Ktl-icon-tai-lieu

5S Bí mật thành công từ Nhật Bản

Được đăng lên bởi ecostudav
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 4712 lần   |   Lượt tải: 36 lần
Năng su t và 5S
Bí m t s thành công t i
Nh t b n
10/11/2006

H i th o chia s kinh
nghi m T11/2006

Hajime SUZUKI
Chuyên gia JICA, VJCC Hà N i

1

Làm th nào ngư i Nh t ã thành công
trong các ngành công nghi p ?

1.

nh hư ng khách hàng

2. Quan ni m v năng su t
3. Th c hành nh ng i u cơ b n nh t
4. Tích h p các ho t

H i th o chia s kinh
nghi m T11/2006

ng

Hajime SUZUKI
Chuyên gia JICA, VJCC Hà N i

2

nh hư ng khách hàng
1. Th a mãn khách hàng
Ch t lư ng &
s lư ng

Công ty

Khách hàng

2. Công o n sau là khách hàng
Ch t lư ng &
s lư ng

Tinh ch

H i th o chia s kinh
nghi m T11/2006

Ch t lư ng &
s lư ng

L p ráp

Hajime SUZUKI
Chuyên gia JICA, VJCC Hà N i

Ngu i

3

Quan ni m v năng su t

1. 3 nguyên t c ch

o

2. P, Q, C, D, S và M
3.Cho t t c m i ngư i, b i t t c m i
ngư i

H i th o chia s kinh
nghi m T11/2006

Hajime SUZUKI
Chuyên gia JICA, VJCC Hà N i

4

Th c hành nh ng i u cơ b n nh t - 5S
“5” t ti ng nh t
1) Seiri – Sàng l c
2) Seiton – S p x p
3) Seiso – S ch s
4) Seiketsu – Săn sóc
5) Shitsuke – S n sàng
H i th o chia s kinh
nghi m T11/2006

Hajime SUZUKI
Chuyên gia JICA, VJCC Hà N i

5

Th c hi n nh ng i u cơ b n nh t – Cách ti p
c n th c ti n
B t
1.

u t nh ng vi c nh
khu v c làm i m

2. do nhóm d án
3. t p trung n l c

H i th o chia s kinh
nghi m T11/2006

Hajime SUZUKI
Chuyên gia JICA, VJCC Hà N i

6

Th c hành nh ng i u cơ b n nh t – Y u t thành công

1. Cam k t c a lãnh

o

1) Th i gian c a b n thân (cho y ban, và cho các
phân xư ng)
2) Ngân sách (theo ch

c bi t

dành cho nhóm

d án )
3) Con ngư i (Trư ng d án, i u ph i viên)

2. Th c hi n liên t
C n 1 năm
H i th o chia s kinh
nghi m T11/2006

có th xây d ng nh ng n n t ng
Hajime SUZUKI
Chuyên gia JICA, VJCC Hà N i

u tiên
7

Các ho t

ng tích h p
M c tiêu

< 5S >
•Seiri
•Seiton
•Seiso
•Seiketsu

<Gi i quy t
V n
Hi u qu >

<Productivity>
PQCDSM
•Năng su t

• i u ki n
t t nh t
•Dòng
s n xu t

•Ch t lư ng
•Chi phí
•Giao hàng

•L i
nhu n

•Hi u qu và
an toàn
trong công ty

•Cu c
s ng
tươi p

•An toàn

•PDCA

•Shitsuke

•Ki m soát
b ng h. nh

•Tho mãn
khách hàng

•Tinh th n

H i th o chia s kinh
nghi m T11/2006

Hajime SUZUKI
Chuyên gia JICA, VJCC Hà N i

8

Chúc các b n có năng su t cao hơn
B ng cách th c hành liên t c 5S.
Xin c m ơn !!

H i th o chia s kinh
nghi m T11/2006

Hajime SUZUKI
Chuyên gia JICA, VJCC Hà N i

9

Phương pháp th c ti n
th c hi n 5S
5S là Công c Cơ b n và vô cùng h u d ng
KAIZEN

Mr. Hajime SUZUKI (K

sư cao c p, C v n JPC-

SED, Chuyên gia JICA, Chuyên gia A...
Hi tho chia s kinh
nghim T11/2006
Hajime SUZUKI
Chuyên gia JICA, VJCC Hà Ni 1
Năng sut và 5S
Bí mt s thành công ti
Nht bn
10/11/2006
10/11/200610/11/2006
10/11/2006
5S Bí mật thành công từ Nhật Bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
5S Bí mật thành công từ Nhật Bản - Người đăng: ecostudav
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
5S Bí mật thành công từ Nhật Bản 9 10 997