Ktl-icon-tai-lieu

bí mật của may mắn

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1072 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bí mұt cӫa may mҳnKho sách online cӫa bҥn

Bí mұt cӫa may mҳn

Bí mұW FӫD PD\ PҳQ
LӡL Pӣ ÿҫX
Tác giҧ )HUQDQGR 7ULDV GH %HV - Alex Rovira
DӏFK JLҧ 1JX\ӉQ 9ăQ 3KѭӟF - Khánh Thӫ\ - Tâm HҵQJ - ThҧR 1JX\ên
Nhà xuҩW EҧQ 73+&0

Good Luck - Bí mұW FӫD PD\ PҳQ - là cuӕQ ViFK QәL WLӃQJ Yà ÿӝF ÿiR QKҩW ÿѭӧF 1Kà xuҩW EҧQ
Jossey-Bass xuҩW EҧQ QJày 1/9/2004. Theo các công ty bҧQ TX\ӅQ FKkX ÆX *RRG /XFN Oà cuӕQ
sách ÿҫX WLên trong lӏFK Vӱ KLӋQ ÿҥL Eán ÿѭӧF EҧQ TX\ӅQ GӏFK UD  QJ{Q QJӳ WUên thӃ JLӟL
trѭӟF NKL ÿѭӧF [XҩW EҧQ ӣ EҩW NǤ TXӕF JLD Qào (chӍ ÿѭӧF WUX\ӅQ PLӋQJ Yà qua Internet). CuӕQ
sách ÿѭӧF [XҩW EҧQ ÿҫX WLên ӣ 7k\ %DQ 1KD Yào tháng 2/2004. ChӍ WURQJ Yòng hai tuҫQ *RRG
Luck ÿã vѭӧW Oên dүQ ÿҫX GDQK ViFK QKӳQJ FXӕQ ViFK EiQ FKҥ\ QKҩW ӣ 7k\ %DQ 1KD 1KұW
BҧQ %UD]LO 0ӻ +àn QuӕF Ĉài Loan và ÿang lan tӓD QKDQK FKyQJ VDQJ FiF TXӕF JLD FKkX OөF
khác nhӳQJ WKiQJ ÿҫX QăP 
Câu chuyӋQ WURQJ %t 0ұW FӫD 0D\ 0ҳQ KҩS GүQ QKѭ câu chuyӋQ WKҫQ WKRҥL vӟL QKӳQJ FKkQ Oê
thӵF WӃ Yà vƭQK KҵQJ FӫD FXӝF VӕQJ PDQJ OҥL FKR QJѭӡL ÿӑF QLӅP WLQ K\ YӑQJ QKӳQJ WUҧL
nghiӋP TXê EiX ÿӗQJ WKӡL Oê JLҧL WҥL VDR PӝW Vӕ QJѭӡL OX{Q JһS ÿѭӧF PD\ PҳQ WURQJ NKL
nhӳQJ QJѭӡL NKiF OҥL NK{QJ JһS &XӕQ ViFK ÿã mang ÿӃQ FKR ÿӝF giҧ PӝW FiL QKìn thú vӏ Yà
sâu sҳF YӅ WKD\ ÿәL QKӳQJ ÿLӅX NLӋQ FҫQ WKLӃW ÿӇ WҥR UD Yà duy trì sӵ PD\ PҳQ WURQJ FXӝF ÿӡL
chúng ta. ĈӝF JLҧ NKҳS PӑL Qѫi ÿã chú tâm thѭӣQJ WKӭF FKX\ӅQ WD\ FKR Eè bҥQ Yà mӛL QJѭӡL
ÿӅX PXD QKLӅX EҧQ ÿӇ WһQJ FKR JLD ÿình, ngѭӡL thân, ÿӗQJ QJKLӋS QKѭ nhӳQJ PyQ TXà ÿһF
biӋW FӫD Vӵ PD\ PҳQ
Good Luck là mӝW FkX FKX\ӋQ Oҥ WKѭӡQJ KѭӟQJ ÿӃQ PӝW Eài hӑF Y{ Fùng giá trӏ YӅ FXӝF VӕQJ
Sӵ PD\ PҳQ NK{QJ [XҩW KLӋQ QJүX QKLên trong hành trình cuӝF VӕQJ FK~QJ WD FKtQK FK~QJ WD
phҧL Wìm và tҥo ra nhӳQJ ÿLӅX NLӋQ ÿӇ PD\ PҳQ Wìm ÿên vӟL Pình. DѭӟL QJòi bút cӫD $OH[
Rovira và Fernando Trías de Bes - hai nhà tѭ vҩQ WkP Oê Yà tiӃS WKӏ Kàng ÿҫX WKӃ JLӟL ÿã có
công trình nghiêm cӭX YӅ WKiL ÿӝ Kành vi con ngѭӡL FNJQJ QKѭ ѭӟF PRQJ QLӅP WLQ FӫD Kӑ ÿӕL
vӟL Vӵ PD\ PҳQ WKành công trong cuӝF VӕQJ &kX FKX\ӋQ JLҧQ Gӏ Qày có thӇ ÿѭӧF iS GөQJ UҩW
rӝQJ Uãi cho tҩW Fҧ PӑL QJѭӡL Yà có khҧ QăQJ NKtFK OӋ PӝW FiFK ÿӝF ÿiR %t 0ұW FӫD 0D\ 0ҳQ
kӇ YӅ PӝW FkX FKX\ӋQ ÿҫ\ FҧP ÿӝQJ JLӳD KDL {QJ JLà, Max và Jim, khi hӑ Wình cӡ JһS QKDX ӣ
công viên trong tâm sau 50 năm xa cách. Trong khi Max ÿҥW ÿѭӧF QKӳQJ WKành công và hҥQK
phúc tràn ÿҫ\ WURQJ FXӝF ÿӡL Wӯ Vӵ NKӣL ÿҫX Y{ Fùng khó khăn, tӯ KDL Eàn tay trҳQJ WKì Jim lҥL
không thӇ Oàm ÿѭӧF ÿLӅX ÿy O~F NKӣL ÿҫX {QJ ÿ...
mұt cӫa may mҳn
www.ebook4u.vn Kho sách online cӫa bҥn
bí mật của may mắn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bí mật của may mắn - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
bí mật của may mắn 9 10 447