Ktl-icon-tai-lieu

bí quyết của nhà lãnh đạo tài năng

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
The leadership pill
D ch: H ng Dũng

KEN BLANCHARD & MARC MUCHNICK

BÍ QUYEÁT
CUÛA NHAØ LAÕNH ÑAÏO TAØI NAÊNG
THE LEADERSHIP PILL

1

The leadership pill
D ch: H ng Dũng
BÌA 4

“Bí quyeát cuûa nhaø laõnh ñaïo taøi naêng laø moät cuoán saùch coù khaû naêng truyeàn ñaït
nhöõng thoâng ñieäp heát söùc giaù trò giuùp caùc nhaø quaûn lyù ôû baát kyø vò trí naøo cuõng coù theå phaùt
trieån caùc kyõ naêng quaûn lyù hieäu quaû.”
-

Marcus Buckingham

“Bí quyeát cuûa nhaø laõnh ñaïo taøi naêng raát lyù thuù vaø deã ñoïc, bao goàm caùc böôùc ñònh
höôùng haønh ñoäng thöïc söï coù giaù trò. Cuoán saùch laø “toa thuoác” hoaøn haûo cho baát cöù ai khaùt
khao quaûn lyù vaø daãn ñaàu.”
- Kim Regenhard

2

The leadership pill
D ch: H ng Dũng
LÔØI GIÔÙI THIEÄU

Beân caïnh nhöõng hoaït ñoäng taïo ra nhöõng böôùc phaùt trieån nhaûy voït trong n n kinh t
- thöông maïi toaøn c u, giôùi doanh nghieäp ngaøy nay ñang ñoái maët vôùi nhieàu vaán ñeà nan
giaûi aån chöùa maàm moáng cuûa söï suy thoaùi toaøn dieän.
Nguoàn nhaân löïc tuy doài daøo hôn bao giôø heát nhöng laïi trôû thaønh baøi toaùn khoù vì söï
phaùt trieån ña daïng vaø phöùc taïp. Nhieàu nhaø quaûn lyù ñaõ ñöa ra nhöõng quy cheá rieâng ñeå quaûn
lyù nhaân vieân nhöng vaãn khoâng ñaït hieäu quaû cao. Söï maâu thuaãn luoân toàn taïi töø traïng thaùi
caêng thaúng ñeán gay gaét: nhaân vieân mong ñöôïc laøm vieäc döôùi quyeàn cuûa ngöôøi laõnh ñaïo
taøi naêng vaø hieåu ñöôïc hoï hôn, caùc nhaø laõnh ñaïo thì muoán nhaân vieân phaûi phaùt huy heát
naêng löïc cho coâng vieäc. Keát quaû laø caû hai beân ñeàu khoâng thoûa maõn veà nhau vaø sôïi daây
lieân keát giöõa ngöôøi quaûn lyù vaø nhaân vieân, hay thaäm chí giöõa nhaân vieân vôùi nhaân vieân baét
ñaàu raïn nöùt. Vaán ñeà caáp thieát ñaët ra laø phaûi tìm kieám moät nhaø quaûn lyù coù phong caùch laõnh
ñaïo hoaøn toaøn môùi meû ñeå keát noái laïi sôïi daây aáy.
Coù moät nhaø quaûn lyù nhö theá cho töøng doanh nghieäp laø ñieàu khoâng ñôn giaûn, nhöng
chuùng ta hoaøn toaøn coù theå thöïc hieän ñöôïc muïc tieâu naøy baèng caùch thay ñoåi tö duy laõnh
ñaïo theo höôùng tích cöïc vaø aùp duïng caùc nguyeân taéc vaøng trong quaûn lyù ñeå ñaït hieäu quaû
cao hôn.
“Bí quyeát cuûa nhaø laõnh ñaïo taøi naêng” laø moät caâu chuyeän thuù vò, moät baøi hoïc veà
hình maãu ngöôøi laõnh ñaïo trong thôøi ñaïi môùi, vôùi tö duy môùi. Chæ caàn moät kieán thöùc neàn
taûng vöõng chaéc vaø bieát caùch aùp duïng nhöõng nguyeân taéc vaøng thì baïn seõ thaønh coâng maø
khoâng phaûi phaûi troâng ch...
The leadership pill
Dch: Hng Dũng
1
KEN BLANCHARD & MARC MUCHNICK
BÍ QUYEÁT
CUÛA NHAØ LAÕNH ÑAÏO TAØI NAÊNG
THE LEADERSHIP PILL
bí quyết của nhà lãnh đạo tài năng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bí quyết của nhà lãnh đạo tài năng - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
bí quyết của nhà lãnh đạo tài năng 9 10 848