Ktl-icon-tai-lieu

20 cách đối nhân xử thế

Được đăng lên bởi ngohok777
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 530 lần   |   Lượt tải: 0 lần
20

đối

cách

Cập

nhân

nhật:

xử

thế

05/12/2006

Mẩu tin này có thể làm bạn ngạc nhiên. Đây là kết luận từ cuộc khảo
sát Wall Street Jounal gần đây của hơn 2000 nhà tuyển dụng "Giao
tiếp giữa cá nhân với nhau và những kỹ năng được gọi là dễ khác là
điều mà nhà tuyển dụng ao ước nhất nhưng hiếm khi tìm thấy trong
các
chương
trình
MBA".

Bạn đã có những kỹ năng ấy chưa? Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đối nhân xử thế là điều nhà
tuyển dụng tìm kiếm hơn bất cứ thứ gì khác để lấp vào chỗ trống quản lý. Chắc chắn một điều
là nhà tuyển dụng cũng tìm những kỹ năng "khó". Họ muốn bạn biết được chiến lược và kinh tế
học, phân tích tính hình tài chính ra sao, làm thế nào để kiểm tra dữ liệu thống kê và những việc
tương tự. Tuy nhiên hiện nay những kỹ năng "dễ" đang đứng đầu. Có lẽ mọi kỹ năng nên đi
cùng
nhau.
Bạn có muốn trở thành một nhà lãnh đạo giỏi không? Có muốn thành công trong sự nghiệp
không? Lời khuyên là: kỹ năng giữa cá nhân với cá nhân của bạn là cực kỳ quan trọng. Kỹ năng
này có thể lập ra hay phá vỡ khả năng hoàn thành công việc của bạn tại nơi làm việc, ở nhà,
trong
nhà
thờ,
hàng
xóm
xung
quanh
và
ở
mọi
nơi.
Dưới đây không phải là một danh sách đầy đủ-tất nhiên bạn có thể thêm vào-nhưng hy vọng đó
là danh sách những lời khuyên hữu ích để bạn có thể hoàn thiện kỹ năng đối nhân xử thế của
mình.
1. Đừng phàn nàn
Người ta nói (mà chính xác là như vậy) rằng chúng ta không nên lo lắng về những lời phàn nàn.
80% người ta sẽ không quan tâm và 20% còn lại nghĩ bạn xứng đáng với những gì bạn đạt
được! Nhưng nếu bạn thích kinh thánh hơn những lời châm biếm (đúng, tôi biết đó không phải là
lời nói mà là một bài thơ có vần có điệu nhịp nhàng), hãy xem xét lời khuyên của Apostle Paul
đối với người Philippin: "Hãy làm mọi thứ mà không than vãn hay tranh cãi".
Điều đó không đưa bạn đi xa đâu vì mọi người có khuynh hướng phản ứng tiêu cực đối với
những lời nói cay độc.Thay vì như vậy, hãy đưa ra giải pháp ngầm khi bạn nhận ra vấn đề, hoặc
là
không
nói
gì
cả.
2.

Cười

thật

nhiều

Hãy xem khuôn mặt bạn qua gương. Khuôn mặt bạn thường thể hiện câu trả lời "có" hay
"không"? Cách thể hiện của bạn có nói với cả thế giới rằng hãy để bạn yên hay bạn là người
thân thiện và dễ gần không? Sau tất cả, kết quả tinh thần là niềm vui sướng.
Hãy thử điều này, trước hết là cho hôm nay. Tôi nói nghiêm túc đấy-trải nghiệm điều này đi. Hãy
tự làm cho mình cười ngay cả khi bạn không thích. Hãy cười suốt ngày và sau đó xem phản ứng
của mọi người đối với bạn như thế nào, bạn sẽ thấy bất ...
20 cách đ i nhân x th ế
C p nh t: 05/12/2006
M u tin này th làm b n ng c nhiên. Đây là k t lu n t cu c kh o ế
sát Wall Street Jounal g n đây c a h n 2000 nhà tuy n d ng "Giao ơ
ti p gi a nhân v i nhau nh ng k năng đ c g i d khác ế ượ
đi u nhà tuy n d ng ao c nh t nh ng hi m khi tìm th y trong ướ ư ế
các ch ng trình MBA".ươ
B n đã nh ng k năng y ch a? K năng giao ti p, k năng đ i nhân x th đi u n ư ế ế
tuy n d ng tìm ki m h n b t c th khác đ l p vào ch tr ng qu n lý. Ch c ch n m t đi u ế ơ
nhà tuy n d ng cũng tìm nh ng k năng "khó". H mu n b n bi t đ c chi n l c và kinh t ế ượ ế ư ế
h c, phân tích tính hình tài chính ra sao, làm th nào đ ki m tra d li u th ng kê và nh ng vi c ế
t ng t . Tuy nhiên hi n nay nh ng k năng "d " đang đ ng đ u. l m i k năng nên điươ
cùng nhau.
B n mu n tr thành m t nhà lãnh đ o gi i không? mu n thành công trong s nghi p
không? L i khuyên là: k năng gi a cá nhân v i cá nhân c a b n là c c kỳ quan tr ng. K năng
này th l p ra hay phá v kh năng hoàn thành công vi c c a b n t i n i làm vi c, nhà, ơ
trong nhà th , hàng xóm xung quanh m i n i. ơ
D i đây không ph i là m t danh sách đ y đ -t t nhiên b n có th thêm vào-nh ng hy v ng đóướ ủ ấ ư
danh sách nh ng l i khuyên h u ích đ b n th hoàn thi n k năng đ i nhân x th c a ế
mình.
1. Đ ng phàn nàn
Ng i ta nói (mà chính xácnh v y) r ng chúng ta không nên lo l ng v nh ng l i phàn nàn.ườ ư
80% ng i ta s không quan tâm 20% còn l i nghĩ b n x ng đáng v i nh ng b n đ tườ
đ c! Nh ng n u b n thích kinh thánh h n nh ng l i châm bi m (đúng, tôi bi t đó không ph i ượ ư ế ơ ế ế
l ii m t bài th v n đi u nh p nhàng), hãy xem xét l i khuyên c a Apostle Paul ơ
đ i v i ng i Philippin: "Hãy làm m i th mà không than vãn hay tranh cãi". ườ
Đi u đó không đ a b n đi xa đâu vì m i ng i khuynh h ng ph n ng tiêu c c đ i v i ư ườ ư
nh ng l i nói cay đ c.Thay vì nh v y, hãy đ a ra gi i pháp ng m khi b n nh n ra v n đ , ho c ư ư
không nói c .
2. C i th t nhi uườ
Hãy xem khuôn m t b n qua g ng. Khuôn m t b n th ng th hi n câu tr l i "có" hay ươ ườ
"không"? Cách th hi n c a b n nói v i c th gi i r ng hãy đ b n yên hay b n ng i ế ườ
thân thi n và d g n không? Sau t t c , k t qu tinh th n là ni m vui s ng. ế ướ
Hãy th đi u này, tr c h t là cho hôm nay. Tôi nói nghiêm túc đ y-tr i nghi m đi u này đi. Hãy ướ ế
t làm cho mình c i ngay c khi b n không thích. Hãy c i su t ngày và sau đó xem ph n ng ườ ườ
c a m i ng i đ i v i b n nh th nào, b n s th y b t ng thú v đ y (và h cũng có th c m ườ ư ế
th y nh v y!). ư
3. Hãy l ng nghe th t s và chân tình
20 cách đối nhân xử thế - Trang 2
20 cách đối nhân xử thế - Người đăng: ngohok777
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
20 cách đối nhân xử thế 9 10 165