Ktl-icon-tai-lieu

9 lời khuyên thành công của tỷ phú Oprah Winfrey.

Được đăng lên bởi littlechjppyy
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 231 lần   |   Lượt tải: 0 lần
9 lời khuyên thành công của tỷ phú Oprah Winfrey
1. “Tôi định nghĩa thành công như thế nào à? Nghe này, có tiền là tốt đấy. Nhưng nhiều tiền không có nghĩa bạn là một người thành công 
đâu. Cái bạn muốn là tiền và cả ý nghĩa nữa. Công việc của bạn phải có một ý nghĩa nào đó, vì nó thực sự sẽ làm giàu thêm cuộc sống của 
bạn”.
 
2. “Điều tuyệt vời nhất bạn có thể khám phá ra là một người có thể xoay chuyển tương lai của mình chỉ bằng cách thay đổi thái độ”.
 
Nếu đang đau đầu về núi nợ nần hay chiến lược marketing, thay đổi cách tiếp cận có thể giúp bạn tìm được câu trả lời cho vấn đề này. Hãy suy nghĩ 
theo hướng lạc quan.
 
3. “Bất kể mục tiêu là gì, bạn đều sẽ đạt được nếu sẵn sàng làm việc”.
 
4. “Thành công về mặt vật chất giúp bạn có khả năng làm những việc khác quan trọng hơn. Việc này sẽ thay đổi không chỉ cuộc sống của 
bạn, mà còn của cả những người khác”.
 
Oprah cho rằng thành công tài chính không chỉ tuyệt vời với cá nhân bạn, nó còn cho phép chúng ta làm điều gì đó cho gia đình, bạn bè, người quen và 
cả người lạ nữa. Bạn có thể cho bạn bè vay tiền khi cần thiết, hay giảm giá sản phẩm cho khách hàng. Đạt được thành công tài chính là điều tuyệt 
vời, nhưng dùng nó để giúp người khác còn tuyệt vời hơn.
 
5. “Thất bại là bước đệm để thành công”
 
Thi thoảng, thất bại là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nó không có nghĩa bạn đã vào đường cùng. Phải đóng cửa doanh nghiệp hay bị tịch biên nhà 
cửa là việc tồi tệ. Nhưng thay vì cả ngày đau khổ, bạn nên coi đó là một bài học kinh nghiệm sau này.
 
6. “Tôi không cho rằng mình là một cô bé da đen nghèo khổ giờ đã thành đạt. Tôi chỉ nhớ rằng từ khi còn nhỏ, tôi đã nhận thức được phải 
tự chịu trách nhiệm với bản thân. Vì thế, tôi phải thành công”.
 
Bạn cần phải nhớ mình là người duy nhất chịu trách nhiệm cho số phận bản thân, dù có thể vẫn được bạn bè và gia đình giúp đỡ. Oprah có hoàn 
cảnh khó khăn từ khi còn nhỏ và phải làm việc rất vất vả để có được ngày hôm nay. Vì thế, bạn cũng cần phải chăm chỉ để tự mình có được thành 
tựu, thay vì trông chờ người khác mang lại.
 
7. “Tôi cảm thấy rằng may mắn là khi sự chuẩn bị trước gặp được cơ hội”
 
Thuật ngữ “may mắn” thường không được ai nhắc tới khi nói về thành công tài chính. Tuy nhiên, may mắn luôn đi kèm với sự chuẩn bị và cơ hội. Nói 
cách khác, may mắn của một người sẽ đến khi họ đoán trước được thời cơ và có sự chuẩn bị để tận dụng chúng.
 
8. “Hãy cảm ơn những gì mình đang có, bạn sẽ nhận được nhiều hơn. Còn nếu chỉ tập trung vào cái không có, bạn...
9 l i khuyên thành công c a t phú Oprah Winfrey
1. “Tôi đ nh nghĩa thành công nh th nào à? Nghe này, có ti n là t t đ y. Nh ng nhi u ti n không có nghĩa b n là m t ng i thành công ư ế ư ườ
đâu. Cái b n mu n là ti n và c ý nghĩa n a. Công vi c c a b n ph i có m t ý nghĩa nào đó, vì nó th c s s làm giàu thêm cu c s ng c a
b n”.
2. “Đi u tuy t v i nh t b n có th khám phá ra là m t ng i có th xoay chuy n t ng lai c a mình ch b ng cách thay đ i thái đ ”. ườ ươ
N u đang đau đ u v núi n n n hay chi n l c marketing, thay đ i cách ti p c n có th giúp b n tìm đ c câu tr l i cho v n đ này. Hãy suy nghĩ ế ế ượ ế ượ
theo h ng l c quan.ướ
3. “B t k m c tiêu là gì, b n đ u s đ t đ c n u s n sàng làm vi c”. ượ ế
4. “Thành công v m t v t ch t giúp b n có kh năng làm nh ng vi c khác quan tr ng h n. Vi c này s thay đ i không ch cu c s ng c a ơ
b n, mà còn c a c nh ng ng i khác”. ườ
Oprah cho r ng thành công tài chính không ch tuy t v i v i cá nhân b n, nó còn cho phép chúng ta làm đi u gì đó cho gia đình, b n bè, ng i quen và ườ
c ng i l n a. B n có th cho b n bè vay ti n khi c n thi t, hay gi m giá s n ph m cho khách hàng. Đ t đ c thành công tài chính là đi u tuy t ườ ế ượ
v i, nh ng dùng nó đ giúp ng i khác còn tuy t v i h n. ư ư ơ
5. “Th t b i là b c đ m đ thành công” ư
Thi tho ng, th t b i là đi u không th tránh kh i. Nh ng nó không có nghĩa b n đã vào đ ng cùng. Ph i đóng c a doanh nghi p hay b t ch biên nhà ư ườ
c a là vi c t i t . Nh ng thay vì c ngày đau kh , b n nên coi đó là m t bài h c kinh nghi m sau này. ư
6. “Tôi không cho r ng mình là m t cô bé da đen nghèo kh gi đã thành đ t. Tôi ch nh r ng t khi còn nh , tôi đã nh n th c đ c ph i ớ ằ ư
t ch u trách nhi m v i b n thân. Vì th , tôi ph i thành công”. ế
B n c n ph i nh mình là ng i duy nh t ch u trách nhi m cho s ph n b n thân, dù có th v n đ c b n bè và gia đình giúp đ . Oprah có hoàn ườ ượ
c nh khó khăn t khi còn nh và ph i làm vi c r t v t v đ có đ c ngày hôm nay. Vì th , b n cũng c n ph i chăm ch đ t mình có đ c thành ượ ế ượ
t u, thay vì trông ch ng i khác mang l i. ườ
7. “Tôi c m th y r ng may m n là khi s chu n b tr c g p đ c c h i” ướ ượ ơ
Thu t ng “may m n” th ng không đ c ai nh c t i khi nói v thành công tài chính. Tuy nhiên, may m n luôn đi kèm v i s chu n b và c h i. Nói ườ ư ơ
cách khác, may m n c a m t ng i s đ n khi h đoán tr c đ c th i c và có s chu n b đ t n d ng chúng. ườ ế ướ ượ ơ
8. “Hãy c m n nh ng gì mình đang có, b n s nh n đ c nhi u h n. Còn n u ch t p trung vào cái không có, b n s ch ng bao gi có ơ ượ ơ ế ỉ ậ
đ ”.
9. “Tôi không bi t r ng là chính mình có th giúp tôi tr nên giàu có. N u bi t, tôi đã làm t s m r i”.ế ế ế
9 lời khuyên thành công của tỷ phú Oprah Winfrey. - Người đăng: littlechjppyy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
9 lời khuyên thành công của tỷ phú Oprah Winfrey. 9 10 94