Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Tạo động lực làm việc

Được đăng lên bởi lich-pham
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 3115 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ts. Phan Qu c Vi t
Ths. Nguy n Huy Hoàng

1

T o ñ ng l c làm vi c

2

th trên quan ñi m ngư i lãnh ñ o và qu n lý

3. Xem xét các ñ ng l c làm vi c trong m t t p

2. Tìm hi u các bi n pháp làm công vi c thú v

1. Gi i thi u các lý thuy t v hành vi

M c ñích

nh hư ng ñ n

t o ñ ng l c làm vi c cho nhân viên

Áp d ng các k thu t làm giàu công vi c ñ

vi c t o ñ ng l c làm vi c cho nhân viên

Mô t ñư c vai trò c a ngư i lãnh ñ o trong

hành vi c a nh ng ngư i làm vi c v i mình

K ra ñư c nh ng y u t

Sau khi k t thúc khóa h c, h c viên s có th :

K t qu

3

T o ñ ng l c làm vi c

Các lý thuy t

Khái ni m ñ ng l c

T o ñ ng l c làm vi c

4

T o ñ ng l c làm vi c

Các lý thuy t

Khái ni m ñ ng l c

T o ñ ng l c làm vi c

5

Môi
trư ng

QU N
LÝ

Chuyên
môn

Ch t
lư ng

Ngu n
l c

Con
ngư i
y thác

Gi i quy t
mâu thu n

Tham
v n

T o
ñ ng
l c

Lãnh
ñ o

M i liên h v i các
ch ñ qu n lý khác

ðào
t o

6

Xây d ng
t p th

Trao ñ i
thông tin

D n d t nhân
viên ñ t ñư c
nh ng m c
tiêu ñã ñ ra
m c năng l c
cao nh t mà
h có th

Vai trò c a ngư i qu n lý

7

Và th mà th a mãn
ñ ng cơ ñó g i là
“nhu c u”.

S k t h p gi a
c m giác và ý nghĩ
ñó g i là “ñ ng cơ”.

Hãy tư ng tư ng
khi b n ñói...

B n nh n th y c m giác
ñó trong mình và nó
th c ñ y b n tìm cái gì
ñó ñ ăn. ðôi khi c m
giác ñó ñư c th hi n
“Tôi mu n ăn...”

Tâm sinh lý và ñ ng l c

8

M c ñ b t ta hành ñ ng ñ
th a mãn “nhu c u ” tìm th c
ăn s nh hư ng ñ n tr ng
thái tinh th n và m c ñ c
g ng tìm th c ăn.

ð ng cơ ñ m nh
b t ta ph i có hành
ñ ng ñ th a mãn
nhu c u
-“b thúc ñ y”
ki m th c ăn

Tâm sinh lý và ñ ng l c

9

10

K t qu c a hành vi
làm th a mãn nhu c u
- trong trư ng h p này
là ăn bánh mỳ thư ng ñư c g i là
“m c ñích” hay “tr ng
thái cu i cùng”

Nói chung, con ngư i ti p t c b thúc ñ y hành
ñ ng cho ñ n khi th a mãn “nhu c u” ho c
“ñ ng cơ” gi m

Tâm sinh lý và ñ ng l c

…và b nh hư ng
b i nh p sinh h c và
ñôi khi kích thích b i
nh ng gì chúng ta
nghe hay nhìn th y

ðây là cách ti p c n theo
tâm sinh lý h c. “ð ng cơ”
t o ra b i s thay ñ i hóa
h c bên trong con ngư i...

Tâm sinh lý và ñ ng l c

11

B ng ñói
ñ u g i ph i bò
12

S khác nhau gi a
nhân viên tích c c
và
nhân viên lư i nhác?
13

mãn nhu c u cá nhân

K t qu c a m c ñ th a

ñư c m c tiêu

M c ñ n l c nh m ñ t

ð ng l c

14

môi trư ng bên ngoài

ho c nh ng nhu c u ñòi h i c a

không liên quan ñ n kh năng

công vi c gi a các cá nhân

S khác bi t v hành vi trong

ð ng l c

15

Nh ng gì còn l i chính là: ð ng l c

Lo i b khác bi ...
1
To ñộng lc làm vic
Ts. Phan Quc Vit
Ths. Nguy
n Huy Hoàng
Bài giảng Tạo động lực làm việc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Tạo động lực làm việc - Người đăng: lich-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Bài giảng Tạo động lực làm việc 9 10 880