Ktl-icon-tai-lieu

7 cách đắc nhân tâm nơi công sở

Được đăng lên bởi kim-tuyen-ho
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 575 lần   |   Lượt tải: 0 lần
7 CÁCH ĐẮC NHÂN TÂM NƠI CÔNG SỞ
Hầu hết mọi người ai cũng hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan h ệ trong cu ộc
sống. Không có gia đình và bạn bè, cuộc sống của bạn không nh ững buồn tẻ mà còn g ặp nhi ều
khó khăn vì bạn phải một mình đối mặt với mọi việc.
Trong công việc cũng vậy. Không ai đi một mình đến đỉnh thành công, s ẽ có nh ững lúc b ạn c ần
sự giúp đỡ của đồng nghiệp để giải quyết những khó khăn trong công việc. Mối quan hệ tốt đẹp
với đồng nghiệp còn làm cho cuộc sống nơi công sở của bạn cân bằng. Chính yếu t ố này s ẽ đem
lại hiệu suất làm việc cao hơn, giúp bạn tiến nhanh h ơn trên con đường s ự nghi ệp. Áp d ụng b ảy
gợi ý sau, bạn sẽ tạo nên một môi trường làm việc của bạn sẽ thoải mái và hiệu qu ả:
1. Thân thiện với mọi người
Hình ảnh của bạn tại nơi làm việc không chỉ thể hiện qua k ết qu ả công vi ệc b ạn đạt được mà
chính thái độ của bạn cũng góp phần không nhỏ trong việc xây d ựng hình ảnh này.
Một nụ cười hay lời chào vui vẻ khi gặp đồng nghiệp là cách thể hiện s ự thân thiện và tích

cực.
Bạn cũng nên để ý đến những hành động nhỏ
nhưng có ảnh hưởng lớn như: giúp mở cửa, giữ nút thang máy, nh ặt đồ đánh r ơi… Bạn mu ốn
làm việc với những người bạn thích và chắc chắn đồng nghiệp của bạn cũng vậy!
2. Giúp đỡ nhiệt tình
Khi xong việc của mình, tất nhiên bạn được phép nghỉ ngơi và th ư giản một chút. Nh ưng n ếu
bạn tận dụng khoảng thời gian này để giúp một đồng nghiệp đang “ng ập đầu” gi ải quyết nh ững
phàn nàn của khách hàng, đồng nghiệp của bạn không nh ững c ảm kích mà ch ắc ch ắn trong
những tình huống tương tự, họ cũng sẽ hỗ trợ bạn hết mình.
3. Chủ động nhận việc khó
Chắc chắn bạn sẽ gặp nhiều thử thách để giải quyết những công việc ph ức t ạp. Nhưng nếu bạn
chủ động nhận phần việc trên, bạn đã thể hiện bản thân mình là một người tự tin, tích c ực,
không ngại khó. Đây cũng là cơ hội để bạn hoàn thiện k ỹ năng và nâng cao ki ến th ức. S ếp và
đồng nghiệp chắc chắn sẽ đánh giá cao tinh thần này của bạn.
4. Cư xử lịch thiệp
Nơi bạn làm việc là một xã hội thu nhỏ và bạn đang ở nơi công cộng, vì v ậy b ạn c ần ý th ức v ề
hành động của mình để không làm đồng nghiệp khó chịu. Ví dụ: t ắt đèn và các thiết b ị khác sau
khi họp xong, bỏ giấy vào máy in khi sử dụng hết giấy… Khi các thiết b ị v ăn phòng nh ư máy in,
máy fax, điện thoại gặp trục trặc mà bạn không giải quyết được, đừng làm ng ơ bỏ đi mà hãy
thông báo ngay đến bộ phận liên quan để được hỗ trợ.
Trong môi trường làm việc mở, mọi người ngồi rất gần nhau, bạn đừng để ...
7 CÁCH C NHÂN TÂM N I CÔNG SĐẮ Ơ
H u h t m i ng i ai c ng hi u c t m quan tr ng c a vi c xây d ng m i quan h trong cu c ế ườ ũ đượ
s ng. Không có gia ình và b n bè, cu c s ng c a b n không nh ng bu n t mà còn g p nhi u đ
khó kh n vì b n ph i m t mình i m t v i m i vi c.ă đố
Trong công vi c c ng v y. Không ai i m t mình n nh thành công, s có nh ng lúc b n c n ũ đ đế đỉ
s giúp c a ng nghi p gi i quy t nh ng khó kh n trong công vi c. M i quan h t t p đỡ đồ để ế ă đẹ
v i ng nghi p còn làm cho cu c s ng n i công s c a b n cân b ng. Chính y u t này s emớ đồ ơ ế đ
l i hi u su t làm vi c cao h n, giúp b n ti n nhanh h n trên con ng s nghi p. Áp d ng b y ơ ế ơ đườ
g i ý sau, b n s t o nên m t môi tr ng làm vi c c a b n s tho i mái và hi u qu : ườ
1. Thân thi n v i m i ng i ườ
Hình nh c a b n t i n i làm vi c không ch th hi n qua k t qu công vi c b n t c mà ơ ế đạ đượ
chính thái c a b n c ng góp ph n không nh trong vi c xây d ng hình nh này.độ ũ
M t n c i hay l i chào vui v khi g p ng nghi p là cách th hi n s thân thi n và tích ư đồ
c c. B n c ng nên ý n nh ng hành ng nh ũ để đế độ
nh ng nh h ng l n nh : giúp m c a, gi nút thang máy, nh t ánh r i… B n mu n ư ưở ư đồ đ ơ
làm vi c v i nh ng ng i b n thích và ch c ch n ng nghi p c a b n c ng v y! ườ đồ ũ
2. Giúp nhi t tìnhđỡ
Khi xong vi c c a mình, t t nhiên b n c phép ngh ng i và th gi n m t chút. Nh ng n u đượ ơ ư ư ế
b n t n d ng kho ng th i gian này giúp m t ng nghi p ang “ng p u” gi i quy t nh ng để đồ đ đầ ế
phàn nàn c a khách hàng, ng nghi p c a b n không nh ng c m kích mà ch c ch n trong đồ
nh ng tình hu ng t ng t , h c ng s h tr b n h t mình. ươ ũ ế
3. Ch ng nh n vi c khó độ
Ch c ch n b n s g p nhi u th thách gi i quy t nh ng công vi c ph c t p. để ế Nh ng n u b n ư ế
ch ng nh n ph n vi c trên, b n ã th hi n b n thân mình là m t ng i t tin, tích c c, độ đ ườ
không ng i khó. ây c ng là c h i b n hoàn thi n k n ng và nâng cao ki n th c. S p và Đ ũ ơ để ă ế ế
ng nghi p ch c ch n s ánh giá cao tinh th n này c a b n.đồ đ
4. C x l ch thi pư
N i b n làm vi c là m t xã h i thu nh và b n ang n i công c ng, vì v y b n c n ý th c v ơ đ ơ
hành ng c a mình không làm ng nghi p khó ch u. Ví d : t t èn và các thi t b khác sauđộ để đồ đ ế
khi h p xong, b gi y vào máy in khi s d ng h t gi y… Khi các thi t b v n phòng nh máy in, ế ế ă ư
máy fax, i n tho i g p tr c tr c mà b n không gi i quy t c, ng làm ng b i mà hãy đ ế đượ đừ ơ đ
thông báo ngay n b ph n liên quan c h tr .đế để đượ
Trong môi tr ng làm vi c m , m i ng i ng i r t g n nhau, b n ng nh ng s thích cá ườ ườ đừ để
nhân nh h ng n ng i khác. Ví d : n u b n thích nghe nh c, hãy dùng tai nghe; khi b n ưở đế ườ ế
nói chuy n i n tho i, hãy h th p gi ng ho c tìm m t ch v ng ng i nói chuy n; ng n đ ườ để đừ ă
nh ng món n n ng mùi nh s u riêng t i bàn làm vi c… ă ư
5. Chào ón ng nghi p m iđ đồ
n t ng v ngày u tiên c a b n t i công ty nh th nào? B n không bi t ai, b n b i r i ượ đầ ư ế ế
không bi t toilet âu hay s d ng máy fax nh th nào? ng i u này x y ra v i ng ế đ ư ế Đ để đ ớ đồ
7 cách đắc nhân tâm nơi công sở - Trang 2
7 cách đắc nhân tâm nơi công sở - Người đăng: kim-tuyen-ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
7 cách đắc nhân tâm nơi công sở 9 10 392