Ktl-icon-tai-lieu

66 CÂU PHẬT HỌC CHO CUỘC SỐNG

Được đăng lên bởi Bui Phuong
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 613 lần   |   Lượt tải: 2 lần
66 CÂU PHẬT HỌC CHO CUỘC SỐNG

1. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.

2. Nếu anh không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn. Vì chính
tâm bạn không buông xuống nổi.

3. Bạn hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình.

4. Bạn phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, th ậm chí h ọ đã làm t ổn th ương
bạn, bạn phải buông bỏ, mới có được niềm vui đích thực.

5. Khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau kh ổ, bạn hãy ngh ĩ rằng nỗi đau này cũng
không trường tồn.

6. Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.

7. Bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.

8. Đừng lãng phí sinh mạng của mình trong những chốn mà nhất định bạn sẽ ân h ận.

9. Khi nào bạn thật sự buông xuống thì lúc ấy bạn sẽ hết phiền não.

10. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.

11. Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương, chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa
đổi mình, mới có thể thay đổi người khác.

12. Bạn đừng có thái độ bất mãn người ta hoài, bạn phải quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn ng ười khác là
chuốc khổ cho chính bạn.

13. Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản.

14. Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác.

15. Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin bạn “Đa khẩu hạ lưu tình”.

16. Vốn dĩ không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa bạn là ai? Giả sử bạn bị chó điên cắn bạn một phát, ch ẳng lẽ bạn
cũng phải chạy đến cắn lại một phát?

17. Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người bạn không h ề yêu thích.

18. Mong bạn đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình, có như vậy người khác
mới khả dĩ tiếp nhận.

19. Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao bạn lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm tại sao bạn phải chứa đầy những
não phiền như vậy?

20. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì bạn hiểu nó quá ít, bạn không có th ời gian ở
chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng t ượng
của bạn.

21. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang thì...
66 CÂU PH T H C CHO CU C S NG
1. S d ng i ta au kh chính vì mãi eo u i nh ng th sai l m. ĩ ườ đ đ đ ổ
2. N u anh không mu n r c phi n não vào mình, thì ng i khác c ng không cách nào gây phi n não cho b n. Vì chính ế ướ ườ ũ
tâm b n không buông xu ng n i.
3. B n hãy luôn c m n nh ng ai em n ngh ch c nh cho mình. ơ đ đế
4. B n ph i luôn m lòng khoan dung l ng th cho chúng sanh, cho dù h x u bao nhiêu, th m chí h ã làm t n th ng ượ đ ươ
b n, b n ph i buông b , m i c ni m vui ích th c. đượ đ
5. Khi b n vui, ph i ngh r ng ni m vui này không ph i là v nh h ng. Khi b n au kh , b n hãy ngh r ng n i au này c ng ĩ ĩ đ ĩ ỗ đ ũ
không tr ng t n.ườ
6. S ch p tr c c a ngày hôm nay s là ni m h i h n cho ngày mai. ướ
7. B n có th có tình yêu nh ng ng nên dính m c, vì chia ly là l t t nhiên. ư đừ
8. ng lãng phí sinh m ng c a mình trong nh ng ch n mà nh t nh b n s ân h n.Đừ đ
9. Khi nào b n th t s buông xu ng thì lúc y b n s h t phi n não. ế
10. M i m t v t th ng u là m t s tr ng thành. ế ươ đề ư
11. Ng i cu ng v ng còn c u c, ng i t ti thì vô ph ng, ch khi nh n th c c mình, hàng ph c chính mình, s a ườ đượ ườ ươ đượ
i mình, m i có th thay i ng i khác.đổ đổ ườ
12. B n ng có thái b t mãn ng i ta hoài, b n ph i quay v ki m i m chính mình m i úng. B t mãn ng i khác là đừ độ ườ đ ớ đ ườ
chu c kh cho chính b n.
13. M t ng i n u t áy lòng không th tha th cho k khác, thì lòng h s không bao gi c thanh th n. ườ ế đ đượ
14. Ng i mà trong tâm ch a y cách ngh và cách nhìn c a mình thì s không bao gi nghe c ti ng lòng ng i khác.ườ đầ ĩ đượ ế ườ
15. H y di t ng i ch c n m t câu, xây d ng ng i l i m t ngàn l i, xin b n “ a kh u h l u tình”. ườ ườ Đ ư
16. V n d không c n quay u l i xem ng i nguy n r a b n là ai? Gi s b n b chó iên c n b n m t phát, ch ng l b n ĩ đầ ư đ
c ng ph i ch y n c n l i m t phát?ũ đế
66 CÂU PHẬT HỌC CHO CUỘC SỐNG - Trang 2
66 CÂU PHẬT HỌC CHO CUỘC SỐNG - Người đăng: Bui Phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
66 CÂU PHẬT HỌC CHO CUỘC SỐNG 9 10 702