Ktl-icon-tai-lieu

14 nguyên tắc thành công

Được đăng lên bởi maihuunhuancfc-gmail-com
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2042 lần   |   Lượt tải: 9 lần
14 nguyên tắc thành công
Bizpro Group
Brian Tracy là một trong số các tác giả hàng đầu
thế giới với những cuốn sách viết về bí quyết
thành công trong cuộc sống và kinh doanh.
Những bài nói chuyện hay hội thảo của ông về kỹ
năng lãnh đạo, kỹ năng bán hàng, kinh nghiệm
quản lý và chiến lược kinh doanh luôn cung cấp
những ý tưởng thiết thực và chiến lược khôn
ngoan mà người ta có thể vận dụng để đạt được
nhiều kết quả tốt đẹp hơn trong mọi lĩnh vực
cuộc sống.
Nguyên tắc 1. Một cuộc sống cân bằng.
Theo nhà tâm lý học Sidney Jourard, 85% hạnh phúc trong cuộc sống bắt nguồn từ những
mối quan hệ cá nhân. Sự giao lưu và thời gian bạn dành cho những người bạn quan tâm
là cội rễ của niềm vui, cảm giác hứng thú và thoả mãn mà bạn có được hàng ngày. 15%
còn lại của hạnh phúc là kết quả của những thành tích mà bạn đạt được. Tiếc rằng nhiều
người đã không nhận thức được điều đó. Họ xem nhẹ những mối quan hệ của mình,
nguồn gốc chính của hạnh phúc, để cố gắng đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong nghề
nghiệp. Tuy nhiên, sự nghiệp của một người, cho dù là ở đỉnh cao, cũng chỉ có thể là một
cái cớ nhỏ tạm thời của niềm hạnh phúc sâu xa và sự toại nguyện mà con người mong
muốn.
Không có câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi: “Làm thế nào để cân bằng cuộc sống của
chúng ta?”, nhưng có một vài ý tưởng có thể giúp bạn làm được nhiều hơn nữa trong
những lĩnh vực quan trọng đối với bạn. Những ý tưởng này thường đòi hỏi sự thay đổi và
sự cách tân trong lối tư duy, cũng như cách bạn sử dụng thời gian của mình, tuy nhiên
điều đó là hoàn toàn xứng đáng. Bạn sẽ nhận ra rằng, thông qua việc tái tổ chức cuộc
sống theo những cách khác nhau, bạn có thể tạo ra một cuộc sống với chất lượng cao nhất
và ngày càng được thoả mãn. Và đây chính là “ngôi sao dẫn đường” của bạn.
Người Hy Lạp cổ xưa có hai câu nói nổi tiếng: “Hãy tự biết mình” và “Mọi thứ đều phải
điều độ”. Khi được đặt cùng với nhau, hai câu này tạo thành một điểm xuất phát tốt để
đạt được sự cân bằng mà bạn tìm kiếm. Tự nhận thức về bản thân là một đòi hỏi quan
trọng để bạn suy nghĩ về giá trị thực sự của bản thân trong cuộc sống. Tất cả những lựa
chọn và thoả hiệp đều dựa trên những giá trị của bạn, còn sự căng thẳng và nỗi bất hạnh
luôn bắt nguồn từ việc bạn tin tưởng và đặt giá trị vào một điều, và sau đó, lại phát hiện
ra mình đang làm một điều khác. Chỉ khi nào những giá trị và hành động của bạn hoà
quyện với nhau, bạn mới cảm thấy hạnh phúc và thanh thản với chính bản thân mình.
Vì vậy, ý thức về bản thân nghĩa là bạn biết giá ...
14 nguyên tc thành công
Bizpro Group
Brian Tracy là mt trong s các tác gi hàng đầu
thế gii vi nhng cun sách viết v bí quyế
t
thành công trong cuc sng và kinh doanh.
Nhng bài nói chuyn hay hi tho ca ông v k
năng lãnh đạo, k năng bán hàng, kinh nghim
qun lý và chiến lược kinh doanh luôn cung cp
nhng ý tưởng thiết thc và chiến lược khôn
ngoan mà người ta có th vn dng để đạt được
nhiu kết qu tt đẹp hơn trong mi lĩnh vc
cuc sng.
Nguyên tc 1. Mt cuc sng cân bng.
Theo nhà tâm lý hc Sidney Jourard, 85% hnh phúc trong cuc sng bt ngun t nhng
mi quan h cá nhân. S giao lưu và thi gian bn dành cho nhng người bn quan tâm
là ci r ca nim vui, cm giác hng thú và tho mãn mà bn có được hàng ngày. 15%
còn li ca hnh phúc là kết qu ca nhng thành tích mà bn đạt đưc. Tiếc rng nhi
u
người đã không nhn thc được điu đó. H xem nh nhng mi quan h ca mình,
ngun gc chính ca hnh phúc, để c gng đạt được nhiu thành tu hơn na trong ngh
nghip. Tuy nhiên, s nghip ca mt người, cho dù là đỉnh cao, cũng ch có th là m
t
cái c nh tm thi ca nim hnh phúc sâu xa và s toi nguyn mà con người mong
mun.
Không có câu tr li hoàn ho cho câu hi: “Làm thế nào để cân bng cuc sng c
a
chúng ta?”, nhưng có mt vài ý tưởng có th giúp bn làm được nhiu hơn na trong
nhng lĩnh vc quan trng đối vi bn. Nhng ý tưởng này thường đòi hi s thay đổi v
à
s cách tân trong li tư duy, cũng như cách bn s dng thi gian ca mình, tuy nhiên
điu đó là hoàn toàn xng đáng. Bn s nhn ra rng, thông qua vic tái t chc cuc
sng theo nhng cách khác nhau, bn có th to ra mt cuc sng vi cht lượng cao nh
t
và ngày càng được tho mãn. Và đây chính là “ngôi sao dn đường” ca bn.
Người Hy Lp c xưa có hai câu nói ni tiếng: “Hãy t biết mình” và “Mi th đều phi
điu độ”. Khi được đặt cùng vi nhau, hai câu này to thành mt đim xut phát tt để
đạt được s cân bng mà bn tìm kiếm. T nhn thc v bn thân là mt đòi hi quan
trng để bn suy nghĩ v giá tr thc s ca bn thân trong cuc sng. Tt c nhng l
a
chn và tho hip đều da trên nhng giá tr ca bn, còn s căng thng và ni bt hnh
luôn bt ngun t vic bn tin tưởng và đặt giá tr vào mt điu, và sau đó, li phát hin
ra mình đang làm mt điu khác. Ch khi nào nhng giá tr và hành động ca bn hoà
quyn vi nhau, bn mi cm thy hnh phúc và thanh thn vi chính bn thân mình.
Vì vy, ý thc v bn thân nghĩa là bn biết giá tr tht s ca mình, nhn thc được điu
gì là tht s quan trng đối vi bn. Mt người khôn ngoan biết quyết định cái gì là đúng,
trước khi quyết định cái gì có th. Anh ta t chc cuc sng ca mình để chc chn rng
mi điu anh ta đang làm đều nht quán vi giá tr ct lõi ca bn thân. Thay đổi vì chính
1
14 nguyên tắc thành công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
14 nguyên tắc thành công - Người đăng: maihuunhuancfc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
14 nguyên tắc thành công 9 10 7