Ktl-icon-tai-lieu

20 ĐIỀU SA LẦY

Được đăng lên bởi nga-ngo
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 487 lần   |   Lượt tải: 0 lần
20 điều khiến lãnh đạo sa lầy
Chẳng ai nói lãnh đạo người khác là dễ dàng cả. Nếu dễ thì ai cũng có thể làm lãnh đạo. Trách
nhiệm này chỉ thuộc về những người sẵn sàng và có thể vượt qua những điều khiến họ sa lầy mà
thôi.
1. Thiếu kỷ luật: Nhân viên rất chú ý đến lời ăn tiếng nói cũng như hành vi của lãnh đạo. Từ sự quan sát
cá nhân, nhân viên có thể xác định được những hành vi nào là thực sự quan trọng và có thể chấp nhận
được trong tổ chức. Liệu bàn làm việc của lãnh đạo có gọn gàng ngăn nắp không? Lãnh đạo có đi làm
đúng giờ không? Tất cả đều không "lọt" qua mắt quan sát của nhân viên.
2. Phán đoán kém: Một số nhà lãnh đạo mất khả năng dẫn dắt vì họ thường xuyên phán đoán nhầm. Họ
hành động hoặc nói trước khi họ nghĩ. Họ quyết định trước khi quan tâm đến tình hình thực tế. Họ để tình
cảm kiểm soát hành động. Một trong những kỹ thuật quan trọng để ra quyết định là xem xét 3 câu hỏi
sau: một là, điều này có tốt cho tổ chức, hai là điều này có tốt cho nhân viên không và ba là, điều này có
tốt cho tương lai, khi mình là lãnh đạo hay không? Nếu bất kỳ câu trả lời nào là "không", sẽ là khôn ngoan
nếu nghiên cứu thêm trước khi tiến hành việc gì đó.
3. Thiếu nhạy cảm trước nhu cầu của người khác: Bạn đã cảm thấy thế nào khi lần gần đây nhất một
nhân viên xin nghỉ phép vì có việc riêng? Bạn có cảm thấy, mặc dù không nói ra, rằng hình như anh ta
đang cố gắng lợi dụng sự dễ dãi của bạn? Bạn có thầm nghi ngờ cách làm việc của anh ta? Bạn có tự
hỏi, dù chỉ thoáng qua, về động cơ cá nhân của anh ta? Và quan trọng hơn, bạn đã phản ứng thế nào?
Bạn có trả lời là: "Tôi không thể hiểu vì sao anh lại xin nghỉ vào lúc này. Lẽ ra anh đang phải lập kế hoạch
mới đúng chứ?" hoặc "Anh biết đấy, bây giờ đang là lúc bận rộn, và anh là người nắm rõ hơn ai hết về
chương trình của chúng ta ở triển lãm sắp tới. Nhưng nếu anh cần phải nghỉ thì anh cứ nghỉ đi, rồi cho tôi
biết khi nào thì anh định nghỉ việc hẳn đây".
Nếu bạn nói như vậy thì chắc chắn bạn sẽ nhận được đơn xin thôi việc sau ngày anh ta nghỉ phép, hoặc
có thể ngay lúc đó. Thực ra, nếu sự quan tâm của bạn với nhân viên này khác đi, chẳng hạn, hỏi lí do và
đề nghị giúp đỡ anh ta nếu có thể, hoặc đề nghị anh ta làm hết đợt bận rộn đó rồi hãy nghỉ, thì mọi
chuyện đã khác đi.
4. Quá nghiêm khắc hoặc quá hiền lành: Cái gì quá cũng không tốt. Quá nghiêm khắc hoặc quá hiền
lành cũng vậy. Sự khôn ngoan nằm ở việc biết được thời điểm thích hợp để "nới lỏng" và "thít chặt". Quá
nghiêm khắc sẽ dễ khiến nhân viên thấy bạn là kẻ áp bứ...
20 đi u khi n lãnh đ o sa l y ế
Ch ng ai nói lãnh đ o ng i khác là d dàng c . N u d thì ai cũng có th làm lãnh đ o. Trách ườ ế
nhi m này ch thu c v nh ng ng i s n sàng và có th v t qua nh ng đi u khi n h sa l y mà ườ ượ ế
thôi.
1. Thi u k lu t: ế Nhân viên r t chú ý đ n l i ăn ti ng nói cũng nh hành vi c a lãnh đ o. T s quan sát ế ế ư
cá nhân, nhân viên có th xác đ nh đ c nh ng hành vi nào là th c s quan tr ng và có th ch p nh n ượ
đ c trong t ch c. Li u bàn làm vi c c a lãnh đ o có g n gàng ngăn n p không? Lãnh đ o có đi làmượ
đúng gi không? T t c đ u không "l t" qua m t quan sát c a nhân viên.
2. Phán đoán kém: M t s nhà lãnh đ o m t kh năng d n d t vì h th ng xuyên phán đoán nh m. H ườ
hành đ ng ho c nói tr c khi h nghĩ. H quy t đ nh tr c khi quan tâm đ n tình hình th c t . H đ tình ướ ế ướ ế ế
c m ki m soát hành đ ng. M t trong nh ng k thu t quan tr ng đ ra quy t đ nh là xem xét 3 câu h i ế
sau: m t là, đi u này có t t cho t ch c, hai là đi u này có t t cho nhân viên không và ba là, đi u này có
t t cho t ng lai, khi mình là lãnh đ o hay không? N u b t kỳ câu tr l i nào là "không", s là khôn ngoan ươ ế
n u nghiên c u thêm tr c khi ti n hành vi c gì đó.ế ư ế
3. Thi u nh y c m tr c nhu c u c a ng i khácế ướ ư : B n đã c m th y th nào khi l n g n đây nh t m t ế
nhân viên xin ngh phép vì có vi c riêng? B n có c m th y, m c dù không nói ra, r ng hình nh anh ta ư
đang c g ng l i d ng s d dãi c a b n? B n có th m nghi ng cách làm vi c c a anh ta? B n có t
h i, dù ch thoáng qua, v đ ng c cá nhân c a anh ta? Và quan tr ng h n, b n đã ph n ng th nào? ơ ơ ế
B n có tr l i là: "Tôi không th hi u vì sao anh l i xin ngh vào lúc này. L ra anh đang ph i l p k ho ch ế
m i đúng ch ?" ho c "Anh bi t đ y, bây gi đang là lúc b n r n, và anh là ng i n m rõ h n ai h t v ế ườ ơ ế
ch ng trình c a chúng ta tri n lãm s p t i. Nh ng n u anh c n ph i ngh thì anh c ngh đi, r i cho tôiươ ư ế
bi t khi nào thì anh đ nh ngh vi c h n đây". ế
N u b n nói nh v y thì ch c ch n b n s nh n đ c đ n xin thôi vi c sau ngày anh ta ngh phép, ho cế ư ượ ơ
có th ngay lúc đó. Th c ra, n u s quan tâm c a b n v i nhân viên này khác đi, ch ng h n, h i lí do và ế
đ ngh giúp đ anh ta n u có th , ho c đ ngh anh ta làm h t đ t b n r n đó r i hãy ngh , thì m i ế ế
chuy n đã khác đi.
4. Quá nghiêm kh c ho c quá hi n lành: Cái gì quá cũng không t t. Quá nghiêm kh c ho c quá hi n
lành cũng v y. S khôn ngoan n m vi c bi t đ c th i đi m thích h p đ "n i l ng" và "thít ch t". Quá ế ượ
nghiêm kh c s d khi n nhân viên th y b n là k áp b c và chuyên quy n. Còn quá hi n lành s d tr ế
thành nhu nh c. Vì th , hãy xem nhân viên nh n xét nh th nào b t c khi nào có th và sau đó đi uượ ế ư ế
ch nh mình cho phù h p.
5. Quá l nh lùng, cách bi t ho c ng o m n: Đi u này ch làm lãnh đ o xa nhân viên mà thôi. Chúng ta
có th mong đ i nhân viên, ho c nh ng ng i đi theo chúng ta ph n ng v i vi c lãnh đ o c a chúng ta ườ
nh th nào n u chúng ta không n l c đ h bi t r ng, chúng ta có m t đó là vì h ?ư ế ế ế
6. Làm quá nhi u và lãnh đ o quá ít: Th ng thì t mình làm bao gi cũng c m th y d dàng h n.ườ ơ
Nh ng đó không ph i là vi c c a lãnh đ o. M t nhà lãnh đ o ph i có kh năng th hi n cho nhân viênư
c a mình th y r ng ông ta/bà ta s n sàng làm b t c đi u gì đ giúp đ h khi c n, và v n ph i nh trong
đ u trách nhi m th c s c a mình là gì. Hãy nh r ng, nhà lãnh đ o thành công không ph i là ng i có ớ ằ ườ
kh năng làm g p m i l n nhân viên, mà là ng i có th làm cho m i nhân viên làm vi c đ c v i ườ ườ ườ ượ
nhau.
7. T o ra n t ng v s thiên v ượ . M t s th t là, ai trong chúng ta cũng ph i th a nh n có lúc mình t
ra thiên v . Nhân viên mà chúng ta m n h n m t chút so v i nh ng ng i khác có th là ng i th ng ế ơ ườ ư ườ
xuyên làm cho công vi c c a chúng ta tr nên d dàng. Có m t s khác bi t l n gi a vi c quý m n m t ai ế
đó h n và th hi n s thiên v đó ra. Nhân viên mong ch đ c đ i x công b ng và không thiên v . Lãnhơ ượ
đ o ph i r t c n th n đ đáp ng mong đ i này.
20 ĐIỀU SA LẦY - Trang 2
20 ĐIỀU SA LẦY - Người đăng: nga-ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
20 ĐIỀU SA LẦY 9 10 480