Ktl-icon-tai-lieu

bí quyết đạt được ước mơ

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1228 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Bìa 4:
“Khoâng phaûi luùc naøo yeâu caàu cuûa baïn cuõng ñöôïc ñaùp öùng, nhöng neáu khoâng baøy toû
nhöõng öôùc muoán thì baïn seõ khoâng bao giôø nhaän ñöôïc gì.”
– Franklyn Broude
…Hoï laøm aám taâm hoàn ta baèng höông vò cuûa suùp gaø. Vaø baây giôø, nhoùm vì – söï – phaùt
– trieån – con – ngöôøi cuûa Canfield vaø Hansen seõ tieát loä bí maät ñeå giuùp baïn coù ñöôïc ñieàu
baïn haèng khao khaùt.
- Ken Blanchard
Ñoàng taùc giaû cuoán saùch “Vò giaùm ñoác moät phuùt”.
Bí maät cuûa Aladdin seõ giuùp baïn xaùc ñònh nhöõng raøo caûn khieán mình khoâng theå ñöa
ra lôøi yeâu caàu – vaø ñeà xuaát nhöõng caùch ñôn giaûn ñeå vöôït qua chuùng. Vôùi nhieàu caâu chuyeän
thuù vò vaø saâu saéc cuûa nhöõng con ngöôøi ñaõ ñaït ñöôïc thaønh coâng baèng vieäc neâu leân yeâu caàu,
cuoán saùch naøy seõ mang ñeán cho baïn caùch thay ñoåi cuoäc soáng – baát keå baïn ñang gaëp phaûi
trôû ngaïi naøo. Vaø nhôø ñoù, baïn seõ coù ñöôïc moät cuoäc soáng nhö mong ñôïi – moät kho baùu khoâng
phaûi töø caây ñeøn thaàn maø xuaát phaùt töø traùi tim.

2

LÔØI GIÔÙI THIEÄU
Coù laàn, ôû moät vuøng ñaát xa xoâi noï, coù moät caäu beù mình maåy laám lem ngoài treân maët
ñaát nhìn chaêm chaêm vaøo moät caây ñeøn moùp meùo maø caäu ñang giöõ chaët giöõa hai ñaàu goái.
Tuy caùu baån, cuõ kyõ vaø bieán daïng nhöng caây ñeøn döôøng nhö vaãn giöõ ñöôïc veû ñeïp nguyeân
thuûy cuûa noù vaø aån chöùa moät söùc maïnh huyeàn bí. Caäu beù xoa nheï tay vaøo caây ñeøn vaø noù
daàn daàn aám leân. Aladdin – teân cuûa caäu beù – ñöa tay sôø theo doøng chöõ ñöôïc khaéc treân thaân
ñeøn; hôi khoù ñoïc vì buïi baån baùm chaët. Caäu duøng tay aùo lau thaät saïch vaø ñoïc ñöôïc doøng
chöõ:
“Haõy ra leänh vaø lôøi yeâu caàu seõ ñöôïc thöïc hieän”.
Khi Aladdin vöøa döùt lôøi, caây ñeøn trong tay caäu boãng laéc lö döõ doäi. Aladdin co
ngöôøi laïi vì sôï. Roài caäu nghe thaáy moät gioïng noùi vang leân:
– Caäu laø ai? Caäu goïi toâi ñeán coù vieäc gì?
Gioïng noùi laï vöøa döùt, caây ñeøn trong tay Aladdin boãng boác khoùi nguøn nguït. Nhöõng
voøng khoùi ña saéc nhö caàu voàng toûa ra xung quanh caäu. Aladdin caûm thaáy mình nhö ñang
ñöôïc nhaác boång leân khoâng trung.
– Toâi ñang ôû ñaâu ñaây, chuyeän gì ñang xaûy ra theá naøy? – Aladdin heùt lôùn.
– Caäu ñang ôû beân toâi. Toâi laø Thaàn ñeøn ñaây. Chính caäu vöøa goïi toâi ñeán kia maø. Toâi
ñeán ñaây ñeå thöïc hieän moïi meänh leänh cuûa caäu.
– Toâi chæ coù moät mong muoán thoâi, ñoù laø ñöôïc nhaän laïi thaân phaän vaø giaù trò thaät cuûa
mình. Duø chæ ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bí quyết đạt được ước mơ - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
bí quyết đạt được ước mơ 9 10 317