Ktl-icon-tai-lieu

7 thói quen để thành đạt

Được đăng lên bởi duyduy_2d
Số trang: 174 trang   |   Lượt xem: 3363 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẬP

SÁCH NÀY DO TỔ HỢP GIÁO DỤC

PACE

CHỌN LỰA

TRONG HỆ THỐNG NHỮNG CUỐN SÁCH CÓ GIÁ TRỊ CỦA
THẾ GIỚI VÀ ĐƯỢC DÙNG LÀM TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOANH NHÂN, HỌC VIÊN CỦA
NHÂN VÀ GIÁM ĐỐC PACE

CHÍNH THỨC CHO CÁC

TRƯỜNG DOANH

THE 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE:
Powerful Lessons in Personal Change
by Stephen R. Covey

Copyright © 2004 by FranklinCovey Company
FranklinCovey and the FC logo and trademarks are trademarks of
FranklinCovey Co. and their use is by permission.
Vietnamese Edition © 2007 by First News - Tri Viet.
Published by arrangement with FranklinCovey Co., USA.
All rights reserved.

THE 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE

7 THÓI QUEN ĐỂ THÀNH ĐẠT

Công ty First News - Trí Việt giữ bản quyền xuất bản và phát
hành ấn bản tiếng Việt trên toàn thế giới theo hợp đồng
chuyển giao bản quyền với FranklinCovey Co., Hoa Kỳ.
Bất cứ sự sao chép, trích dẫn nào không được sự
đồng ý của First News và FranklinCovey đều là bất
hợp pháp và vi phạm Luật Xuất bản Việt Nam, Luật
Bản quyền Quốc tế và Công ước Bảo hộ Bản quyền Sở
hữu Trí tuệ Berne.
CÔNG TY VĂN HÓA SÁNG TẠO TRÍ VIỆT - FIRST NEWS

11HNguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (84.8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860
Fax: (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn
Website: 

Biên dịch: VŨ TIẾN PHÚC
Ban Biên Dịch First News
Hiệu đính: Tổ Hợp Giáo Dục PACE

FIRST NEWS
NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

LỜI GIỚI THIỆU

H

ầu như đi bất kỳ quốc gia nào trên thế giới
bạn cũng dễ dàng nhận ra tác phẩm nổi tiếng
7 Thói quen để thành đạt (The 7 Habits of Highly
Effective People) của tác giả Stephen R. Covey luôn
được mọi người đón đọc và đánh giá rất cao như một
cẩm nang rèn luyện để đi đến thành công.
Thật vậy, từ lần xuất bản đầu tiên, 7 Thói quen để
thành đạt đã trở thành một trong những cuốn sách
có giá trị và nổi tiếng nhất thế giới về thể loại self-help
- tự rèn luyện bản thân để thành công trong cuộc
sống. Với 20 triệu bản phát hành, được dịch ra hơn 40
thứ tiếng trên khắp thế giới, tác phẩm đã có sức lan
tỏa vô cùng rộng lớn, không chỉ trong lĩnh vực rèn
luyện, phát triển tính cách con người mà còn được
bình chọn là một trong 10 cuốn sách về quản trị có
giá trị nhất từ trước đến nay. Tiến sĩ Stephen R. Covey
là một bậc thầy thế gi...
TÊÅP SAÁCH NAÂY DO TÖÍ HÚÅP GIAÁO DUÅC
PACE CHOÅN LÛÅA
TRONG HÏÅ THÖËNG NHÛÄNG CUÖËN SAÁCH COÁ GIAÁ TRÕ CUÃA
THÏË GIÚÁI VAÂ ÀÛÚÅC DUÂNG LAÂM TAÂI LIÏÅU THAM KHAÃO
CHÑNH THÛÁC CHO CAÁC
DOANH NHÊN, HOÅC VIÏN CUÃA
TRÛÚÂNG DOANH
NHÊN VAÂ GIAÁM
ÀÖËC PACE
7 thói quen để thành đạt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
7 thói quen để thành đạt - Người đăng: duyduy_2d
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
174 Vietnamese
7 thói quen để thành đạt 9 10 570