Ktl-icon-tai-lieu

Bí mật Tư Duy Triệu Phú

Được đăng lên bởi Phương An Nguyễn
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 776 lần   |   Lượt tải: 2 lần
- tham

SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND

T.Harv Eker

Bí mật

Tư Duy Triệu Phú
Làm chủ thế giới nội tâm về tiền bạc

T. Harv Eker
 - doanh nhân, chuyên gia huân luyên phát triên cá nhân

SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND

T.Harv Eker

Nhận xét về

T.Harv Eker và “Bí quyết Tư Duy
Triệu Phú”
“Bí quyết Tư Duy Triệu Phú” chỉ rõ tại sao một số người nhất ñịnh sẽ giàu có, thành
công trong khi số khác phải suốt ñời vật lộn với khó khăn. Nếu bạn muốn biết gốc rễ của
thành công, hãy ñọc sách này”.
Roberrt G.Allen, tác giả của “ða thu nhập” và “Nhà Triệu phú Một phút”

“T.Harv Eker cho ta bản kế hoạch làm giàu và các công cụ ñể xây dựng lâu ñài sự
thịnh vượng, từ trong ra ngoài, vì thế nó sẽ vượt qua thử thách của thời gian và hoàn cảnh”.
Dr. Denis Waitley, tác giả cuốn “Hạt giống của sự vĩ ñại”

“T.Harv Eker là bậc thầy trong việc làm cho việc làm giàu có trở nên ñơn giản.
Cuối cùng, các nguyên tắc ñầy sức mạnh của ông ta ñược trình bày trong cuốn sách tuyệt
vời này.”
Marci Shimoff, ñồng tác giả cuốn “Chicken soup for the Woman’s Soul”

“T.Harv Eker ñã nói rõ hết. Nếu bạn muốn tiếnh nhanh lên bậc thành công mới, tôi
khuyên bạn hãy nhớ từng câu nhà triệu phú này chia sẻ trong cuốn sách này. Hãy làm
những gì ông ta nói, và bạn sẽ ñến với thành công”.
Linda Forsythe, người sáng lập và CEO của Tạp chí Mentors

“Hãy ñọc sách này như thể cuộc sống của bạn phụ thuộc vào nó… và cuối cùng có
thể sẽ là như vậy!”
Anthony Robbins, Nhà ñào tạo tiềm năng con người số 1 thế giới.

“ðây là cuốn sách ñầy sức mạnh, thuyết phục và thực tế nhất về việc học ñể thành
công mà bạn chưa bao giờ ñược ñọc.”
Brian Tracy, tác giả cuốn “Làm giàu theo cách của bạn.”

“Tôi hết sức khuyến cáo mỗi người và tất cả mọi người, những ai ñang tìm cách
nâng cao kết quả tài chính và chất lượng cuộc sống của mình, hãy ñọc cuốn sách này.
Chương trình của T.Harv Eker ñã ñược kiểm chứng và hiệu quả không thể tin nổi!”
Jack Canfield, ñồng tác giả cuốn “Chicken Soup for the Soul”

“Bí quyết Tư Duy Triệu Phú” ñã miêu tả rõ cái mắt xích còn thiếu
giữa mong muốn thành công và hành ñộng thành công của mỗi
người!
 - doanh nhân, chuyên gia huân luyên phát triên cá nhân

SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND

T.Harv Eker

Lời giới thiệu
Viết một cuốn sách thường là công việc của cá nhân, nhưng thực ra là nếu bạn
muốn nó ñược hàng ngàn hay hàng triệu người ñọc, công việc ñó cần nỗ lực của cả một ñội
ngũ. Tôi muốn trước tiên cảm ơn vợ tôi, Rochelle, con gái tôi, Madison, và con trai tôi,
Jesse. C...
S
ECRETS
O
F
T
HE
M
ILLIONAIRE
M
IND T.Harv Eker
http://mrwhy.vn
-
doanh
nhân,
chuyên
gia
huân
luyên
phát
triên
nhân
-
t
h
a
m
Bí mt
Tư Duy Triu Phú
Làm ch thế gii ni tâm v tin bc
T. Harv Eker
Bí mật Tư Duy Triệu Phú - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bí mật Tư Duy Triệu Phú - Người đăng: Phương An Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Bí mật Tư Duy Triệu Phú 9 10 12