Ktl-icon-tai-lieu

Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỷ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 313 trang   |   Lượt xem: 1443 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Adam Khoo

Bí quyết

GÂY DỰNG
Cơ nghiệp

BẠC TỶ

Biến ý tưởng kinh doanh
thành cơ nghiệp bạc tỷ
trong vòng 18 tháng…
với số vốn tối thiểu
Dõch giaã :

Ta á i b a ã n l ê ì n t h û á 2
NH A Â X UÊ Ë T B A Ã N P H UÅ N ÛÄ

Trêìn Àùng Khoa
Uöng Xuên Vy
Trûúng Viïåt Hûúng

SECRETS OF BUILDING MULTI-MILLION DOLLAR BUSINESSES

How to take an idea from startup to a million dollars in 18 months...
with minimal capital
by Adam Khoo

Copyright © 2008 by Adam Khoo Learning Technologies Group Pte Ltd
Vietnamese Edition © 2009 by TGM Corporation
All rights reserved.

BÑ QUYÏËT GÊY DÛÅNG CÚ NGHIÏåP BAÅC TYÃ
Biïën yá tûúãng kinh doanh thaânh cú nghiïåp baåc tyã trong voâng 18 thaáng...
vúái söë vöën töëi thiïíu
Dõch giaã: Trêìn Àùng Khoa, Uöng Xuên Vy vaâ Trûúng Viïåt Hûúng
TGM Corporation giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát haânh êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân
thïë giúái theo húåp àöìng chuyïín giao baãn quyïìn vúái Adam Khoo Learning Technologies
Group Pte Ltd (AKLTG). Bêët cûá sûå sao cheáp naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá cuãa TGM vaâ AKLTG
àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi phaåm Luêåt Xuêët Baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn Quyïìn Quöëc Tïë vaâ
Cöng Ûúác Baão Höå Baãn Quyïìn Súã Hûäu Trñ Tuïå Berne.

TGM CORPORATION
Têìng 4, Toâa nhaâ Mirae Business Center
268 Tö Hiïën Thaânh, Phûúâng 15, Quêån 10
Thaânh phöë Höì Chñ Minh
Tel: (08) 6264 7902 – Fax: (08) 6264 7906
Website: 

Ngûúâi trònh baây vaâ minh hoåa
Teo Aik Cher laâ möåt nhaâ giaáo duåc, àöìng thúâi laâ ngûúâi viïët lúâi vaâ minh
hoåa cho nhiïìu êën phêím. Anh veä tranh minh hoåa cho nhûäng quyïín
saách baán chaåy cuãa Adam Khoo “Secrets of Millionaire Investors” vaâ
“Con Caái Chuáng Ta Àïìu Gioãi”, quyïín “Speak Well, Be Understood”
vaâ nhûäng êën phêím in lêìn àêìu vaâ taái baãn trong böå saách “Singapore
Kindness Movement”. Cher cuäng laâ hoåa sô veä trang biïëm hoåa cho túâ
tuêìn baáo Trung Quöëc Lian He Zao Bao.
Gêìn àêy, anh xuêët baãn quyïín saách àêìu tay “Why Procastinate?” vaâ “Why Take Action?”,
àûúåc giúái thiïåu trïn taåp chñ Teenager. Anh cuäng àûúåc phoãng vêën trïn 938 Live.
Aik Cher cuäng laâ cûã nhên khoáa hoåc Wealth Academy Pattern Trader cuãa Conrad.
Àõa chó email liïn laåc cuãa anh laâ teo.aikcher@gmail.com.

Lời giới thiệu
Chuáng töi xin hên haånh giúái thiïåu túái baån quyïín saách: ”Bñ Quyïët
Gêy Dûång Cú Nghiïåp Baåc Tyã: Biïën yá tûúãng kinh doanh thaânh cú
nghiïåp baåc tyã trong voâng 18 thaáng… vúái söë vöën töëi thiïíu”. Àêy laâ
quyïín saách àûúåc dõch vaâ biïn soaån laåi búã...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỷ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
313 Vietnamese
Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỷ 9 10 139