vaø treân thöông tröôøng caïnh tranh ngaøy caøng khoác lieät. 1001 YÙ töôûng Ñoät phaù trong
Quaûng caùo cuûa Luc Dupont laø quyeån saùch tham khaûo cöïc kyø höõu ích cho baát kyø ai muoán saùng taïo ra nh ng
maåu quaûng caùo hieäu quaû, baát keå hoï laø “daân quaûng caùo a-ma-tô” hay ñôn giaûn laø nhöõng ngöôøi ñang bò thôøi
gian “ñuoåi saùt nuùt”, hoaëc ñang chòu nhöõng aùp löïc khaùc.
Toâi ñaõ nhaän vieát lôøi ñeà töïa cho aán baûn ñaàu tieân cuûa Luc vì toâi ñaõ raát aán töôïng tröôùc chaát löôïng coâng
vieäc cuûa taùc giaû treû naøy. Anh aáy ñaõ trôû thaønh moät ñoàng nghieäp xuaát saéc cuûa toâi vôùi hoïc vò Tieán só, ñaõ xuaát
baûn voâ soá ñaàu saùch, vaø trôû thaønh moät trong nhöõng chuyeân gia haøng ñaàu veà quaûng caùo. Anh ñöôïc coâng nhaän
laø moät ngoâi sao treû ñaày tieàm naêng trong ngaønh coâng nghieäp quaûng caùo hieän ñaïi.
Theá giôùi cuûa quaûng caùo ñaõ coù nh ng thay ñoåi lôùn giöõa ba laàn xuaát baûn quyeån saùch. Nhöõng thoâng ñieäp
cuûa töøng laàn xuaát baûn ñöôïc phoå bieán bôûi nhöõng ngöôøi coù aûnh höôûng, nhöõng caáp ñoä khaùc nhau trong chính
phuû, nhöõng toå chöùc nhaân ñaïo vaø nhöõng coâng daân bình thöôøng, luoân aûnh höôûng ñeán cuoäc soáng cuûa chuùng ta
ôû moät möùc ñoä naøo ñoù. Vieäc khieán cho moïi ngöôøi tin töôûng vaøo thoâng ñieäp cuûa baïn, hay chæ thu huùt söï chuù yù
cuûa hoï ñang trôû neân khoù khaên hôn.
Ñoù laø moät soá lyù do giaûi thích vì sao Dupont ñaõ caäp nhaät nhöõng kyõ thuaät quaûng caùo môùi nhaát vaøo quyeån
saùch naøy. Anh chuù troïng nhieàu hôn vaøo theá giôùi maïng, nhaán maïnh vai troø then choát cuûa hình aûnh, cung caáp
nhöõng döï ñoaùn môùi trong vieäc söû duïng nhöõng chuû ñeà nhö haøi höôùc hay giôùi tính, môû roäng danh saùch “nhöõng
kyõ thuaät ñaõ ñöôïc kieåm chöùng”, vaø ñöa ra nhieàu daãn chöùng hôn cho nhöõng yù töôûng cuûa mình.
Dupont khoâng chæ laø moät ngöôøi say meâ theá giôùi quaûng caùo, maø coøn laø moät nhaø nghieân cöùu bieát caùch s
d ng thaät sinh ñoäng ngoøi buùt cuûa mình. Nhöõng yeáu toá naøy ñaõ keát hôïp laïi ñeå hình thaønh neân 1001 Bí quyeát
Ñoät phaù trong Quaûng caùo, moät quyeån saùch tham khaûo tuyeät vôøi daønh cho nhöõng ngöôøi laøm quaûng caùo
khoâng muoán laõng phí thôøi gian.
Toâi tin aán ba...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
1001 ý tưởng độ phá trong quảng cáo - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
1001 ý tưởng độ phá trong quảng cáo 9 10 411