Ktl-icon-tai-lieu

bí quyết để thuyết trình hiệu quả

Được đăng lên bởi Minh Lee
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 675 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bí quyết để thuyết trình hiệu quả
GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ
a. Nội dung: Bạn nên dùng nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ về chủ đề, đề tài của bạn, và
phát triển thành các ý tưởng.
b. Cách tổ chức bài diễn thuyết: Sắp xếp các ý tưởng của bạn vào các phần mở bài, thân
bài, kết luận một cách logic.
c. Thẻ ghi chú: Làm các tấm cards ghi chú những ý chính sẽ nói trong bài diễn văn. Nhớ
là chỉ ghi những ý chính một cách ngắn gọn thôi nhé. Chúng sẽ giúp bạn nhớ lại nhanh
chóng các ý chính mà không cần phải đọc nhiều.
d. Thực hành: Muốn thuyết trình thành công và hiệu quả còn đòi hỏi bạn cần phải thực
tập nhiều lần trước ngày thuyết trình.

GIAI ĐOẠN TRÌNH BÀY
a. Phong thái tự nhiên: Cố gắng thuyết trình một cách tự nhiên, như đang trò chuyện với
khán giả. Tránh nói một cách đều đều như trả bài, cũng không nên chỉ nhìn và đọc lại bài
thuyết trình đã chuẩn bị sẵn.
- Sự nhiệt tình: chứng tỏ quan điểm rõ ràng và tích cực, niềm yêu thích về chủ đề bạn
đang nói thông qua giọng nói và các biểu cảm trên nét mặt.
- Giao tiếp bằng mắt (eye contact): phải duy trì sự giao tiếp bằng mắt với khán giả để
tăng sự tin cậy, tăng sự thích thú, tập trung nơi khán giả, và bạn cũng có thể nhận ra được
sự phản hồi ngầm từ khán giả đối với bài thuyết trình của mình.

- Sự rõ ràng: phát âm rõ ràng, sử dụng ngôn ngữ phù hợp với khán giả của bạn.
b. Ngôn ngữ cử chỉ̉:
- Cách đi đứng: một dáng điệu và sự di chuyển tốt sẽ truyền tải được sự tự tin, chuyên
nghiệp, và đáng tin cậy ở chính bạn.
- Điệu bộ: giữ điệu bộ của bạn một cách tự nhiên, tránh những cử chỉ lặp lại. Dùng cử chỉ
của bạn để nhấn mạnh các điểm chính và thu hút sự chú ý nơi khán giả.
c. Phương tiện trợ giúp (visual aid): Thường là powerpoint, tranh ảnh, đồ thị… Các
phương tiện nhìn nên:
- Đủ lớn để khán giả có thể thấy rõ.
- Được đặt tại vị trí dễ nhìn.
- Đơn giản và dễ hiểu.

...
Bí quyết để thuyết trình hiu qu
GIAI ĐON CHUN B
a. Ni dung: Bn nên dùng nhiu thi gian để nghiên cu k v ch đề, đề tài ca bn, và
phát trin thành các ý tưởng.
b. Cách t chc bài din thuyết: Sp xếp các ý tưởng ca bn vào các phn m bài, thân
bài, kết lun mt cách logic.
c. Th ghi chú: Làm các tm cards ghi chú nhng ý chính s nói trong bài din văn. Nh
là ch ghi nhng ý chính mt cách ngn gn thôi nhé. Chúng s giúp bn nh li nhanh
chóng các ý chính mà không cn phi đọc nhiu.
d. Thc hành: Mun thuyết trình thành công và hiu qu còn đòi hi bn cn phi thc
tp nhiu ln trước ngày thuyết trình.
GIAI ĐON TRÌNH BÀY
a. Phong thái t nhiên: C gng thuyết trình mt cách t nhiên, như đang trò chuyn vi
khán gi. Tránh nói mt cách đều đều như tr bài, cũng không nên ch nhìn và đọc li bài
thuyết trình đã chun b sn.
- S nhit tình: chng t quan đim rõ ràng và tích cc, nim yêu thích v ch đề bn
đang nói thông qua ging nói và các biu cm trên nét mt.
- Giao tiếp bng mt (eye contact): phi duy trì s giao tiếp bng mt vi khán gi để
tăng s tin cy, tăng s thích thú, tp trung nơi khán gi, và bn cũng có th nhn ra được
s phn hi ngm t khán gi đối vi bài thuyết trình ca mình.
bí quyết để thuyết trình hiệu quả - Trang 2
bí quyết để thuyết trình hiệu quả - Người đăng: Minh Lee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bí quyết để thuyết trình hiệu quả 9 10 454