Ktl-icon-tai-lieu

14 nguyên tắc thành công

Được đăng lên bởi Lê Đình Bách
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 572 lần   |   Lượt tải: 1 lần
14 NGUYÊN T C THÀNH CÔNG
Brian Tracy là m t trong s các tác gi hàng u th gi i v i nh ng
cu n sách vi t v bí quy t thành công trong cu c s ng và kinh doanh.
Nh ng bài nói chuy n hay h i th o c a ông v k n ng lãnh
o, k n ng
bán hàng, kinh nghi m qu n lý và chi n l c kinh doanh luôn cung c p
nh ng ý t ng thi t th c và chi n l c khôn ngoan mà ng i ta có th t n
d ng
t
c nhi u k t qu t t
p h n trong m i l nh v c cu c s ng.

Nguyên t c 1. M t cu c s ng cân b ng.
Theo nhà tâm lý h c Sidney Jourard, 85% h nh phúc trong cu c s ng b t ngu n t nh ng m i
quan h cá nhân. S giao l u và th i gian b n dành cho nh ng ng i b n quan tâm là c i r c a
ni m vui, c m giác h ng thú và tho mãn mà b n có
c hàng ngày. 15% còn l i c a h nh phúc
là k t qu c a nh ng thành tích mà b n
t
c. Ti c r ng nhi u ng i ã không nh n th c
c
u ó. H xem nh nh ng m i quan h c a mình, ngu n g c chính c a h nh phúc,
c g ng
t
c nhi u thành t u h n n a trong ngh nghi p. Tuy nhiên, s nghi p c a m t ng i, cho dù
là
nh cao, c ng ch có th là m t cái c nh t m th i c a ni m h nh phúc sâu xa và s to i
nguy n mà con ng i mong mu n.
Không có câu tr l i hoàn h o cho câu h i: “Làm th nào
cân b ng cu c s ng c a chúng ta?”,
nh ng có m t vài ý t ng có th giúp b n làm
c nhi u h n n a trong nh ng l nh v c quan
tr ng
i v i b n. Nh ng ý t ng này th ng òi h i s thay
i và s cách tân trong l i t duy,
ng nh cách b n s d ng th i gian c a mình, tuy nhiên
u ó là hoàn toàn x ng áng. B n s
nh n ra r ng, thông qua vi c tái t ch c cu c s ng theo nh ng cách khác nhau, b n có th t o ra
t cu c s ng v i ch t l ng cao nh t và ngày càng
c tho mãn. Và ây chính là “ngôi sao d n
ng” c a b n.
Ng

i Hy L p c x a có hai câu nói n i ti ng: “Hãy t bi t mình” và “M i th
u ph i
u
”. Khi
c
t cùng v i nhau, hai câu này t o thành m t
m xu t phát t t
t
c s cân b ng mà
n tìm ki m. T nh n th c v b n thân là m t òi h i quan tr ng
b n suy ngh v giá tr th c
c a b n thân trong cu c s ng. T t c nh ng l a ch n và tho hi p
u d a trên nh ng giá tr
a b n, còn s c ng th ng và n i b t h nh luôn b t ngu n t vi c b n tin t ng và
t giá tr vào
t
u, và sau ó, l i phát hi n ra mình ang làm m t
u khác. Ch khi nào nh ng giá tr và
hành
ng c a b n hoà quy n v i nhau, b n m i c m th y h nh phúc và thanh th n v i chính b n
thân mình.
Vì v y, ý th c v
quan tr ng
nh cái gì có th
u nh t quán v
thi t, ch không

b n thân ngh a là b n bi t giá tr th t s c a mình, nh n th c
c
u gì là th t
i v i b n. M t ng i khôn ngoan bi t quy t nh cái gì là úng, tr c khi quy...
14 NGUYÊN TC THÀNH CÔNG
Brian Tracy là mt trong s các tác gi hàng u th gii vi nhng
cun sách vit v bí quyt thành công trong cuc sng và kinh doanh.
Nhng bài nói chuyn hay hi tho ca ông v k nng lãnh o, k nng
bán hàng, kinh nghim qun lý và chin lc kinh doanh luôn cung cp
nhng ý tng thit thc và chin lc khôn ngoan mà ngi ta có th tn
dng t c nhiu kt qu tt p hn trong mi lnh vc cuc sng.
Nguyên tc 1. Mt cuc sng cân bng.
Theo nhà tâm lý hc Sidney Jourard, 85% hnh phúc trong cuc sng bt ngun t nhng mi
quan hnhân. S giao lu và thi gian bn dành cho nhng ngi bn quan tâm là ci r ca
nim vui, cm giác hng thú và thon mà bn có c hàng ngày. 15% còn li ca hnh phúc
là kt qu ca nhng thành tích mà bn t c. Tic rng nhiu ngi ã không nhn thc c
u ó. H xem nh nhng mi quan h ca mình, ngun gc chính ca hnh phúc, c gng
t c nhiu thành tu hn na trong ngh nghip. Tuy nhiên, s nghip ca mt ngi, cho
nh cao, cng ch có th là mt cái c nh tm thi ca nim hnh phúc sâu xa và s toi
nguyn mà con ngi mong mun.
Không có câu tr li hoàn ho cho câu hi: “Làm th nào  cân bng cuc sng ca chúng ta?”,
nhng có mt vài ý tng có th giúp bn làm c nhiu hn na trong nhng lnh vc quan
trng i vi bn. Nhng ý tng này thng òi hi s thay i và s cách tân trong li t duy,
ng nhch bn s dng thi gian ca mình, tuy nhiên u ó là hoàn toàn xng áng. Bn s
nhn ra rng, thông qua vic tái t chc cuc sng theo nhng cách khác nhau, bn th to ra
t cuc sng vi cht lng cao nht và ngày càng c thon. Và ây chính là “ngôi sao dn
ng” ca bn.
Ngi Hy Lp c xa có hai câu nói ni ting: “Hãy t bit mình” và “Mi thu phi u ”. Khi
c t cùng vi nhau, hai câu này to thành mt m xut phát tt t c s cân bng mà
n tìm kim. T nhn thc v bn thân là mt òi hi quan trng  bn suy ngh v giá tr thc
 ca bn thân trong cuc sng. Tt c nhng la chn và tho hip u da trên nhng giá tr
a bn, còn s cng thng và ni bt hnh luôn bt ngun t vic bn tin tng và t giá tr vào
t u, và sau ó, li phát hin ra mình ang làm mt u khác. Ch khi nào nhng giá tr
hành ng ca bn hoà quyn vi nhau, bn mi cm thy hnh phúc và thanh thn vi chính bn
thân mình.
Vì vy, ý thc v bn thân ngha là bn bit giá tr tht s ca mình, nhn thc c u gì là tht
 quan trng i vi bn. Mt ngi khôn ngoan bit quyt nh cái gì úng, trc khi quyt
nh cái gì có th. Anh ta t chc cuc sng ca mình  chc chn rng mi u anh ta ang làm
u nht quán vi giá tr ct lõi ca bn thân. Thay i vì chính bn thân mình mi là u cn
thit, ch không phi là thay i mình vì nhng òi hi ca th gii bên ngoài.
Câu nói th hai “Mi thu phi u ” là li kêu gi quan trng cho mt s nghip thành công.
Tuy nhiên, bn bit rng bn không th thành công tht s, nu bn ch trông ch vào su 
trong lnh vc ó. Chuyên gia trong lnh vc qun lý Peter Drucker ã tng vit: “Bt câu bn
nhìn thy mt công vic ã c hoàn thành, bn u nhn thy có mt t tng hng v mt
http://truongvanhoa.com
14 nguyên tắc thành công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
14 nguyên tắc thành công - Người đăng: Lê Đình Bách
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
14 nguyên tắc thành công 9 10 992