Ktl-icon-tai-lieu

7 thói quen để thành đạt cho bạn trẻ.

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 174 trang   |   Lượt xem: 1767 lần   |   Lượt tải: 45 lần
TÊÅP

SAÁCH NAÂY DO TÖÍ HÚÅP GIAÁO DUÅC

PACE

CHOÅN LÛÅA

TRONG HÏÅ THÖËNG NHÛÄNG CUÖËN SAÁCH COÁ GIAÁ TRÕ CUÃA
THÏË GIÚÁI VAÂ ÀÛÚÅC DUÂNG LAÂM TAÂI LIÏÅU THAM KHAÃO

DOANH NHÊN, HOÅC VIÏN CUÃA
NHÊN VAÂ GIAÁM ÀÖËC PACE

CHÑNH THÛÁC CHO CAÁC

TRÛÚÂNG DOANH

THE 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE:
Powerful Lessons in Personal Change
by Stephen R. Covey

Copyright © 2004 by FranklinCovey Company
FranklinCovey and the FC logo and trademarks are trademarks of
FranklinCovey Co. and their use is by permission.
Vietnamese Edition © 2007 by First News - Tri Viet.
Published by arrangement with FranklinCovey Co., USA.
All rights reserved.

THE 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE

7 THOÁI QUEN ÀÏÍ THAÂNH ÀAÅT

Cöng ty First News - Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát
haânh êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìng
chuyïín giao baãn quyïìn vúái FranklinCovey Co., Hoa Kyâ.
Bêët cûá sûå sao cheáp, trñch dêîn naâo khöng àûúåc sûå
àöìng yá cuãa First News vaâ FranklinCovey àïìu laâ bêët
húåp phaáp vaâ vi phaåm Luêåt Xuêët baãn Viïåt Nam, Luêåt
Baãn quyïìn Quöëc tïë vaâ Cöng ûúác Baão höå Baãn quyïìn Súã
hûäu Trñ tuïå Berne.
CÖNG TY VÙN HOÁA SAÁNG TAÅO TRÑ VIÏÅT - FIRST NEWS

11HNguyïîn Thõ Minh Khai, Quêån 1, TP. Höì Chñ Minh
Tel: (84.8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860
Fax: (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn
Website: 

Biïn dõch: VUÄ TIÏËN PHUÁC
Ban Biïn Dõch First News
Hiïåu àñnh: Töí Húåp Giaáo Duåc PACE

FIRST NEWS
NHAÂ XUÊËT BAÃN TREÃ

LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU

H

êìu nhû ài bêët kyâ quöëc gia naâo trïn thïë giúái
baån cuäng dïî daâng nhêån ra taác phêím nöíi tiïëng
7 Thoái quen àïí thaânh àaåt (The 7 Habits of Highly
Effective People) cuãa taác giaã Stephen R. Covey luön
àûúåc moåi ngûúâi àoán àoåc vaâ àaánh giaá rêët cao nhû möåt
cêím nang reân luyïån àïí ài àïën thaânh cöng.
Thêåt vêåy, tûâ lêìn xuêët baãn àêìu tiïn, 7 Thoái quen àïí
thaânh àaåt àaä trúã thaânh möåt trong nhûäng cuöën saách
coá giaá trõ vaâ nöíi tiïëng nhêët thïë giúái vïì thïí loaåi self-help
- tûå reân luyïån baãn thên àïí thaânh cöng trong cuöåc
söëng. Vúái 20 triïåu baãn phaát haânh, àûúåc dõch ra hún 40
thûá tiïëng trïn khùæp thïë giúái, taác phêím àaä coá sûác lan
toãa vö cuâng röång lúán, khöng chó trong lônh vûåc reân
luyïån, phaát triïín tñnh caách con ngûúâi maâ coân àûúåc
bònh choån laâ möåt trong 10 cuöën saách vïì quaãn trõ coá
giaá trõ nhêët tûâ trûúác àïën nay. Tiïën sô Stephen R. Covey
laâ möåt bêåc thêìy thïë gi...
TÊÅP SAÁCH NAÂY DO TÖÍ HÚÅP GIAÁO DUÅC
PACE CHOÅN LÛÅA
TRONG HÏÅ THÖËNG NHÛÄNG CUÖËN SAÁCH COÁ GIAÁ TRÕ CUÃA
THÏË GIÚÁI VAÂ ÀÛÚÅC DUÂNG LAÂM TAÂI LIÏÅU THAM KHAÃO
CHÑNH THÛÁC CHO CAÁC
DOANH NHÊN, HOÅC VIÏN CUÃA
TRÛÚÂNG DOANH
NHÊN VAÂ GIAÁM
ÀÖËC PACE
7 thói quen để thành đạt cho bạn trẻ. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
7 thói quen để thành đạt cho bạn trẻ. - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
174 Vietnamese
7 thói quen để thành đạt cho bạn trẻ. 9 10 877