Ktl-icon-tai-lieu

50 câu hỏi kiểm tra kỹ năng giao tiếp

Được đăng lên bởi thokonhainam
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1582 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Bộ câu hỏi kiểm tra Kỹ năng giao tiếp của bạn
1. Để truyển tải một thông điệp khi giao tiếp trực tiếp hiệu quả, kênh nào sau đây chiếm
vai trò quan trọng nhất?
a. Nội dung thông điệp
b. Giọng nói
c. Hình ảnh và cử chỉ
Đáp án: c. Theo như nghiên cứu về khả năng tiếp nhận thông tin của con người, hiệu
quả của một thông điệp được truyền tải được quyết định bởi 55% là hình ảnh và cử
chỉ, 38% là giọng nói và chỉ có 7% là nội dung của thông điệp.
2. Bạn hãy cho biết những định nghĩa nào sau đây mô tả chính xác nhất bản chất
của giao tiếp?
a. Giao tiếp là sự tương tác và trao đổi thông tin giữa người nói và người nghe
b. Giao tiếp chỉ mang tính chất thời điểm khi những đối tượng giao tiếp tiếp xúc cùng
nhau
c. Giao tiếp là quá trình truyền tải thông điệp một cách chính xác từ người nói
đến người nghe.
d. Giao tiếp bao gồm sự tương tác giữa người nói và người nghe trong một hoàn cảnh
nhất định
e. Giao tiếp là một quá trình truyền tải, chia sẻ thông điệp từ người nói đến
người nghe nhằm đảm bảo thông điệp được truyền đi một cách chuẩn xác nhất, tránh
gây hiểu nhầm.
Đáp án: e. Giao tiếp là một quá trình, không phải là một thời điểm nhằm truyền tải
một thông điệp từ người nói đến người nghe, thông điệp trong quá trình truyền
tải đó phải được các bên tham gia hiểu chính xác tránh những sự nhầm lẫn.
3. Theo bạn, hiệu suất lắng nghe trung bình của những người tham gia vào quá trình
giao tiếp là bao nhiêu?
a. 80%
b. 30%
c. 50%
d. 20%
Đáp án: b. Lắng nghe bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố, các kết quả nghiên cứu cho
thấy, hiệu quả lắng nghe trung bình của con người trong quá trình giao tiếp chỉ đạt từ
25 – 30%.
4. Khi giao tiếp với nhau, theo bạn những yếu tố nào sau đây ảnh hưởng lớn nhất
đến sự sai lệch của thông điệp truyền tải? (Hãy chọn 2 đáp án đúng)
a. Tiếng ồn khi giao tiếp
b. Tâm trạng thời điểm giao tiếp
c. Sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa
d. Bộ lọc thông tin của người tham gia giao tiếp
e. Thiếu tự tin khi giao tiếp

Đáp án: c, d. Sự khác biệt về ngôn ngữ giữa các chủ thể giao tiếp khiến quá
trình truyền tải thông điệp gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, bộ lọc thông tin của
mỗi người sẽ quyết định thông tin nào sẽ được chấp nhận. Sự khác biệt về ngôn
ngữ và bộ lọc thông tin của mỗi người sẽ quyết định quá trình giao tiếp thành
công hay thất bại.
5. Quy trình nào sau đây mô tả phương pháp giải quyết xung đột trong giao tiếp
một cách hiệu quả nhất khi hai đồng nghiệp của bạn xung đột với nhau?
a. Lắng nghe – Đặt câu hỏi thu thập thông tin – Đưa ra giải
pháp
b. T...
B
câu h
i kim tra K
năng giao tiếp c
a bn
1. Để truyển tải một thông điệp khi giao tiếp trực tiếp hiệu quả, kênh o sau đây chiếm
vai trò quan trọng nhất?
a. Nội dung thông điệp
b. Giọng nói
c. Hình ảnh và cử ch
Đáp án: c. Theo như nghiên cứu về khả năng tiếp nhận thông tin của con ngư
i, hiệu
quả của một thông điệp đư
c truyền tải đư
c quyết định b
i 55% hình ảnh cử
chỉ, 38% là giọng nói và chỉ có 7% là nội dung của thông điệp.
2. Bạn hãy cho biết những định ngh
ĩ
a nào sau đây tả chính xác nhất bản chất
của giao tiếp?
a. Giao tiếp là sự tư
ơ
ng tác và trao đổi thông tin giữa ngư
i nói và ngư
i nghe
b. Giao tiếp chỉ mang tính chất th
i điểm khi những đối
ng giao tiếp tiếp xúc cùng
nhau
c. Giao tiếp quá trình truyền tải thông điệp một ch chính xác từ ngư
i nói
đến n
i nghe.
d. Giao tiếp bao gồm s
ơ
ng tác giữa ngư
i nóingư
i nghe trong một hoàn cảnh
nhất định
e. Giao tiếp một q trình truyền tải, chia sẻ thông điệp từ ngư
i nói đến
ngư
i nghe nhằm đảm bảo thông điệp đư
c truyền đi một cách chuẩn xác nhất, tránh
gây hiểu nhầm.
Đáp án: e. Giao tiếp một q trình, không phải một th
i điểm nhằm truyền tải
một thông điệp từ n
i i đến ngư
i nghe, thông điệp trong quá trình truyền
tải đó phải đư
c các bên tham gia hiểu chính xác tránh những sự nhầm lẫn.
3. Theo bạn, hiệu suất lắng nghe trung bình của những ngư
i tham gia vào quá trình
giao tiếp là bao nhiêu?
a. 80%
b. 30%
c. 50%
d. 20%
Đáp án: b. Lắng nghe bị chi phối b
i rất nhiều yếu tố, c kết quả nghiên cứu cho
thấy, hiệu quả lắng nghe trung bình của con ngư
i trong quá trình giao tiếp ch đạt t
25 – 30%.
4. Khi giao tiếp v
i nhau, theo bạn những yếu tố nào sau đây nh
ng l
n nhất
đến sự sai lệch của thông điệp truyền tải? (Hãy chọn 2 đáp án đúng)
a. Tiếng ồn khi giao tiếp
b. Tâm trạng th
i điểm giao tiếp
c. Sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa
d. Bộ lọc thông tin của ngư
i tham gia giao tiếp
e. Thiếu tự tin khi giao tiếp
50 câu hỏi kiểm tra kỹ năng giao tiếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
50 câu hỏi kiểm tra kỹ năng giao tiếp - Người đăng: thokonhainam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
50 câu hỏi kiểm tra kỹ năng giao tiếp 9 10 658