Ktl-icon-tai-lieu

13 phát ngôn bất hủ của Steven Jobs

Được đăng lên bởi Nguyễn Tri Hưng
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 1 lần
m

13 phát ngôn 'bất hủ' của Steve Jobs lúc sinh
thời

.co

Về cái chết, Steve Jobs quan niệm: "Cái chết là phát minh vĩ ñại nhất của sự sống. Nó là tác nhân
thay ñổi cuộc sống. Nó loại bỏ sự cũ kỹ ñể mở ñường cho cái mới".

w.
Be

en

vn

Huyền thoại của Apple ñã vĩnh viễn ra ñi ở tuổi 56, mang lại nỗi tiếc nuối vô hạn cho những
người yêu công nghệ trên toàn thế giới. Lúc sinh thời, ông luôn "cháy" hết mình cho công việc.
Phương châm "sống là không chờ ñợi" ñược thể hiện rõ qua những phát biểu của ông về tất cả
các lĩnh vực liên quan ñến công việc, sự sáng tạo hay cái chết.

1. Về máy tính

“Nó hoạt ñộng theo một cách thức rất ñơn giản. Chọn một con số bất kỳ, cộng lại với một số
khác và so sánh xem nó có lớn hơn số vừa cộng không. Nhưng nếu thực hiện ñược một triệu
phép tính như vậy trong một giây thì ñó là ñiều thần kỳ.
2. Về sự sáng tạo

ww

"Công việc sáng tạo không thích hợp cho một nhóm người. Nhiều khi, người ta không biết họ
thực sự muốn gì cho ñến khi bạn ñưa nó cho họ xem".
3. Thu phục người tài
“Anh muốn dành cả ñời ñi bán thứ nước ñường này hay cùng với tôi thay ñổi cả thế giới”.

 - Download sach mien phi

4. Về bản thân

en

vn

.co

m

ðây là câu mà Jobs ñã nói ñể thuyết phục John Sculley, khi ñó ñang là Chủ tịch của Pepsi, về
cùng ñiều hành Apple với mình. Tuy nhiên, ñáng buồn là sau ñó, chính Sculley là người ñẩy ông
ra khỏi Apple vào năm 1985.

“Người duy nhất trên thế giới tôi biết ñã làm mất 1/4 tỉ USD trong một năm là chính tôi”.

w.
Be

5. Về thiết kế

“Tôi có một câu thần chú - sự tập trung và tính ñơn giản. ðơn giản thậm chí còn khó hơn phức
tạp. Bạn sẽ phải làm việc cật lực ñể tạo ra sự ñơn giản, nhưng khi bạn ñã làm ñược ñiều ñó, tất cả
sẽ là của bạn”.
6. Về quan ñiểm sống

ww

“Trở thành một người giàu có ñể rồi sau ñó vào quan tài, ñiều ñó sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Với tôi,
tôi luôn phấn ñấu hết sức ñể mỗi tối trước khi ñi ngủ, tôi có thể tự hào rằng ngày hôm nay mình
ñã làm ñược một ñiều tuyệt vời”.

 - Download sach mien phi

m
.co
vn

7. Về vị trí của ông tại Apple

w.
Be

en

"Thành công của Apple không phải là show diễn của một người. Với tôi, có hai yếu tố quan
trọng nhất làm nên Apple ngày hôm nay. Một là những con người tài năng, những con người
luôn sẵn sàng lắng nghe cả thế giới, và vực dậy những con người ñã mất niềm tin vào cuộc sống.
Thứ hai chính là những con người ñã mất ñi niềm tin ñó, nhưng họ không phải là những người
thất bại, họ chỉ chưa tìm ñược một ñội ngũ hướng dẫn tốt và chưa ...
www.Beenvn.com
www.Beenvn.com - Download sach mien phi
13 phát ngôn 'bt h' ca Steve Jobs lúc sinh
thi
V cái chết, Steve Jobs quan nim: "Cái chết là phát minh vĩ ñại nht ca s sng. Nó là tác nhân
thay ñổi cuc sng. Nó loi b s cũ k ñể m ñường cho cái mi".
Huyn thoi ca Apple ñã vĩnh vin ra ñi tui 56, mang li ni tiếc nui vô hn cho nhng
người yêu công ngh trên toàn thế gii. Lúc sinh thi, ông luôn "cháy" hết mình cho công vic.
Phương châm "sng là không ch ñợi" ñược th hin rõ qua nhng phát biu ca ông v tt c
các lĩnh vc liên quan ñến công vic, s sáng to hay cái chết.
1. V máy tính
“Nó hot ñộng theo mt cách thc rt ñơn gin. Chn mt con s bt k, cng li vi mt s
khác và so sánh xem nó có ln hơn s va cng không. Nhưng nếu thc hin ñược mt triu
phép tính như vy trong mt giây thì ñó là ñiu thn k.
2. V s sáng to
"Công vic sáng to không thích hp cho mt nhóm người. Nhiu khi, người ta không biết h
thc s mun gì cho ñến khi bn ñưa nó cho h xem".
3. Thu phc người tài
“Anh mun dành c ñời ñi bán th nước ñường này hay cùng vi tôi thay ñổi c thế gii”.
13 phát ngôn bất hủ của Steven Jobs - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
13 phát ngôn bất hủ của Steven Jobs - Người đăng: Nguyễn Tri Hưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
13 phát ngôn bất hủ của Steven Jobs 9 10 765