Ktl-icon-tai-lieu

Bài học thành công từ gã ăn mày

Được đăng lên bởi khoint2
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 490 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kĩ năn
ng mềm
m – Bài học
c thành công từ gã ăn
n mà y

Bài học thành công từ gã ăn mày
Hôm trước lang thang trên mạng tình cờ đọc được một bài viết rất hay,
mình thấy nó thật ý nghĩ và đáng để suy ngẫm. Hôm nay, mình xin đăng lại
nội dung bài viết này để chúng ta cùng suy nghĩ và tự rút ra cho mình bài
học nhé.

“Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Gucci ra khỏi Tràng Tiền Plaza rồi đứng lại ở cửa chờ
bạn. Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sán tới đứng trước mặt.
Câu chuyện của tôi chỉ có thế thôi…
Thế nhưng tay ăn mày đã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu sắc hơn một khoá
học MBA ở trường. Tôi kể câu chuyện này chính bởi ý nguyện của tay ăn mày
đó.
- Xin anh… cho tôi ít tiền đi! – Tôi đứng đó chả có việc gì nên tiện tay vứt cho
hắn đồng tiền xu, rồi bắt chuyện cùng nhau.
Ăn mày rất thích kể lể.
- Tôi chỉ ăn mày quanh khu mua sắm này thôi, anh biết không? Tôi chỉ liếc một
phát là thấy anh ngay. Đi mua Gucci ở Plaza chắc chắn nhiều tiền…
- Hả? Ông cũng hiểu đời phết nhỉ! – Tôi ngạc nhiên.
- Làm ăn mày, cũng phải ăn mày cho nó có khoa học. – Ông ta bắt đầu mở máy.
Tôi ngẫm nghĩ một lát, thấy thú vị bèn hỏi:
- Thế nào là ăn mày một cách khoa học?
Tôi nhìn kỹ ông ta, đầu tóc rối bù, quần áo rách nát, tay gầy giơ xương, nhưng
lại sạch sẽ.
Ông ta giảng giải:
- Ai chẳng sợ và ghét ăn mày, nhưng tôi tin anh không ghét tôi, tôi đoan chắc
điều đó. Đấy là điểm tôi khác biệt với những thằng ăn mày khác.
Tôi gật đầu đồng ý, đúng là tôi không ghét ông ta, nên tôi đang nói chuyện với
ông ta đấy thôi.
- Tôi biết phân tích SWOT, những ưu thế, bất lợi, những cơ hội và nguy cơ. Đối


Trang | 1

Kĩ năn
ng mềm
m – Bài học
c thành công từ gã ăn
n mà y
mặt với những thằng ăn mày là đối thủ cạnh tranh của tôi, ưu thế (Strengths) của
tôi là tôi không làm người ta phản cảm, lánh sợ. Cơ hội (Opportunities) và nguy
cơ (Threats) thì chỉ là những yếu tố điều kiện bên ngoài thuộc về hoàn cảnh, có
thể là dân số ở đây đông hay vắng, thành phố có quyết định chỉnh trang đô thị,
dẹp hè phố chăng…
- …???
- Tôi đã từng tính toán rất cụ tỉ (cụ thể và tỉ mỉ) rằng, khu vực thương mại này
người qua lại đông, mỗi ngày khoảng mười nghìn người, nghèo thì nhiều lắm,
nhưng người giàu còn nhiều hơn. Trên phương diện lý luận thì giả như mỗi ngày
tôi xin được mỗi người một đồng xu một nghìn đồng, thì mỗi tháng thu nhập của
tôi đã được ba trăm triệu đồng. Nhưng thực tế thì đâu phải ai cũng cho ăn mày
tiền, mà một ngày làm sao tôi đi xin được mười nghìn lượt người. Vì thế, tôi ph...
K
KK
Kĩ
n
nn
năn
nn
ng
gg
g
m
mm
mm
mm
m
B
BB
àà
ài
ii
i
h
hh
hc
cc
c
t
tt
th
hh
hà
àà
àn
nn
nh
hh
h
c
cc
cô
ôô
ôn
nn
ng
gg
g
t
tt
t
g
gg
gã
ãã
ã
ăn
nn
n
m
mm
mà
àà
ày
yy
y
http://shoptailieu.tk/ Trang | 1
Bài hc thành công t gã ăn mày
Hôm trước lang thang trên mng tình c đọc được mt bài viết rt hay,
mình thy nó tht ý nghĩ đáng để suy ngm. Hôm nay, mình xin đăng li
ni dung bài viết này để chúng ta cùng suy nghĩ t rút ra cho mình bài
hc nhé.
“Tôi xách túi đồ nhãn hiu Gucci ra khi Tràng Tin Plaza ri đứng li ca ch
bn. Mt tay ăn mày chuyên nghip phát hin ra tôi, sán ti đứng trước mt.
Câu chuyn ca tôi ch có thế thôi…
Thế nhưng tay ăn mày đã dy tôi mt bài hc kinh tế còn sâu sc hơn mt khoá
hc MBA trường. Tôi k câu chuyn này chính bi ý nguyn ca tay ăn mày
đó.
- Xin anh… cho tôi ít tin đi! – Tôi đứng đó ch có vic gì nên tin tay vt cho
hn đồng tin xu, ri bt chuyn cùng nhau.
Ăn mày rt thích k l.
- Tôi ch ăn mày quanh khu mua sm này thôi, anh biết không? Tôi ch liếc mt
phát là thy anh ngay. Đi mua Gucci Plaza chc chn nhiu tin…
- H? Ông cũng hiu đời phết nh! – Tôi ngc nhiên.
- Làm ăn y, cũng phi ăn mày cho có khoa hc. – Ông ta bt đầu m máy.
Tôi ngm nghĩ mt lát, thy thú v bèn hi:
- Thế nào là ăn mày mt cách khoa hc?
Tôi nhìn k ông ta, đầu tóc ri bù, qun áo rách nát, tay gy giơ xương, nhưng
li sch s.
Ông ta ging gii:
- Ai chng s và ghét ăn mày, nhưng tôi tin anh không ghét tôi, tôi đoan chc
điu đó. Đấy là đim tôi khác bit vi nhng thng ăn mày khác.
Tôi gt đầu đồng ý, đúng là tôi không ghét ông ta, nên tôi đang nói chuyn vi
ông ta đấy thôi.
- Tôi biết phân tích SWOT, nhng ưu thế, bt li, nhng cơ hi và nguy cơ. Đối
Bài học thành công từ gã ăn mày - Trang 2
Bài học thành công từ gã ăn mày - Người đăng: khoint2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài học thành công từ gã ăn mày 9 10 121