Ktl-icon-tai-lieu

BÀI THU HOẠCH TRONG THỜI GIAN THỬ VIỆC

Được đăng lên bởi Heo Rừng
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 821 lần   |   Lượt tải: 15 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÀI THU HOẠCH TRONG THỜI GIAN THỬ VIỆC
( Từ ngày 01/10/2014 đến ngày 30/11/2014 )

Kính gửi: _ Ban Giám Đốc NHNo & PTNT Tỉnh Ninh Thuận.
_ Phòng Hành chính - Nhân sự NHNo & PTNT Tỉnh Ninh Thuận.
_ Phòng Kế Toán Ngân Quỹ NHNo & PTNT Tỉnh Ninh Thuận.
Tôi tên: Nguyễn Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 17/08/1990
Theo quyết định số 756/QĐ-NHNoNT-HCNS ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Ban Giám
Đốc NHNo & PTNT Tỉnh Ninh Thuận v/v Tuyển dụng lao động.
Tôi đã học việc ở bộ phận Ngân Quỹ tại Hội Sở NHNo & PTNT Tỉnh Ninh Thuận trong
thời gian 60 ngày, kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 30/11/2014.
Sau 60 ngày thử việc tại Hội Sở NHNo & PTNT Tỉnh Ninh Thuận, được sự phân công
của Ban Giám Đốc và sự giúp đỡ hướng dẫn tận tình của các cô chú, anh chị tại Hội Sở,
tôi đã được nghiên cứu các văn bản chế độ, văn bản ngành và tiếp xúc thực tế với
nghiệp vụ Ngân Quỹ và thực hiện một số công việc như sau:

I/ Chấp hành nội quy trong đơn vị:
-

Chấp hành tốt nội quy, quy chế tại chi nhánh.
Bản thân luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn cố gắng rèn luyện học hỏi, trung
thực trong công việc được giao.

II/ Danh mục các văn bản nghiên cứu trong thời gian học việc:
1. Cẩm nang văn hóa Agribank.

2. Quyết định số 709/QĐ/HĐTV-TCKT ngày 07/6/2013 của Hội Đồng Thành Viên

NHNo & PTNT Việt Nam về Ban hành quy chế Tài chính Ngân hàng Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

3. Tài liệu chế độ quản lý kho quỹ ban hành năm 2007 bao gồm các văn bản:
- Quyết định số 10/2002/QĐ-NHNN ngày 01/4/2002 của Thống đốc Ngân hàng

Nhà nước về quy định tiêu chuẩn kỹ thuật kho tiền và phương tiện vận chuyển
-

chuyên dụng tổ chức tín dụng.
Quyết định số 10/2005/QĐ-NHNN ngày 06/6/2005 của Thống đốc Ngân hàng
Nhà nước về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 10/2002/QĐ-

-

NHNN ngày 01/4/2002.
Quyết định số 60/2006/QĐ-NHNN ngày 27/12/2006 của Thống đốc Ngân hàng
Nhà nước về việc ban hành chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt,

-

tài sản quý, giấy tờ có giá.
Văn bản số 696/NHNN-PHKQ ngày 19/01/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà
nước về việc hướng dẫn thực hiện chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển

-

tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá theo QĐ số 60/2006.
Quyết định số 368/QĐ/HĐQT-TCKT ngày 23/04/2007 của Chủ tịch Hội đồng

-

quản trị NHNo & PTNT Việt Nam về việc chế độ quản lý kho quỹ.
Quyết định số 7088/NHNo-TCKT ngày 20/10/2014 Quy định về giao nhận, bảo
quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong hệ t...
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p – T do – H nh phúc
BÀI THU HO CH TRONG TH I GIAN TH VI C
( T ngày 01/10/2014 đ n ngày 30/11/2014 ) ế
Kính g i: _ Ban Giám Đ c NHNo & PTNT T nh Ninh Thu n.
_ Phòng Hành chính - Nhân s NHNo & PTNT T nh Ninh Thu n.
_ Phòng K Toán Ngân Quỹ NHNo & PTNT T nh Ninh Thu n.ế
Tôi tên: Nguy n Th Ph ng Th o ươ
Ngày sinh: 17/08/1990
Theo quy t đ nh s 756/QĐ-NHNoNT-HCNS ngày 29 tháng 9 năm 2014 c a Ban Giám ế
Đ c NHNo & PTNT T nh Ninh Thu n v/v Tuy n d ng lao đ ng.
Tôi đã h c vi c b ph n Ngân Quỹ t i H i S NHNo & PTNT T nh Ninh Thu n trong
th i gian 60 ngày, k t ngày 01/10/2014 đ n h t ngày 30/11/2014. ế ế
Sau 60 ngày th vi c t i H i S NHNo & PTNT T nh Ninh Thu n, đ c s phân công ượ
c a Ban Giám Đ c và s giúp đ h ng d n t n tình c a các cô chú, anh ch t i H i S , ướ
tôi đã đ c nghiên c u các văn b n ch đ , văn b n ngành và ti p xúc th c t v i ượ ế ế ế
nghi p v Ngân Quỹ và th c hi n m t s ng vi c nh sau: ư
I/ Ch p hành n i quy trong đ n v : ơ
- Ch p hành t t n i quy, quy ch t i chi nhánh ế .
- B n thân luôn có ý th c t ch c k lu t, luôn c g ng rèn luy n h c h i, trung
th c trong công vi c đ c giao. ượ
II/ Danh m c các văn b n nghiên c u trong th i gian h c vi c :
1. C m nang văn hóa Agribank.
BÀI THU HOẠCH TRONG THỜI GIAN THỬ VIỆC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI THU HOẠCH TRONG THỜI GIAN THỬ VIỆC - Người đăng: Heo Rừng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
BÀI THU HOẠCH TRONG THỜI GIAN THỬ VIỆC 9 10 891