Ktl-icon-tai-lieu

30 ỨNG XỬ HAY TRONG CUỘC SỐNG

Được đăng lên bởi Nguyễn Hữu Khang
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 2 lần
30 ỨNG XỬ HAY TRONG CUỘC SỐNG
1. Đừng nên dễ dàng tin vào những gì bạn nghe, đừng tiêu xài hết tiền bạn đang có, không nên muốn ngủ bao lâu thì 
ngủ.
2. Xin thành thật và thật lòng khi nói câu: “Anh yêu em.”,”Em yêu anh.”
3. Bất kể lúc nào khi nói lời xin lỗi, hãy nhìn thẳng vào mắt của đối phương.
4. Hãy tin vào tiếng sét ái tình.
5. Đừng bao giờ coi thường mơ ước của người khác.
6. Bạn có thể bị tổn thương nếu yêu một người một cách say đắm, nhưng nó là phương pháp duy nhất khiến con 
người bạn trở nên toàn diện.
7. Dùng phương pháp tinh vi và xác thực để giải quyết tranh chấp, không nên xúc phạm người khác.
8. Đừng bao giờ đánh giá con người qua bề ngoài.
9. Nói từ từ nhưng phải suy nghĩ nhanh.
10. Khi người khác hỏi những điều mà bạn không muốn trả lời,xin hãy cười và hỏi: “Tại sao bạn lại muốn biết điều 
đó?”.
11. Gọi điện thoại cho mẹ, nếu không thể, ít nhất trong lòng bạn phải nghĩ về mẹ.
12. Một khi gặp phải thất bại, bạn nên nhớ lấy đó làm kinh nghiệm học tập của bạn.
13. Hãy ghi nhớ ba chữ “trọng”:tôn trọng mình; tôn trọng người khác; giữ lấy tôn trọng, phải có trách nhiệm đối với 
hành vi của mình.
14. Đừng nên để việc tranh chấp nhỏ hủy hoại đi tình bạn vĩ đại.
15. Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện, thích chuyện trò 
là một ưu điểm lớn.
16. Nên chấp nhận sự thay đổi, nhưng không phải vứt bỏ quan niệm của mình.
17. Hãy nhớ rằng, im lặng là vàng.
18. Hãy dành nhiều thời gian để đọc sách, ít xem ti vi.
19. Tin tưởng vào phật tổ hay thượng đế, nhưng đừng quên những việc nhỏ nhặt như khóa cửa nhà.

20. Khi bạn cãi vã với người yêu, xin hãy giải quyết bằng lý trí, không nên moi những gì đã qua ra nói.
21. Đừng trốn tránh ngày hôm qua.
22. Nên chú ý ý nghĩa từngcâu nói của bạn.
23. Cùng chia sẻ kiến thức của bạn với người khác.
24. Hãy làm những gì mà bạn phải làm.
25. Đừng nên tin người không bao giờ nhắm mắt khi hôn bạn.
26. Nếu bạn kiếm được nhiều tiền, nên làm nhiều việc thiện khi bạn còn sống, đó là một cách trả báo tốt nhất cho 
bạn.
27. Hiểu sâu và lý giải đúng tất cả các quy tắc, hợp lý cải tiến những quy tắc đó.
28. Ghi nhớ rằng: Quan hệ tốt nhất là yêu và cho người khác hơn là yêu cầu người khác.
29. Hãy nhìn lại mục đích mà bạn thề sẽ đạt được và phân tích mình đã thành công đến mức nào.
30. Bất luận trong nấu ăn hay trong tình yêu, bạn đều phải dùng 100% trách nhiệm trong thái độ đối xử.

...
30 NG X HAY TRONG CU C S NG
1. Đ ng nên d dàng tin vào nh ng gì b n nghe, đ ng tiêu xài h t ti n b n đang có, không nên mu n ng bao lâu thì ế
ng .
2. Xin thành th t và th t lòng khi nói câu: “Anh yêu em.”,”Em yêu anh.”
3. B t k lúc nào khi nói l i xin l i, hãy nhìn th ng vào m t c a đ i ph ng. ươ
4. Hãy tin vào ti ng sét ái tình.ế
5. Đ ng bao gi coi th ng m c c a ng i khác. ư ơ ướ ườ
6. B n có th b t n th ng n u yêu m t ng i m t cách say đ m, nh ng nó là ph ng pháp duy nh t khi n con ươ ế ườ ư ươ ế
ng i b n tr nên toàn di n.ườ
7. Dùng ph ng pháp tinh vi và xác th c đ gi i quy t tranh ch p, không nên xúc ph m ng i khác.ươ ế ườ
8. Đ ng bao gi đánh giá con ng i qua b ngoài. ườ
9. Nói t t nh ng ph i suy nghĩ nhanh. ư
10. Khi ng i khác h i nh ng đi u mà b n không mu n tr l i,xin hãy c i và h i: “T i sao b n l i mu n bi t đi u ườ ườ ế
đó?”.
11. G i đi n tho i cho m , n u không th , ít nh t trong lòng b n ph i nghĩ v m . ế
12. M t khi g p ph i th t b i, b n nên nh l y đó làm kinh nghi m h c t p c a b n.
13. Hãy ghi nh ba ch “tr ng”:tôn tr ng mình; tôn tr ng ng i khác; gi l y tôn tr ng, ph i có trách nhi m đ i v i ườ
hành vi c a mình.
14. Đ ng nên đ vi c tranh ch p nh h y ho i đi tình b n vĩ đ i.
15. Hãy k t hôn v i ng i mà b n thích chuy n trò v i ng i đó, vì khi b n già đi, b n s phát hi n, thích chuy n trò ế ườ ườ
là m t u đi m l n. ư
16. Nên ch p nh n s thay đ i, nh ng không ph i v t b quan ni m c a mình. ư
17. Hãy nh r ng, im l ng là vàng.
18. Hãy dành nhi u th i gian đ đ c sách, ít xem ti vi.
19. Tin t ng vào ph t t hay th ng đ , nh ng đ ng quên nh ng vi c nh nh t nh khóa c a nhà.ưở ượ ế ư ư
30 ỨNG XỬ HAY TRONG CUỘC SỐNG - Trang 2
30 ỨNG XỬ HAY TRONG CUỘC SỐNG - Người đăng: Nguyễn Hữu Khang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
30 ỨNG XỬ HAY TRONG CUỘC SỐNG 9 10 201